Nieuws

Toezicht dreigt voor Losser


bron:Tubantia
 
Toezicht dreigt voor Losser
Als de gemeente Losser haar gemeentelijke huishoudboekje niet op tijd in orde heeft, komt zij mogelijk onder finan­cieel toezicht van het rijk.

Losser sloot 2011 af met een tekort van ruim 4,9 miljoen euro.

LOSSER – De gemeente Losser komt mogelijk onder financieel toezicht van de rijksoverheid. De gemeente sloot het jaar 2011 af met een negatief saldo van ruim 4,9 miljoen euro. Het negatieve sal­do wordt voornamelijk veroor­zaakt door de verplichte afwaarde­ring op de grondexploitatie. Die af­waardering heeft ook gevolgen voor 2012 en de meerjarenbegro­ting.

Op 15 november moet Losser haar begroting inleveren. Als de ge­meente haar huishoudboekje niet op orde heeft, komt de gemeente in de gevarenzone en wordt zij mo­gelijk onder curatele gesteld. Voor Losser betekent dit dat er mogelijk extra geld komt van de rijksover­heid. In ruil daarvoor geldt een streng financieel toezicht en moet de gemeente toestemming vragen van het rijk als zij grote uitgaven wil doen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Losser loopt het mo­menteel zo'n vaart nog niet. „Door te stellen dat de gemeente mogelijk onder financieel toezicht komt, loop je op de muziek voor­uit. Ik wil niet zeggen dat het niet gebeurt, maar we zijn met man en macht bezig om de begroting op orde te krijgen.”

De afwaardering op de gronden kost Losser over het afgelopen jaar 5 miljoen euro. Wethouder Joop Hassink verkondigde eerder al te­genover deze krant dat de gemeen­te zonder deze afwaardering net­jes binnen de lijnen was gebleven. „Maar het is niet direct reden voor grote paniek”, verkondigde Has­sink destijds. Wel wees hij er op dat de financiële positie van Los­ser onder druk staat, mede door­dat de gevolgen van het lente-ak­koord nog onduidelijk zijn.

De gemeente Dinkelland dreigde vorig jaar ook even in de proble­men te komen, maar dat kwam omdat Dinkelland destijds een an­dere begrotingstechniek hanteer­de.
 

Share our website