Nieuws

Toekomstvisie Losser - bron gemeente Losser


College ontwikkelt toekomstvisie samen met raad  

Begrotingsruimte Losser onderzocht

Gisteravond heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser de raad ge�nformeerd over de begroting van de gemeente voor de komende jaren. Voor 2011 bereidt het college een sluitende begroting voor, maar als de aangekondigde bezuinigingen vanuit de overheid worden doorgezet, moet er voor de jaren na 2011 een nieuwe lijn voor de gemeente uitgezet worden. Burgemeester J.D. Westendorp zei in de opening dat de avond vooral bedoeld was om de raad te informeren. Tegelijkertijd nodigde hij de raadsleden uit om na te denken over de keuzes die de komende jaren gemaakt moeten worden om financieel gezond te kunnen blijven opereren. 'Daarvoor hebben we een gezamenlijke toekomstvisie op de leefbaarheid van Losser nodig', aldus Westendorp.

Portefeuillehouder Financi�n, wethouder J.F. Hassink, heeft de raadsleden vervolgens een toelichting verschaft op de begrotingstekorten waar Losser zich de komende jaren op moet voorbereiden. De gevolgen van de recessie worden langzaam maar zeker in veel gemeenten in Nederland zichtbaar. Op heel veel beleidsterreinen worden door de rijksoverheid autonome bezuinigingen doorgevoerd waardoor gemeenten direct minder te besteden krijgen. Een voorbeeld daarvan zijn de kortingen op de bijdragen vanuit het rijk in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Een bijkomend probleem is dat er vanuit het rijk een forse bezuiniging op de algemene uitkering uit het gemeentefonds is aangekondigd. Gemeenten ontvangen dat geld om hun taken uit te kunnen voeren. Naar het zich laat aanzien krijgt Losser dan 1,7 miljoen euro minder te besteden, terwijl het opgelegde takenpakket gelijk blijft.
Hassink zei hierover: 'Door die combinatie van factoren ontkomen we er niet aan voor de toekomst keuzes te maken als het gaat om de besteding van steeds beperktere middelen. We nemen in onze overwegingen graag de idee�n en zienswijzen van de raad mee, want naast het verdelen van de te verwachten financi�le pijn, is het ook onze taak perspectief te verschaffen.'

In aansluiting op de bijeenkomst van vanavond, wordt volgende week een soortgelijke discussieavond georganiseerd waarin de raad een reactie op de presentatie van de wethouder kan geven. Pas daarna zal het college met een voorstel voor de begroting voor de komende jaren komen.

 

Share our website