Nieuws

Toch deelname aan Jeugdsportfonds Overijssel


Raadsinformatie

 

Bron: afd. Werk Inkomen Zorg

Onderwerp: Jeugdsportfonds Overijssels

Van: College

Aan: Gemeenteraad

Medio januari 2011 hebben wij u in een raadsinfobrief laten weten, dat wij niet voornemens waren om deel te nemen aan het Jeugdsportfonds Overijssel. Dit naar aanleiding van een vraag daarover van mevrouw ter Haar van Burgerforum over deelname aan het Jeugdsportfonds.

Reden voor het niet meedoen aan het Jeugdsportfonds lag vooral in het feit, dat dit naar onze mening onvoldoende meerwaarde had. Via onze kortingsregeling konden wij voldoende voorzien in deelname van kinderen aan sportactiviteiten door gedeeltelijke korting op contributies.

Recent hebben wij (opnieuw) een verzoek tot deelname gehad van het Jeugdsportfonds Overijssel. Het Jeugdsportfonds heeft een aantal gemeenten, waaronder Losser, hiervoor

gevraagd nu zij eenmalig een extra budget beschikbaar heeft om gemeenten te stimuleren om mee te doen. Deze bijdrage bedraagt € 3.500,== per gemeente.

Voor ons was dit een reden om het verzoek van het Jeugdsportfonds nog eens te overwegen. Met de bijdrage van het Jeugdsportfonds kunnen wij een behoorlijk aantal kinderen méér aan sportactiviteiten laten deelnemen, reden waarom wij nu toch hebben besloten tot deelname aan het Jeugdsportfonds.

Wij gaan de samenwerking met het Jeugdsportfonds voor een periode van 3 jaar, om die samenwerking ook op een goede manier vorm en inhoud te geven (informerenverenigingen, bereiken van de - verplichte - intermediairs, sponsorwerving etc.).

Op woensdag 6 april zal wethouder Hassink de samenwerkingsovereenkomst met het Jeugdsportfonds Overijssel ondertekenen.

Het leek ons goed u hierover te informeren.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Eerder in december 2010 diende Burgerforum gesteund door het PvdA volgende motie in:
 
MOTIE aansluiting Jeugdsportfonds Overijssel

Agendapunt ..decemb er 2010

De vergadering bijeen in de vergadering van 14 december 2010
Overwegende dat:

- Sporten niet voor iedereen vanzelfsprekend is omdat veel kinderen en jongeren onder de 18 jaar leven in gezinnen waar te weinig geld is om de contributie van een sportclub te betalen.

- Elk kind de gelegenheid zou moeten hebben om te sporten.

- Sporten in clubverband niet alleen het zelfvertrouwen en eigenwaarde ontwikkelt, maar bovendien de individuele, sociale en maatschappelijke integratie bevordert.

- Het jeugdsportfonds kinderen van 6 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen wil laten sporten bij verenigingen.

- Het Jeugdsportfonds hierbij als intermediair gebruik maakt van professionals die betrokken zijn bij de scholing en begeleiding van het kind (zoals leraren, jeugdhulpverleners, artsen en buurtwerkers).

- Het jeugdsportfonds bewust kiest om alleen via intermediairs te werken en aanvragen van ouders of sportverenigingen niet te honoreren, om er van verzekerd te zijn dat de bijdrage op de juiste plek terecht komt.

- Het jeugdsportfonds bij honorering van de aanvraag door de intermediair de contributie en sportattributen betaald, waarvan uitgegaan wordt van een bedrag van 250 euro per kind, waarbij 225 euro gemiddeld gebruikt wordt voor contributie, kleding en eventuele attributen en 25 euro voor het Jeugdsportfonds als organisatie.

- Door aansluiting bij het Jeugdsportfonds Overijssel een aanvulling ontstaat op de 75%-regeling binnen het bestaande armoedebeleid van de gemeente Losser en dat zo ook de laatste 25% vergoed wordt.

- Hierdoor meer jongeren de mogelijkheid krijgen om te gaan sporten, ook de groep die deze 25% eigen bijdrage nog een te hoge drempel vinden

Verzoekt het college

· Te onderzoeken of Losser kan aansluiten bij het Jeugdsportfonds Overijssel

En gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd ingetrokken, na de toezegging van wethouder Hassink dat deelname aan het jeugdsportfonds Overijssel in onderzoek is en dat het resultaat hiervan eind januari wordt medegedeeld aan de raad.

 
 
 

Share our website