Nieuws

Samenwerken ja - maar hoe en met wie?! Inleiding inloopavonden


Samenwerken ja� maar hoe en met wie?

Burgerforum is voorstander van een zo groot mogelijke intergemeentelijke samenwerking. Wij kunnen ons voorstellen dat veel uitvoeringstaken die nu afzon­derlijk door elke gemeente wordt uitgevoerd, gezamenlijk effici�nter en veelal ook goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Maar wel onder volstrekt behoud van de gemeentelijke autonomie.

Dit komt uit ons verkiezingsprogramma 2006-2010 en daar staan we nog steeds achter. Gemeenten voeren vaak landelijke wetgeving uit die niets te maken heeft met beleid waar een gemeente voor staat, maar waarbij het gaat om een puur technische uitwerking/uitvoering. Denk daarbij aan de Wet Werk en Bijstand, bouwtechnische zaken, juridische zaken, vergunning en handhaving, maar ook de ICT/automatisering. Op die onderdelen zou je goed kunnen samenwerken. Nu kan het immers voorkomen dat slechts één of enkele ambtenaren voor een bepaalde taak staan en is er één ziek, dan loop je al snel vast.

Punt is hoe en met wie willen we gaan samenwerken?

 

We schetsen eerst in het kort wat er tot dusverre is gebeurd en wat er nog op de rol staat te gebeuren en willen dan graag aan de hand van een aantal stellingen uw mening horen.

Immers: �n dergelijke ingrijpende beslissing als deze, die onomkeerbaar is, moet in onze ogen zeer zorgvuldig voorbereid worden en ook breed gedragen worden door de bevolking.

 

De stand van zaken

Al wordt er uiteraard al langer gepraat over samenwerking en hoe dit gestalte zou kunnen krijgen, echt actueel is dat pas geworden toen de gemeente Losser door de provincie onder preventief toezicht werd geplaatst. De begroting was meerjarig niet sluitend en er moesten drastische maatregelen genomen worden. Eén van die maatregelen die een structurele besparing kan opleveren is samenwerking zo werd gesteld. In het bestuursakkoord dat door Wim Meijer is opgesteld en dat in de raad op 3 november 2009 is vastgesteld stonden een aantal afspraken en daar stond over de samenwerking: �De uitbesteding van taken: Deze raadsperiode besluitvorming over bedrijfsvoering, in relatie met zelfstandigheid.�

 

Er kwamen vervolgens aantal  notities over samenwerking op tafel. Ik noem ze:

-        De kernnotitie �Zelfstandigheid, wat is dat?� van december 2009 door de directeur Bedrijfsvoering

-        Met daarbij de bestuurlijke notitie: �Zelfstandig blijven: �Samenwerken moet�.

 

In januari dit jaar werd in de commissievergadering het voorstel besproken om samenwerking aan te gaan met de gemeente Dinkelland en Tubbergen op strategische beleidsterreinen en voor taken die geen politieke sturing behoeven, contractueel aansluiting te zoeken bij Enschede. Dit laatste omdat dit vrij snel gerealiseerd kan worden en daarmee ook snel financieel voordeel zou kunnen opleveren.

In februari werd het voorstel in de raad aangenomen, met van de kant van Burgerforum de kanttekening dat samenwerking met Dinkelland en Tubbergen (beide plattelandsgemeenten) voor de hand ligt, maar dat wij voor de samenwerking met Enschede wat huiverig zijn, ook door de dominante opstelling en dubbele pet van den Oudsten in de regio Twente. Dus samenwerken met Enschede prima, maar wel op contractbasis en onder stringente voorwaarden. Verder dat we het voorstel zagen als het in gang zetten van�, een eerste stap op weg naar samenwerking, niets meer en niets minder en dat we bij de verdere uitwerking nauw betrokken wilden blijven.

Dat was dus februari dit jaar.

 

Het college ging daarna aan het werk en periodiek werden we bijgepraat over de stand van zaken. Werd in de stukken tot dusverre gesproken over het afsluiten van contracten / contractvorm, in de begroting die we eind oktober kregen, lazen we dat 48 personeelsleden (en dat is 1/3 deel van het ambtenarenapparaat) in dienst komen van Enschede (per 1 maart volgend jaar) en dat het nu ook gaat om meer afdelingen.

Dat zou betekenen dat de raad in februari 2011 moet beslissen of ze kan instemmen met deze samenvoeging van publieksdienstverlening en bedrijfsvoering van de gemeente Losser en Enschede. Een samenvoeging die volgens het college op termijn �en dat is dan maximaal 5 jaar, maar men denkt het voordeel al binnen 2 jaar te kunnen bereiken- 1,2 miljoen besparing zal opleveren, waarvan de helft voor Losser en dat is dus € 600.000,-. De gemeente betaalt aan Enschede de personeelskosten plus een bedrag aan bijkomende vaste kosten van in totaal 5,6 miljoen euro per jaar (2,9 miljoen personeelskosten en 2,7 vaste kosten). Na 2 jaar, mits de bezuiniging ook daadwerkelijk bereikt is, betalen we dus structureel € 600.000 minder.

Naast de lagere kosten is het argument, dat met deze samenvoeging de kwaliteit en continu�teit gewaarborgd is. Voor de inwoners van onze gemeente zal er niets veranderen, want die kunnen gewoon aan het loket in Losser terecht. Losser gaat over het w�t en Enschede over het h�e. Ik geef u deze informatie, zoals die ook aan ons is verstrekt.

De bezuinigingen van deze samenvoeging zijn al in de meerjarenbegroting verwerkt.

 

Voor de duidelijkheid: Bij de samenwerking met Enschede gaat het om inkrimping met 15 ambtenaren voor een structurele besparing van 6 ton. Dit komt bovenop de in mei 2009 afgesproken inkrimping van het ambtenarenapparaat met 15 fte�s die in 2012 tot een besparing van bijna 9 �  ton moet leiden, maar waarop we nu al wel € 105.000 achterlopen. (Die 15 moeten komen uit de samenwerking met het belastingkantoor Hengelo, samenwerking sociale diensten Losser Oldenzaal en door natuurlijk verloop / vertrek naar elders)

Om het verhaal compleet te maken. Losser is inmiddels ook samenwerkingsvormen aangegaan met het GBT (gemeentelijk belastingkantoor Twente) in Hengelo, die de gemeentelijke belastingen gaat innen en het is de bedoeling dat de sociale dienst samen met Oldenzaal uitgevoerd gaat worden (intergemeentelijke sociale dienst). De samenwerking met Dinkelland en Tubbergen stokt, ook al omdat Dinkelland en Tubbergen hebben aangegeven samen verder te willen gaan nu Losser voor Enschede heeft gekozen wat de bedrijfsvoering betreft.

 

Tot zover deze inleiding. Ik heb geprobeerd het zo feitelijk mogelijk weer te geven. Het gaat er vanavond immers niet om wat wij er van denken, maar wat U van deze plannen vindt, dat willen we graag horen. Petra Mensink zal het nu van mij overnemen met de eerste stelling.

 

De stellingen:

www.burgerforum.com

 


Share our website