Nieuws

Samenvatting bestuursrapportage


Samenvatting bestuursrapportage 2014
De bestuursrapportage is de tussentijdse rapportage en is een vervolg op de begroting 2014. In de bestuursrapportage stuurt het college bij op de in gang gezette activiteiten en de uitkomst van de actuele financiële situatie.
En die is niet rooskleurig.
De bestuursrapportage 2014 (peildatum 31 mei) sluit met een negatief saldo van ca. 593.00 euro. Dit negatief resultaat zal uit de algemene reserve moeten komen.
De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:
Een bijgestelde begroting 2014 van Top-Craft ad. 594.000 euro. De begroting van Top-Craft gaat uit van de oorspronkelijke planning dat de laatste uitstroom van SW personeel (gedetacheerden) per 1 juli 2014 zou plaatsvinden. Omdat deze planning niet gehaald is, is een herziene begroting opgesteld, met dit extra nadeel tot gevolg. De belangrijkste oorzaken voor de extra tekorten zijn:
  • Halvering omzet Leerwerkbedrijf omdat een aantal klanten geen gebruik meer hiervan maakt.
  • Het niet meenemen van achterblijvende organisatiekosten o.a. salariskosten van niet SW-personeel in een voorziening (reserve)
  • Verschuiving van uitstroom van beschut per 1 juli. Nu voor heel 2014 meegenomen.
  • Kosten voor ondersteuning vanuit Top-Craft richting gemeente ten aanzien van administratie, financiën en HRM (deels voor Top-Craft, deels voor rekening van de gemeenten)
Een nadeel op de algemene uitkering van het Rijk over 2013 en 2014 van per saldo 166.000 euro
Verschillende taakmutaties van het Rijk op WMO, WWB, Jeugdzorg, Armoedebeleid, Mantelzorg etc.
Dit nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door lagere uitgaven van de verschillende departementen, waardoor de gemeentefondsuitkering eveneens wordt verlaagd (het bekende “gezamenlijke trap op….trap af” principe). Nu dus per saldo trap af.
 
Achterblijvende uitwerking van al ingeboekte bezuinigingen en daar wordt dan bijvoorbeeld bij genoemd de niet gehaalde bezuiniging nieuwe werken (20.000) en verhuur gemeentehuis (58.000). Deze bezuinigingen waren al wel ingeboekt, maar worden niet gehaald, omdat de verhuizing van Fundament naar het kulturhus nog onderhevig is aan onderzoek. Deels was dit voordeel sowieso niet gehaald, omdat het onmogelijk was om alles in 2014 al rond te krijgen.
In de bestuursrapportage worden verder alle incidentele en structurele voor- en nadelen op een rijtje gezet met uitleg daarover. Het voert te ver ze allemaal op te sommen, zie hiervoor onze website http://www.burgerforum.com waar de hele rapportage te vinden is onder nieuws en publicaties.

Voor de algemene reserve is de prognose (ultimo 2014) 2.046.000 euro. Tel je daar de stille
reserves (gebouwen en gronden bij) dat is het samen 3.584.150 euro.
Daarmee is ons ratio weerstandsvermogen (oftewel de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzicht van de benodigde weerstandscapaciteit van 6.779.897 euro) 0,53 en dat zou 0,8 – 1,0 moeten zijn. Daarmee zitten we dus nog veel te laag. Daarbij niet te vergeten dat de raad het weerstandsvermogen ook al naar beneden bijgesteld heeft naar matig én de stille reserves heeft gebruikt om het toch nog wat op te krikken.
Het is een sombere samenvatting. Ik kan er niets anders van maken.
 
 
 
Share our website