Nieuws

Samenvattend verslag commissie Ruimte


 
?Samenvattend verslag deel commissie 1.12.2015 (Henry Elsjan)
Gladheidsbestrijding:

In het algemeen kan gesteld worden dat de terminologie een worsteling is en dan met name t.a.v. curatief en preventief strooien en wat dat nu precies inhoud. Wat het preventief strooien in een heel vroeg stadium betreft is gebleken dat dit 9 v.d. 10 keer eigenlijk overbodig was en het is daarentegen erg duur. Wat het curatief strooien betreft kun je als je een hoge mate van zekerheid hebt over het weer 2-3 uur van tevoren gaan strooien. De verwarring ontstaat omdat het tekstueel niet goed is neergezet. Eigenlijk zou de omschrijving moeten zijn “Curatief 2 tot 3 uur van tevoren” dat zou een veel betere omschrijving zijn en de lading ook dekken. Prioritering is altijd mogelijk tijdens de curatieve fase.
Misschien is nog 10 procent preventief strooien noodzakelijk. Dat is dan ook (een deel van) de dekking van de besparingen.  Op de veiligheid wordt niet ingeboet! Een gemeente is gebonden aan de veiligheid. Daarnaast heeft het een gunstig effect op het milieu. Uiteraard hangen de kosten ook samen met hoe streng de winter word. (In 2011 was dat een keer 450.000  euro) De budgetten zijn wel meerjarig bekeken. Er wordt uit gegaan van een gemiddelde winter. Gemiddeld is er sprake van 25 strooiacties  en vorig jaar waren we  maar 50 duizend euro kwijt vanwege de zachte winter. Inkoop zout 6.000,00 per jaar.
Wat aandacht voor seniorenwoningen betreft: De gemeente ziet mogelijkheden omdat we nu het servicebedrijf Losser hebben,  om personeel  in te zetten voor schoonmaken en strooien bij scholen en seniorenwoningen.
Er vindt wat strooiroutes betreft geen overleg met Duitsland plaats, dat doet de provincie ook niet met de provinciale wegen. Iedereen werkt op die manier. College onderschrijft dit wel.
We krijgen ook extra inkomsten door voor de provincie op gedeelten van provinciale wegen te strooien. Over en weer gebeurt dat ook met onze buurgemeenten.
Dit uitvoeringsplan is uitvoering en hoeft niet persé door de raad goedgekeurd te worden, maar het college, i.c. de wethouder heeft dit wel willen delen met de raad.
De wethouder zegt toe dat er tekstueel een en ander aangepast worden wat de termen curatief en preventief betreft en de raad zal 2 extra kaarten met de verschillende routes ontvangen. 

Raadsinformatiebrieven
7 b. Zwerfafval: T.a.v. dit onderwerp wordt door het CDA gewezen op rommel van vuurwerk en door Burgerforum gevraagd om aandacht voor de het opruimen van het afval rondom de “snoeproutes” door leerlingen van met name het TCC.
Wethouder Wildschut: opruimen begint bij je zelf. Het is zaak leerlingen bewust te maken van dit ongewenst gedrag en ook zou de gemeente extra vangnetten kunnen neerzetten.


7c ingevoegd – t.a.v. overschrijding van uitkeringen 2014: Bekend is dat de gemeente 272.401 euro van het Rijk terug krijgt. Dit hoort weliswaar eigenlijk thuis in andere commissievergadering, maar hij wilde dit toch graag meedelen.

Wethouder Wildschut: - Afvalwaterinjectie ligt momenteel stil i.v.m lekkage. NAM heeft aangekondigd dat lekkage wordt gedicht. Als dit ongeveer klaar is zal ook een onderzoek maar de gevolgen hiervan klaar zijn.
Vliegveld ontwikkelingen: Er lag een aanvraag met 20.000 vliegbewegingen, maar dat blijkt een “rekenfoutje”, het blijkt om maar 200 vliegbewegingen per jaar te gaan. Dus 100 vliegtuigen per jaar. Het betreft hier businessvluchten en 12 grote vliegtuigen voor "recycling".


Melddesk is vandaag gestart via mijngemeenteapp, waar problemen met verlichting, kapotte stoeptegels e.d. gemeld kunnen worden. A.u.b. Wel gebruik maken van deze app.
Het afvalbrengpunt Losser kan gebruikt worden door elke inwoner in Twente, maar dan wel tegen een bepaald tarief. Per 1-2-2016 zou het hier in Losser kunnen starten, omdat dit nog eerst langs de raad moet in januari 2016.

Multifunctionele sporthal: - Een eerste sessie is inmiddels geweest, waarbij twee locaties met gebruikers zijn besproken; bij de sportvelden/zwembad en op de oude locatie. De raad zal hier nog over worden geïnformeerd.


De klankbordgroep Gronausestraaat en centrumplan is gestart.


Huidige status plan centrum De Lutte: Dit is op de begrotingsvergadering aan de orde geweest. Hydrologisch onderzoek is momenteel gaande. Gemeente is verder bezig met een procesvoorstel. Het gaat om een totaalplan waarvan de Dorpsstraat  een onderdeel is. Januari 2016/ voorjaar 2016 weten we wat meer. Ook de subsidiemogelijkheden is men aan het onderzoeken. 
Daarnaast gaat het om de totale visie van De Lutte waar over gepraat wordt met diverse partijen, w.o. de Dorpsraad.
 
Rondvraag
Aloysiuslocatie: Hoe staat het hiermee sinds mei 2015? Weinig nieuws te melden. Zoals bekend is voorwaarde bij nieuwbouw dat het moet voldoen aan de ladder van duurzame verstedelijking en daarvoor moet de bestemming van het huidige pand (detailhandel) van verhuizende supermarkt gewijzigd worden. Maar dan wordt er geen winst behaald door de eigenaar/projectontwikkelaar dus die zit daar niet om te springen. Oftewel we moeten het afkopen voor vele tonnen. We zitten dus nu in een impasse. Zolang dit niet geregeld is, dan gebeurt er ook niets op Aloysiuslocatie.


Twents bureau voor toerisme - failliet. Wat zijn de effecten voor Twente  en Losser? Wat betekent dat voor onze schatkamer?
Burgemeester Sijbom: Er wordt samen met een bureau een nieuwe strategie ontwikkelt en een nieuw plan voor de gemeenten gemaakt. Overheid en ondernemers betalen samen de promotie.
Website is uit TBT gehaald, ook de lokale. Deel van de websites valt nog onder de failliete boedel. Voor de VVV's heeft het momenteel geen gevolgen. Als er een bedrag overblijft uit de boedel zal bekeken worden wat de gemeenten daarmee gaan doe.


VVV gebouw: stand van zaken. Hoe lang kan het nog blijven bestaan? Eventueel nog stukje horeca bestemming. Blijkt niet zinvol te zijn, want de huur zou dan hoog worden.  College heeft sloopvergunning aangevraagd en gekregen. Er is met de eventuele huurder gesproken, maar toch blijft de gemeente bij sloop.

 

Share our website