Nieuws

reactie op Visiedocument raad 7 april 2009


 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAAD 7 APRIL 2009  / BURGERFORUM

Visiedocument

In de brief die we zaterdag van het college hebben kregen wordt gesteld dat we 9 april een raadsvoorstel mogen verwachten met de ombuigingsvoorstellen. Uiteraard afhankelijk van het besluit vanavond, zo het College.  Over twee dagen liggen de ombuigingsvoorstellen dus op tafel. Wij als burgerforum hebben niet het gevoel dat wat we nú bespreken nog iets zal veranderen. Er was ons beloofd dat we vorige week de cijfers zouden krijgen tav het bijstellen van de begroting. Opnieuw wordt een afspraak niet na gekomen door het college. Het visiedocument vinden wij geweldig vaag en kunnen hier ook niet mee uit de voeten. Het is één groot grijs gebied. Ons voorstel is….. haal dit van de agenda af en laten we het in de week van 13 april op de agenda plaatsen indien dit nodig is. Als we hier nú goedkeuring aan gaan geven, geven wij niet een duidelijke richting aan, maar gaan we mee in het grijze gebied zoals dat is verwoord in dit visiedocument. We hebben een aantal concrete vragen gesteld, maar geen of niet afdoende antwoord gekregen. De rol van de raad wordt door het gebrek aan concrete cijfers tot een minimum beperkt en we vrezen dat we nauwelijks wat te kiezen hebben. Wat kunnen we nog sturen? Het te bezuinigen bedrag ligt al vast zonder dat we zicht hebben waar we structureel gezien de mist in zijn gegaan. Daar kan de aangeboden hulp van Berenschot ook niets aan veranderen. Vanwege het enorme prijskaartje (200 euro per uur) hebben we daar dan ook van af gezien.

Een grondige begrotingsscan is er immers niet geweest. Dát vinden we dan ook een eerste vereiste. We vragen van de wethouder  de toezegging dat deze totale begrotingsscan er alsnog komt, zodat wij gericht kunnen bezuinigen, namelijk dáár waar we uit de pas lopen en niet dáár waar het gemakkelijkste wat te halen valt.

 

We hebben ook, zodra de ondertoezichtstelling bekend was in december, al gemaand tot spoedoverleg en er op gewezen dat een meer actievere rol van de raad en college wat dit betreft zou kunnen leiden tot meer begrip. Een constructievere samenwerking en uiteindelijk meer draagkracht voor alles wat nog komen gaat. Dit in het belang van de gemeente Losser. Daar was geen draagvlak voor. Niemand vond de situatie blijkbaar belangrijk genoeg om in spoedoverleg bij elkaar te komen; niet onze collega-raadsleden, niet het college en niet de voorzitter van de raad. En nu zitten we in tijdnood en lopen achter de feiten aan.

BF heeft al herhaaldelijk aangegeven waar wij menen dat bezuinigd kan worden. Sociale werkvoorziening, externe bureaus, plannen Iphitos, bevriezen van investeringen, doorlichting van de organisatie.

Voor ons in ieder geval geen snijden in subsidies. Het subsidiebeleid moet nog worden vastgesteld en nergens hebben wij een goede onderbouwing gezien. Datzelfde geldt voor het onderdeel zorg. De meest kwetsbaren mogen niet de dupe worden van het wanbeleid en we horen nu al weer zorgelijke berichten over de WMO. De door de wethouder toegezegde informatie hebben we ook hier weer niet gekregen. Als we géén cijfers krijgen, géén onderbouwing, kunnen we als raad ons werk niet doen. Het lijkt alsof wij als raad de richting mogen bepalen voor de ombuigingsplannen die straks op tafel komen, maar dat is een farce. De werkelijkheid is dat de bezuinigingsvoorstellen al uitgewerkt zijn, en wij straks slechts kunnen kiezen tussen slecht, slechter en nog slechter.

5) Overname van Essent door RWE  

Energie is een eerste levensbehoefte en energiebedrijven zijn van een groot politiek belang. Het is daarom zaak deze nutsbedrijven in overheidshanden te houden en het niet over te laten aan de grillen van de markt.

Bij deze overname van Essent door RWE gaat het om een enorm bedrag. RWE zal genoodzaakt zijn het verkoopbedrag weer terug te verdienen en daarvoor meer winst te maken. We zijn bang dat snoeien in dienstverlening en prijsverhogingen dan  ook het gevolg zullen zijn. 

Als de verkoop doorgaat hebben we geen enkele zeggenschap meer, ook niet over de manier waarop de energie wordt geproduceerd en dan denken we met name aan duurzame, groene energie..

Privatisering en schaalvergroting –dat heeft het verleden laten zien- brengen niet de door partijen vaak genoemde voordelen, maar pakken over het algemeen slecht uit voor de klant.

 

Alhoewel de gemeente Losser slechts een gering aandelenpercentage heeft, willen wij ons toch duidelijk uitspreken tégen deze overname. Wij hebben het college hierover eerder al een brief gestuurd en ook naar de provincie Overijssel en de VEGANN (Vereniging Gemeentelijke Aandeelhouders Noord Nederland) met het verzoek zich tégen verkoop uit te spreken.

 

 

7) Projectbesluit Luttermolenveld

De ontwikkeling van het Luttermolenveld zal door het afwijzen van dit projectbesluit waarschijnlijk weer extra vertraagd worden, terwijl dat in onze ogen niet nodig is.

De provincie heeft géén problemen met een projectbesluit tot permanent bewonen zo zegt de groep. Dat komt overeen met wat dhr. van Maurik ons eerder heeft gezegd, nl. dat de provincie de voorkeur heeft voor één bestemmingsplan permanente bewoning i.p.v. splitsing in recreatie en permanent. Met de groep waar het hier om gaat zouden volgens de advocaat afspraken gemaakt kunnen worden over een nabetaling, mits die grondig onderbouwd is.

De argumenten die het college gebruikt vinden wij dan ook niet overtuigend. Indertijd zijn deze woningen door de gemeente! aangemerkt als recreatiewoning, niet door de mensen zelf!  En met als argument dat deze groep de 30 euro per m2 niet wilde bijbetalen. Wij vonden en vinden dat niet slim, juridisch gezien zeker niet. De groep heeft namelijk niet zélf aangegeven dat ze hun woning als recreatiewoning wilden aanmerken; ze wilden wel permanente bewoning,  maar waren en zijn het niet eens met de voorwaarden die gesteld werden en de berekening die er achter zit.

Het is belangrijk dat er spijkers met koppen worden geslagen worden en het Luttermolenveld eindelijk eens ingericht gaat worden als echte wijk. Het zou een optie zijn dat de huidige groep van 15 een bedrag gaat betalen dat gelijk is aan het eindbedrag wat de andere groep verschuldigd is.

Dit bedrag zou bijv. gebruikt kunnen worden als een bijdrage in de realisatie van het Kulturhus de Lutte. Een Kulturhus dat de hele gemeenschap van de Lutte ten goede komt.

Wij denken dus dat het toch anders kan dan dit projectbesluit af te wijzen en doen een dringend beroep op de wethouder om dit voorstel van tafel te halen en nog eens zorgvuldig te bekijken of het niet anders opgelost kan worden.

 

 

 

9) Begroting Consent

We kunnen instemmen, maar vragen wel om vinger aan de pols te houden. Er is een beroep op de reserves gedaan en alhoewel die nog ruim boven de norm zitten, is het zaak hier alert op te blijven.

 

11) Benoeming plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regio Twente

We willen hier nog een keer uitleggen waarom de hr. Koopmans te kennen heeft gegeven te willen stoppen. Met de verkiezing van dhr. Even in de regio Twente is in onze ogen daarmee tevens een teken afgegeven dat de raad geen vertrouwen had in de hr. Koopmans als vertegenwoordiger. Dit ondanks zijn inzet als plaatsvervangend lid en het feit dat hij álle regiovergaderingen heeft bijgewoond. Dat was een klap in zijn gezicht en heeft hem erg gekwetst. Ook dát heeft te maken met respect naar elkaar toe. Er  is door de raad een politieke keuze gemaakt, het moest blijkbaar iemand van een coalitiepartij zijn en dat betreuren we als oppositie ten zeerste.


Share our website