Nieuws

raadsvoorstel sluitingstijden horeca


 
klik op bovenstaande link voor de resultaten enquete.
 
Raadsvoorstel
 
 
Onderwerp                    :     Onderzoek vrije sluitingstijden horeca
 
 
Zaaknr/Documentnr
Portefeuillehouder
:
:
16Z03198/16.0024261
M. Sijbom
 
 
 
 
Losser,  29 november 2016
 
 

Voorstel

1. kennisnemen van de resultaten van het onderzoek.
2. kennisnemen van het besluit van ons college dat aan een proef met vrije sluitingstijden eerst wordt meegewerkt als er heldere afspraken zijn gemaakt, aan gezamenlijke voorwaarden is voldaan en draagvlak is bij horeca, ondernemers, inwoners, gemeente en politie.
 
 
Aanleiding
De raad heeft verzocht om een onderzoek naar de mogelijkheden van vrije openingstijden voor de horeca in Losser. Daarbij dienen ook de omwonenden, politie en ondernemers betrokken te worden. Hierop is een enquête uitgezet waarvan de resultaten in de bijgevoegde analyse zijn weergegeven. Daarnaast is de politie gevraagd om een reactie op de motie.
 
 
Argumenten
  1. De raad heeft verzocht om een onderzoek naar vrije openingstijden voor de horeca.
Uw raad heeft per motie verzocht om een onderzoek naar de mogelijkheid van vrije sluitingstijden. Middels een enquête is onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden bij zowel centrumbewoners, horeca en politie. Van de 50 aangeschreven horecabedrijven hebber er 17 gereageerd, waarbij 11 bedrijven aangeven meer ruimte te willen.
 
Daarnaast is ook gekeken naar de horecatijden in omliggende vergelijkbare (plattelands)gemeenten zoals Dinkelland en Tubbergen.
Gemeente Sluitingstijd Instaptijdtijd
Geen nieuwe bezoekers
Dinkelland Ma-vrij 01.00-06.00
Za-zon 02.00-06.00
-
Tubbergen Ma-vrij 01.00-06.00
Za-zon 02.00–06.00
-
 
Steden als Oldenzaal en Enschede, hebben weliswaar langere openingstijden in de centra, maar hebben daarbij ook een regionale functie en bieden voor een grote schaal horeca en discotheken. Hierbij is er ook sprake van sterke regulering van en met de horeca door de inzet van susploegen, verplicht portiers aan de deur en toezicht.
 
 De resultaten van de enquête en de geanonimiseerde reacties zijn bijgevoegd.
 
2.         De reacties door zowel omwonenden als politie geven aanleiding om met alle partijen verder te spreken en niet gelijk met een proef voor vrije sluitingstijden te starten.
Tijdens het overleg met de horeca in september jl. is gesproken over de sluitingstijden. Mede door het aantal meldingen en klachten over overlast is toen aangegeven dat zij eerst zelf dienen te zorgen voor voldoende draagvlak naar omwonenden toe. Draagvlak creëren en serieus omgaan met de door inwoners aangegeven klachten door de horeca is noodzakelijk gebleken uit een flink aantal reacties van omwonenden. Het karakter van vooral het centrum van het dorp Losser is van intensief wonen en werken, daarom is voor de leefbaarheid een goede dialoog tussen bewoners en ondernemers van groot belang.
 
Naast inwoners heeft ook de politie gereageerd. Hoewel de politie niet gelijk tegen een verruiming van de openingstijden voor de horeca is heeft zij wel haar bedenkingen. De politie geeft aan dat de ervaringen verschillen per weekend, echter regelmatig krijgen ze tussen 02.00 en 02.30 uur klachten over geluidsoverlast van vertrekkend publiek, overlast hangende jongeren, geluidsoverlast harde muziek door niet goed werkende dubbele deur (sluis) etc.
Overigens verwachten de politie dat genoemde klachten zich bij aanpassing van de openingstijden naar een later tijdstip zullen verplaatsen. Uit de incidenten blijkt ook dat er soms eerder dan de sluitingstijden al sprake is van overlast.
 
Naast bovenstaande is duidelijk dat er, gemeten aan het aantal klachten c.q. meldingen over het jaar 2016 in het centrum van Losser, de nodige overlast is, geconcentreerd bij die horeca die het meeste belang heeft bij ruimere openingstijden. Het aantal meldingen betrof in totaal 31, waarvan het merendeel bestond uit geluidsoverlast, publiek op straat, vertrekkend publiek dat blijft rondhangen, vernielingen. Ook is door de politie geconstateerd dat niet altijd, zoals wettelijk verplicht de leidinggevenden aanwezig zijn, er vermoedelijk alcohol geschonken wordt aan minderjarigen en er geen of onvoldoende maatregelen worden genomen om zelf de orde voor de horeca-inrichting te handhaven, zoals de wet voorschrijft.
 
De klachten c.q. meldingen waar de politie op duidt worden ook veelvuldig beschreven door omwonenden van de horeca. Gesprekken hierover met de horeca blijken niet eenvoudig en mensen voelen zich niet serieus genomen, danwel hebben de indruk dat er weinig tot niets mee gedaan wordt. Een aantal horecabedrijven heeft n.a.v. de klachten uit de buurt wel adequate maatregelen genomen. Echter een aantal bedrijven heeft weinig of zelfs niets gedaan om de geconstateerde overlast te verminderen of met de omgeving in serieuze dialoog te gaan. Bij een aantal horecabedrijven heeft dit geleid tot een verstoorde en slechte relatie met de omgeving.
 
Wij snappen dat het belang van de horecaondernemers om ondernemerschap te kunnen uitoefenen haaks kan staan op het belang van omwonenden. Dat er enige vorm van overlast kan zijn is te begrijpen, maar deze dient wel acceptabel te zijn voor omwonenden. Hierbij vormt communicatie over en weer een belangrijk instrument.
 
Het college wil een proef met vrije sluitingstijden mogelijk maken, maar met dergelijke proef wordt niet eerder gestart dan nadat er heldere afspraken zijn gemaakt en draagvlak is bij horeca, ondernemers, inwoners, gemeente en politie. Zonder heldere afspraken heeft een proef geen zin.
 
De rapportage van de politie en de enquête geven ons de insteek om de horeca eerst zelf  maatregelen te laten nemen.
 
Om duidelijkheid te verschaffen naar alle partijen, dienen de voorwaarden en afspraken waaronder verruiming van de huidige openingstijden mogelijk is, maar ook hoe er wordt opgetreden en op welke manier overleg wordt gevoerd te worden vastgelegd. Het kan niet zo zijn dat afspraken niet worden nagekomen zonder dat er consequenties zullen plaatsvinden.
 
Wij zijn bereid om mee te werken aan een convenant als er voldoende draagvlak is bij zowel ondernemers, omwonenden, politie en gemeente. De afspraken dienen helder en duidelijk te zijn. Daarnaast mag ook verwacht worden dat er bij de totstandkoming gesproken dient te worden over toezicht en handhaving door de gemeente door o.a. Boa’s. Dit brengt financiële consequenties met zich mee.
 
In de enquête is ook gevraagd of mensen bereid zijn deel te nemen aan een overleg met de horeca en de gemeente over de uitkomsten van het onderzoek, hierop hebben een flink aantal inwoners aangegeven dit te willen. Hoewel er begrip is voor de motie  voor o.a. een aantrekkelijk Losser voor het uitgaanspubliek dient de zorgvuldigheid en het overleg met de vorengenoemde groepen zorgvuldig tot stand te komen. Zeker omdat de resultaten hiervoor aanleiding geven. Van de 700 verstuurde enquêtes aan direct omwonenden van horecabedrijven zijn er circa 200 geretourneerd. Het onderzoek geeft wel een richting aan waarbij overleg met zowel horeca, politie en omwonenden noodzakelijk is.
 
De horeca wordt eerst zelf de kans gegeven draagvlak te creëren
 
 
 
Kanttekeningen
n.v.t.   
 
Vervolg
De raad zal op de hoogte gehouden worden van de gesprekken en de uitkomsten.
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Losser;
 
 
secretaris,                                                      burgemeester,
 

Share our website