Nieuws

Raadsnotitie Vertrouwen door Samenwerking


RAADSNOTITIE:
VERTROUWEN DOOR SAMENWERKING
 
Inleiding
 

Losser heeft baat bij bestuurlijke rust. De laatste zes maanden van de afgelopen raadsperiode hebben dit aangetoond. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben laten zien dat in harmonie samen werken loont en dat dit een positieve impuls geeft aan het functioneren als gemeentebestuur.

 

Op 3 maart 2010 hebben de inwoners van de gemeente hun stem uitgebracht. Het politieke landschap voor de komende vier jaar staat weer op de kaart. De gemeente en de burgers hebben baat bij bestuurlijke rust; niet bij politieke rust. Dit zou ook geen recht doen aan het democratische principe van het functioneren van de gemeenteraad.

 

Het is jammer dat het opkomstpercentage bij de verkiezingen gedaald is. Iets meer dan de helft van de kiesgerechtigden heeft haar of zijn stem uitgebracht. Recht moet worden gedaan aan elke stem die uitgebracht is; op welke partij dan ook. Dit is dan ook de grondhouding voor het functioneren van de gemeenteraad voor de komende vier jaar. Alle partijen hebben daarbij aan tafel gezeten en hebben ingestemd met het verwoorde in deze nota. Deze positieve grondhouding komt ook tot uitdrukking in de titel van deze nota:

�Vertrouwen door samenspel�.

 

Samen vormen de politieke partijen de gemeenteraad en gezamenlijk staan ze aan het hoofd van de gemeente. De �baas� zijn van een bedrijf of in dit geval van de gemeente brengt verantwoordelijkheid met zich mee. De gemeenteraad van Losser erkent dit en wil dan ook de positieve lijn van het eind van de afgelopen raadsperiode voortzetten.

Samen moet gewerkt worden aan het herstellen van het vertrouwen in de gemeente. De inwoners van de mooie gemeente Losser moeten trots kunnen zijn op de gemeenteraad, op het college, op de ambtenaren, op de gemeente.

 

De eerste stap in de nieuwe raadsperiode is dan ook het opstellen van een gezamenlijk vertrekpunt. Wat zijn de zaken die politieke partijen verenigt en op welke terreinen is nader politiek debat gewenst. De bedoeling hiervan is niet het monddood maken van delen van de gemeenteraad, maar de intentie van samenwerking wordt daarmee uitgesproken. De fracties in de gemeenteraad van Losser zullen elkaar de komende jaren vinden op inhoud. Er wordt geluisterd naar elkaars argumenten. De meerderheid houdt daarbij uitdrukkelijk rekening met de minderheid. De minderheid erkent het principe van de democratische besluitvorming. Tijdens de behandeling van de Kadernota, van de Programmabegroting en van specifieke beleidsnota�s is er voldoende ruimte voor politiek debat.

 

�Vertrouwen door samenspel� is geen gedetailleerd collegeakkoord, maar legt hiervoor in hoofdlijnen de basis. Deze nota borduurt voort op het rapport van informateur Meijer: �Stabiel tot de verkiezingen� van oktober 2009. Daarnaast zijn daarbij betrokken de prioriteiten uit de verkiezingsprogramma�s van CDA, VVD, Burgerforum, PvdA en SDGL, de Programmabegroting 2010-2013, de adviezen van de Denktank en diverse beleidsnota�s en raadsbesluiten, zoals het besluit over de zelfstandigheid van de gemeente.

 

De volgende stap na het gezamenlijk opstellen van deze nota is de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders. Deze nota vormt hiervoor de basis.

 

 

1.            Aandachtspunten

 

a.    Financieel vertrekpunt

Op 12 mei 2009 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een omvangrijk ombuigingspakket voor de jaren 2010, 2011 en 2012. Deze ombuigingen, verwerkt in de sluitende meerjarenbegroting, zijn het vertrekpunt voor de komende 4 jaar. Alleen voor de structurele ombuiging voor het muziekonderwijs moet een oplossing gevonden worden. Het college komt bij de behandeling van de Kadernota 2011 (in juli) met een voorstel, waarbij rekening is gehouden met het begin 2010 vastgestelde subsidiebeleid.

 

Onderwerp

Data

Afspraak

Bezuiniging muziekonderwijs

6 juli 2010

College komt met een voorstel, rechtdoende aan het vastgestelde subsidiebeleid en de wens tot in het in stand houden van het muziekonderwijs

 

 

b.    Financi�le situatie

De verwachting is dat er de komende tijd nog meer bezuinigingen van het Rijk op het bordje van de gemeente gelegd gaan worden. Voor de gemeente Losser zal dit naar verwachting een bedrag van tussen de 1 en 3 miljoen euro zijn. De exacte hoogte van het bedrag is nog niet bekend, maar het Rijk zal van de gemeenten een forse bijdrage vragen in de oplossing van de financi�le crisis.

Na de omvangrijke en al ingrijpende ombuigingsoperatie van 2009 moet nog meer gesneden worden in de exploitatie-uitgaven. Op welke wijze dit gebeurt en over de aanpak wil de gemeenteraad vooraf in discussie met het college van burgemeester en wethouders. Dan zal het kader worden aangegeven. Op basis van deze discussie komt het college met een voorstel, met keuzemogelijkheden, voor de ombuigingen in de komende jaren. Voorop blijft staan de leefbaarheid en het sociale karakter van de gemeente en haar kerkdorpen. De adviezen van de Denktank worden hierbij betrokken, zoals onderzoek naar mogelijke privatisering van het zwembad en naar de samenwerking tussen muziekschool, bibliotheek en stichting Cluster. Deze samenwerking moet wel leiden tot een financi�le besparing. Ook moet worden gekeken naar het op voldoende niveau zijn van exploitatiebudgetten, zoals dat voor het onderhoud van wegen en dat voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor een overzicht van de financi�le uitgangspunten voor de komende raadsperiode wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk.

 

Onderwerp

Data

Afspraak

Extra ombuigingen

Z.s.m. na bekend worden hoogte rijksbezuinigingen

College komt met uitgangspunten voor het opstellen van het ombuigingsvoorstel. Ook aandacht voor de procedure.

 

c.    Zelfstandigheid gemeente

Op 9 februari 2010 heeft de gemeenteraad besloten dat ter borging van de zelfstandigheid van de gemeente er samenwerking wordt gezocht met de gemeenten Dinkelland en Tubbergen op beleidsmatig terrein en met de gemeente Enschede voor de bedrijfsvoering. De huidige gemeenteraad ondersteunt dit standpunt. Met dien verstande dat samenwerking met anderen niet uitgesloten wordt.  Op onderdelen moet de beste oplossing  gekozen kunnen worden; op basis van kwaliteit, prioritering, meerwaarde en financieel voordeel. De gemeenteraad wil door het college actief op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen binnen dit proces. De dienstverlening aan de inwoners moet daarbij gewaarborgd blijven. Het samenvoegen en overdragen van taken en organisatieonderdelen heeft gevolgen voor de ambtelijke organisatie. De gemeenteraad verwacht dat dit proces in goed overleg gaat met de ondernemingsraad en het ambtelijk personeel. De gemeenteraad van Losser zal het initiatief nemen om in overleg te treden met de raden van Dinkelland en Tubbergen.

 

Onderwerp

Data

Afspraak

Zelfstandigheid

Diverse momenten

College houdt de gemeenteraad actief op de hoogte van de voortgang in het proces. En zorgt voor goede afstemming met de ambtelijke medewerkers.

 

 

d.    Sociale werkvoorziening (Topcraft)

Dit is een onderwerp dat de gemoederen al jaren bezig houdt. Een goede zorg voor de werknemers binnen de sociale werkvoorziening wordt door alle partijen onderschreven. Echter de hoogte van de financi�le bijdrage die van de gemeente Losser hiervoor al jaren wordt gevraagd is een ieder een doorn in het oog. Hierin moet verandering komen. De gemeenteraad heeft in een motie het college gevraagd om de kosten van uittreding te onderzoeken. De gemeenteraad wil met het college over de verschillende uitvoeringsmogelijkheden in discussie.

 

Onderwerp

Data

Afspraak

Uitvoering sociale werkvoorziening

Voor 1 december 2010

College komt met voorstel uitvoeringsmogelijkheden.

 

e.    Kulturhusen

In december 2009 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de verbouwing van het Erve Boerrigter in De Lutte tot Kulturhus. Dit gebouw c.q. de verbouwing moet voor 1 januari 2011 gerealiseerd zijn, om de subsidie van de Provincie veilig te stellen. De gemeenteraad gaat ervan uit dat dit ook gerealiseerd wordt.

Over de realisering van het Kulturhus in Overdinkel heeft de gemeenteraad nog geen besluit genomen. Om ook de subsidie hiervoor binnen te halen moet de raad voor 1 mei 2010 hier een besluit overnemen. Het college bereidt een voorstel voor.

 

Onderwerp

Data

Afspraak

Kulturhus Overdinkel

Voor 1 mei 2010

College komt met voorstel.

  

 

 

2. Financi�le discipline

 

De gemeente Losser staat financieel nog zware tijden te wachten en heeft niet veel vlees op de botten. Tegenvallers kunnen niet, ook niet tijdelijk, opgevangen worden door een beroep te doen op reserves. De algemene reserve is al onder het niveau, zoals dat is afgesproken door de gemeenteraad. Het is dan ook van het belang om een sober en uiterst terughoudend beleid te voeren. Daarmee wordt niet gezegd dat alles op slot moet of zit. Creativiteit, lef, ondernemingszin en het anders kijken naar zaken moeten de komende jaren ruimte kunnen krijgen. Maar een gezonde en solide begrotingspositie blijft daarbij het uitgangspunt.

Een zelfstandige gemeente Losser houdt in dat we ook financieel zelf onze broek op moeten houden.

 

De volgende uitgangspunten worden de komende jaren gehanteerd om de financi�le huishouding op orde te houden:

 

1)    Een sluitende meerjarenbegroting, die voor de gemeenteraad goed toegankelijk is;

2)    Voorstellen met financi�le gevolgen moeten zijn voorzien van een deugdelijke en re�le financi�le dekking;

3)    De stijging van de belastingdruk blijft beperkt tot het inflatiepercentage;

4)    Financi�le voordelen worden in principe toegevoegd aan de algemene reserve;

5)    Nieuwe projecten moeten zijn voorzien van meerjarig sluitende exploitatie;

6)    Terughoudendheid bij nieuwe investeringen.

 

Het college komt voor de behandeling van de Jaarrekening 2010 met een geactualiseerde nota Reserves en voorzieningen. In deze nota wordt de hoogte en noodzakelijke omvang van de verschillende reserves gezien in relatie tot de risico�s die de gemeente loopt.

 

Hoewel het ambitieniveau voor de gemeente niet hoog is voor de komende jaren, moet meer gebruik gemaakt worden van financiering van projecten door derden. De mogelijkheden voor het verwerven van subsidies moet bijzondere aandacht krijgen. Dit vereist extra inzet van collegeleden (netwerken) en van ambtenaren, richting Provincie, Regio, Rijk, Euregio, Europa en andere instanties.

 

De informatiewaarde van de Programmabegroting moet worden verbeterd. Dit om meer recht te doen aan de kaderstellende en de controlerende bevoegdheid van de gemeenteraad.

 

 

 

3.         Functioneren van het gemeentebestuur

 

In het vorige hoofdstuk is vooral naar buiten gekeken, in dit hoofdstuk wordt de aandacht gericht op het interne functioneren van het gemeentebestuur.

 

De inwoners van de gemeente Losser moeten weer vertrouwen krijgen in het gemeentebestuur. Zoals in de Inleiding reeds aangegeven zullen we daar samen aan moeten werken: leden van de raad, leden van het college, de burgemeester en de ambtenaren; allen hebben we daarin een rol. De inwoners hebben recht op een stabiele gemeente.

 

Het opkomen voor het algemene belang, de tijdige dienstverlening aan de burgers, het omgaan met respect, het oog hebben voor elkaars rol en positie, het integer handelen, het elkaar in waarde laten; dit zijn een aantal aspecten die mede het vertrouwen bepalen van de burger in de gemeente.

Alle spelers op het bestuurlijke speelveld hebben hierin een rol. De gemeenteraad als hoogste baas van de gemeente moet hierin het voorbeeld geven.

Bij de aftrap van de nieuwe raadsperiode gaan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders met elkaar in overleg over elkaars rollen en verantwoordelijkheden. De verwachtingen naar elkaar worden afgestemd. Ook het onderdeel Integriteit, het opkomen voor het algemene belang en niet voor deelbelangen, krijgt nadrukkelijk aandacht.

 

De gemeenteraad en het college organiseren gezamenlijk momenten van reflectie op het functioneren. Hiervoor zal een zogenaamde raadsspiegel worden georganiseerd. De raad en het college willen in de spiegel kijken om het eigen functioneren te verbeteren.

De onderlinge sfeer en respect zijn hierbij ook bepalende factoren. Ook hieraan wordt gezamenlijk gewerkt.

 

Een sterke gemeenteraad is de basis voor een sterke en zelfstandige gemeente Losser.

Samenspel en een open houding naar elkaar is daarbij van belang.

Niet aanvallen, maar aanvullen.

 

Een sterk gemeentebestuur vraagt ook om een sterk college. Om deze reden moeten de kandidaat-wethouders over voldoende bagage beschikken. De kwaliteit van de wethouders moet voorop staan:

�         Wethouders worden benoemd op basis van kwaliteit, ervaring, verbindend vermogen en affiniteit met Losser; en

�         Geen parttime-wethouders.

De partijen die het college gaan vormen nemen dit als uitgangspunt.

 

 In de vergadering van het Presidium van 22 februari 2010 is o.a. afgesproken, dat:

�         De burgemeester op de hoogte wordt gehouden van de collegevorming, de mogelijke kandidaat-wethouders en wordt betrokken bij de portefeuilleverdeling;

�         De kandidaat-wethouders een Verklaring omtrent het gedrag overleggen.


Share our website