Nieuws

raad 8 november 2016


BURGERFORUM Raadsvergadering van 8 november 2016 (Henk Filipsen)
Agenda punt 11.
Plan van aanpak Participatiewet 2016/2017 incl. evaluatie 2016 en globale analyse tekort budget uitkeringen 2016.
Voorzitter,
Hebben we het hier nu over een goed of slecht nieuws verhaal?
Terugkijkend en luisterend naar de gezamenlijke commissievergadering is het zowel een goed nieuws verhaal,  daar waar het er om gaat dat de voorliggende stukken een garantie zijn voor een aanvullende bijdrage vanuit het rijk over 2016, maar als we naar de analyse kijken roept dat bij BF ook de nodige vraagtekens op. We zijn tevreden met de technische antwoorden die de portefeuillehouder heeft gegeven, maar zijn nog lang niet tevreden met de resultaten.
Daarbij hebben we als BF de nodige bedenkingen dat we als Gemeente Losser niet in staat zijn om bij de landelijke trend –nl. dat er steeds meer mensen, ook laaggeschoold aan de slag kunnen- aan te haken. Ook met het achterblijven van het huisvesten van statushouders voldoen we niet aan onze verplichting.
Daarbij opgeteld dat de portefeuillehouder aan heeft gegeven dat de nu voorliggende stukken vooral bedoeld zijn om het financieel sluitend te krijgen.
We zijn ons als BF er ook van bewust dat sinds afgelopen september de ambtelijke organisatie pas op orde was. De cijfers laten nu weliswaar een wat positiever beeld zien, maar we hopen ook dat dit niet gaat om de jaarlijkse schommelingen, maar een structurele lijn naar boven.
Mocht de positieve lijn niet doorzetten, dan willen we als raad graag op de hoogte gebracht worden.
Ook wij willen als BF graag dat iedereen mee doet in de maatschappij (lees aan het werk kan). Maar is de portefeuillehouder het mét ons eens dat je daarbij ook ergens tegen een grens aanloopt?  Laten we ons ook realiseren dat een bepaalde groep mensen, door welke oorzaak dan ook, niet inzetbaar is! Heeft de portefeuillehouder deze groep mensen in beeld en om hoe veel mensen gaat dit?
Share our website