Nieuws

Raad 21 april 2015


Kremersveenweg 10  (Ben Heinen)
Voor ons ligt het raadsvoorstel Partiële herziening Bestemmingsplan Buitengebied, Kremersveenweg en aan ons de vraag of we met dit voorstel kunnen instemmen.
In deze zaak hebben we te maken met de belanghebbende, de omwonenden en met de juridische aspecten.
Aan ons wordt niet de vraag gesteld of we kunnen instemmen met het begrip intensieve veehouderij. Aan de orde is de vraag of we kunnen instemmen met het plan zoals dat voorligt.
In de Structuurvisie Losser staat het volgende; ik citeer:  “Het landschap van Losser is grotendeels een cultuurlandschap gemaakt door de boeren. Ook nu vormt de grondgebonden veehouderij de belangrijkste agrarische tak in de gemeente. Het is de wens om dit zo te houden”. Einde citaat.  Vanuit die structuurvisie vormt de nieuwe vestiging geen obstakel.

Het huidige gebied wordt thans gekenmerkt tussen agrarische activiteiten en burgerbewoning. In de omgeving bevinden zich meerdere veehouderijen en akkerbouwbedrijven. En voor zover ons bekend hebben activiteiten van die bedrijven de afgelopen jaren niet tot overlast of ernstige hinder geleid bij omwonenden. Ook eerdere uitbreidingen van bestaande bedrijven werden door omwonenden niet aangegrepen om bezwaren in te dienen.
In de voorbereiding op dit onderwerp hebben we gesprekken gevoerd met omwonenden en ook hebben we op 4 april een bezoek gebracht aan het huidige bedrijf van maatschap Elderink. Dit om een beeld te kunnen vormen hoe een modern bedrijf er uit ziet en of dit soort bedrijven zorgt voor extra overlast. Dit bezoek heeft bij ons veel scepsis weggenomen.
Zoals u weet kent de totstandkoming van dit plan een lange voorgeschiedenis. Het oorspronkelijke idee om op het perceel Kremersveenweg 10 te Glane een agrarisch bouwblok te vestigen stamt uit het jaar 2000. 

Om zijn plannen te kunnen realiseren heeft belanghebbende gesproken met omwonenden en heeft in nauw overleg met de gemeente een aantal aanpassingen in de plannen doorgevoerd, o.a. ten aanzien van de mestvergisting en mestsilo, dit met als doel om mogelijke overlast voor de buurt zoveel als mogelijk te voorkomen.
Een deel van de omwonenden heeft van het recht gebruik gemaakt om tegen het voorgenomen plan bezwaar aan te tekenen. Zij hebben hun bezwaren zowel schriftelijk als mondeling, o.a. in de commissie Ruimte kenbaar gemaakt. Het gaat te ver om alle aangevoerde bezwaren te herhalen, maar een paar wil ik er toch wel noemen; Geluidsoverlast, stank- en verkeershinder worden als argument aangedragen. De objectiviteit van de responsnota, en daarmee impliciet de integriteit van het ambtelijk apparaat wordt ter discussie gesteld. Dit laatste onderschrijven we zeker niet omdat er in dezen niet wordt getwijfeld aan de ambtelijke integriteit. Ook de overdracht van de emissierechten van de Kerkstraat 256 te Enschede wordt door bezwaarmakers ter discussie gesteld.
Dit laatste ligt momenteel ter beoordeling bij de Raad van State. Afhankelijk van de uitspraak kan het voorgenomen plan wel of geen doorgang vinden. Wij zullen ons conformeren aan de ophanden zijnde uitspraak.

De aanleiding heb ik u geschetst, maar ik heb u nog niet meegenomen in de gevolgde procedures. Zonder uitputtend te willen zijn geef ik u een korte schets van hetgeen er is gebeurd t.a.v. de gebiedsontwikkeling.
In 2007 is, in samenwerking met Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal, Twenterand en Losser het zogenaamde landschapsontwikkelkingsplan opgesteld.
In datzelfde jaar is de Raad van State akkoord gegaan met de vaststelling van het Landbouw ontwikkelingsgebied, het zogenaamde LOG. De provincie Overijssel heeft vervolgens het perceel Kremersveenweg 10 als zodanig aangewezen. Het betreft een gebied van slechts 1.4 hectare hetgeen voor een LOG als zeer klein kan worden aangemerkt.
Het vestigingsbeleid voor intensieve veehouderij is neergelegd in het Reconstructieplan Salland-Twente, dat in maart 2013 is vertaald naar het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied. Het perceel Kremersveenweg is daarin opgenomen als landbouwontwikkelingsgebied.
In september 2013 heeft de Provincie Overijssel, op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 vergunning verleend voor het in werking hebben van een vleeskalverenhouderij aan de Kremersveenweg 10.
Met de afgifte van deze vergunning is de weg vrij gemaakt om te komen tot wijziging van het bestemmingsplan. Opgemerkt wordt dat in die specifieke vergunning expliciet staat vermeld dat de overdracht van emissierechten past binnen de milieuvergunde situaties ten tijde van de toets data. Nogmaals wordt opgemerkt dat dit onderwerp momenteel wacht op een uitspraak van de Raad van State.

Tot slot wordt opgemerkt dat opeenvolgende colleges steeds medewerking hebben verleend  aan deze ontwikkeling.
Samenvattend;. Het huidige gebied wordt gekenmerkt door agrarische activiteiten en burgerbewoning. De komst van een kleinschalig LOG betekent ons insziens niet dat er een ernstige inbreuk plaats zal vinden t.a.v. dat gebied, indachtig hetgeen in de Structuurvisie Losser is neergelegd. De nieuwbouw kan op basis van het LOG en de verleende NB-vergunning op de voorziene locatie worden gevestigd. Wel zullen er naar onze mening afspraken moeten worden gemaakt ten aanzien van aankleding, zoals aardenwal en beplanting. Daarnaast zal er moeten worden gehandhaafd t.a.v. geluid en reuk.

Wij komen tot de conclusie dat de aanvraag technisch gezien voldoet aan alle formele vereisten en vanuit juridisch oogpunt geen argumenten zijn aan te dragen waarop wij het raadsvoorstel kunnen afwijzen. Dit laatste uiteraard onder voorbehoud van de uitspraak van de RvS t.a.v. de overdracht van de emissierechten.

Overigens wordt hierover verschillend gedacht binnen Burgerforum,  wat duidelijk zal worden d.m.v. een stemverklaring

Kremersveenweg LOG

Stemverklaring Lies ter Haar en Henk Filipsen– Burgerforum
Voorzitter onze fractie zit wat dit onderwerp betreft niet op een lijn. Uiteraard gunt iedereen een ondernemer uitbreidingsmogelijkheden en zeker als hij al zo lang bezig is dit voor elkaar te krijgen. Het probleem met dit voorstel is dat emissierechten weliswaar overgekocht kunnen worden, maar waarom dan persé in Losser daarvoor in de plaats een LOG gebied gerealiseerd moet worden en niet elders gekeken kan worden naar vrijkomende agrarische bedrijven is niet voldoende onderbouwd in mijn ogen. Het gaat hier ook niet om verplaatsing van een bedrijf, maar het huidige bedrijf blijft staan en daarnaast wordt in het buitengebied een nieuw grootschalige veehouderij gebouwd. In mijn ogen dus inderdaad geen zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. Daarom zullen Dhr. Filipsen en ik tégen dit voorstel stemmen. En zo maakt elk raadslid zijn eigen afweging naar eer en geweten.
 
 
 
Share our website