Nieuws

Raad 11 juli / Kadernota


KADERNOTA Verdraaide organisaties – Terug naar de bedoeling
 
Bij veel organisaties lijkt het ‘systeem’- lees: de regels en procedures - tot doel te zijn verheven.  Dit zie je vaak ook bij (overheids)organisaties. Het vervullen van de klantwens staat niet meer centraal maar het voldoen aan interne procedures. In het boek “de verdraaide organisaties” van Wouter Hart wordt dit uitvoering beschreven met veel voorbeelden en schema’s. Maar eigenlijk kan het in een paar woorden gezegd worden. We moeten weer goed nadenken wáárom we iets doen, terug naar de bedoeling. Het motto moet weer zijn “de klant is koning” en onze klanten zijn de burgers. Het lijkt zo simpel… en toch…. onze pijl staat vaak de verkeerde kant op. Met het nieuwe werken “Losser flexibel en verbonden”, moet ook in onze gemeente deze cultuuromslag verder vorm krijgen. Geen gemakkelijke opgave, maar wel noodzakelijk, want uiteindelijk gaat het altijd om die burger. Dat is waarom dit gemeentehuis er is en dat is waarom wij er zijn. Daarom dit als eerste punt van Burgerforum bij deze kadernota.
 
De gemeente Losser staat er financieel gezien weer beter voor, maar er staat ons ook nog heel wat te wachten. Afwaardering gronden, tekorten stichting Werken in Losser, de transformatie van het sociaal domein (met name de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep wat huishoudelijke hulp betreft), de ingrijpende doorvoering van de omgevingswet………en steeds opnieuw weer de wispelturigheid van het rijksbudget. Zaak dus om een goede financiële buffer te hebben, zodat we niet bij elke tegenvaller direct onze burgers extra moeten gaan belasten. Burgerforum is dan ook vóór het nog verder ophogen van het weerstandsvermogen. Er komt een amendement.
 
Terzake de meegenomen knelpunten, beleid en vervangingsinvesteringen het volgende: Wij zijn blij met de opmerking van de wethouder dat er eindelijk ook echt werk gemaakt wordt van het groenbeheersplan en planmatiger werken. Er is sprake van nog te veel achterstallig onderhoud op bepaalde plekken. De app ‘Mijn gemeente” wordt volop gebruikt. Goed om dit na bijvoorbeeld één jaar te evalueren.
Blij zijn we wel met het inzaaien van veldbloemen. Goed voor de bijen én mensen.
 
De nieuwe sporthal blijft op de huidige plek. Maar er is in Losser nog steeds behoefte aan een grote multifunctionele zaal. De vraag is of de nieuwe sporthal hierin zal kunnen voorzien, terwijl hier wel duidelijk behoefte aan is.
 
En dan het overzicht van de door het college gehonoreerde wensen, waarbij ook nog wensen kunnen afvallen (op volgorde), afhankelijk van het beschikbare geld
Voor sport is terecht veel aandacht, maar helaas is Kunst en Cultuur vaak een ondergeschoven kindje en dat zouden we graag anders zien. Daarom ook willen we de medewerker cultuurbeleid een hoge prioriteit geven. Dit is vastgelegd in een amendement met ook een andere volgorde dan die van het college, maar waarin ook een aantal niet door u gehonoreerde zaken zijn opgenomen.
 
Zoals de vrijwilligersprijs: Het gaat hier om een gering bedrag, maar wel héél belangrijk om het signaal af te geven hoezéér we het vrijwilligerswerk waarderen. Haal alle vrijwilligers weg, en de gevolgen zijn desastreus. Niets van onze prachtige parels, festiviteiten en verenigingsleven zou over blijven. Wat Burgerforum betreft moet die vrijwilligersprijs er in ieder geval komen.

Ook budget voor de speelvoorzieningen staat op ons lijstje. Speelvoorzieningen zíjn en blíjven belangrijk. Vooral in deze tijd van mobieltjes en tablets. Kinderen moeten dus plek hebben om te spelen en speeltoestellen die veilig en schoon zijn. En -dit hebben we al vaker gevraagd- wat kunnen de mensen van WIL hierin betekenen?
 
Daarnaast hebben we nog aanvullend beleidswensen:
Wij vragen het college in een motie om onderzoek te doen naar een mogelijkheid van tariefdifferentiatie die meer recht doet aan het verschil in afvalaanbod tussen   éénpersoons-  en meerpersoonshuishoudens.
 
Vernieuwd armoedebeleid: BF hecht er aan hier WEL extra geld voor te reserveren. In ieder geval moet er voldoende geld beschikbaar zijn voor bijstelling van het armoedebeleid.
We hebben al eerder voorgesteld de kortingsregelingen om te vormen tot één welzijnspakket en kindpakket in plaats van de aparte en onoverzichtelijke regelingen die er nu zijn. Een kind / welzijnspakket dat kinderen in armoede voorziet van tenminste de noodzakelijke behoeften, aangevuld met zaken om mee te kunnen doen in de samenleving. Je kunt daarbij denken aan vouchers voor muziek, dans of schilderen / een setje winter- en/of zomerkleding / zwemlessen / verjaardagbox /  sinterklaasmiddag / koken voor kinderen of geld voor een schoolreisje. Het zijn maar voorbeelden. Losser kent al een aantal mogelijkheden en die kunnen hierin dan opgenomen worden.
 
Nadere informatie over het mantelzorgbudget- en beleid en sociale teams is al toegezegd. Wij willen daar graag de problemen met de hoge eigen bijdrage van het CAK aan koppelen.
 
De dienstverlening moet in onze ogen beter. Wij horen nog té veel klachten. Een onderzoek is door de wethouder al toegezegd.
 
De nieuwe huisvestingswet geeft de gemeenten meer mogelijkheden om te sturen. Eén daarvan is een huisvestingsverordening. We komen hier bij de woonvisie op terug.
 
Meer handhaving is nodig. Maar zeker ook extra politiecontrole wat het dealen betreft. Met name in Overdinkel neemt dat hand over hand toe, maar ook in de Zandbergen en op bepaalde plekken in het centrum van Losser.
 
Nu de PLUS gestopt is en er nog steeds geen beweging zit in de plannen voor een supermarkt op de Aloysiuslocatie, vinden wij het tijd voor een onderzoek naar alternatieve ontwikkelingen daar, bijv. jongerenhuisvesting.
 
Naast amendementen, komen er dus ook een aantal moties.

AMENDEMENT MET WIJZIGINGEN IS AANGENOMEN
MOTIE TARIEFDIFFERENTIATIE OM EENPERSOONSHUISHOUDENS MINDER TE LATEN BETALEN DAN MEERPERSOONSHUISHOUDENS IS AANGENOMEN
AMENDEMENT OPHOGEN WEERSTANDSVERMOGEN IS AANGENOMEN
AMENDEMENT SUBSIDIEBELEID IS AANGENOMEN

 
 
Share our website