Nieuws

Raad 11 juli / bestemming jaarrekening


Burgerforum Jaarrekening 2015  (Ben Heinen)
Voorzitter, voor ons ligt een goed leesbare en transparante rapportage over het voorbije verslagjaar en ik wil graag beginnen met het uitspreken van onze waardering en respect voor de betrokkenheid van de ambtelijke organisatie en het college. Ik ben me er van bewust dat in het opstellen van deze, 192 pagina’s tellende jaarrekening, heel veel ambtelijke tijd en energie is gestoken.
2015 is een jaar waarin met voortvarendheid vele projecten zijn opgepakt en doorgevoerd. Op alle fronten en in alle programma’s is hard gewerkt aan een mooier en leefbaarder Losser en we zijn dan ook blij met het positieve resultaat. Na jaren van de hand op de knip te hebben gehouden zien we dat het beleid van afgelopen jaren zijn vruchten begint af te werpen. De begroting lijkt op orde te komen, maar plaats de kanttekening dat de meerjarenramingen 2019 en 2020 nog niet sluitend zijn! Wel is het weerstandsratio gegroeid naar 1,34%. Het ingezette beleid heeft er toe geleid dat bepaalde tarieven, zoals rioolheffing en Ozb, niet werden verhoogd. En het jaar 2015 is afgesloten met een batig saldo van € 2.012.523. Dat doet ons allen goed.  
Maar is er dan alleen maar plaats voor optimisme bij dit mooie resultaat? Nee, want het voelt ook dubbel, dit omdat we in het sociaal domein geld hebben overgehouden. En Burgerforum vindt dat geld, bestemd voor het sociaal domein, in ieder geval geoormerkt moet blijven voor dit sociaal domein. Dit totdat er goed zicht is op de daadwerkelijke budgetten en knelpunten. We denken daarbij aan de uitspraak ten aanzien van huishoudelijke hulp, maar ook onze wens om de hoge eigen bijdragen CAK naar beneden bij te stellen. Ook is onduidelijk of het geld, dat over is gebleven qua jeugdzorg, alsnog nodig zal zijn om achterstallige rekeningen te betalen, of dat ook hier nog knelpunten zitten die nog opgelost moeten worden.
Overigens kregen we afgelopen weekend nog een raadsinfo met het bericht dat uit de verantwoording van de SVB blijkt dat aan toegekende PGB’s 5 ton minder betaald hoeft te worden dan begroot. Dit bedrag zal in 2016 van de SVB worden terug ontvangen.
Vanwege een aantal onzekerheden onthoudt de accountant zich op delen dan ook van goedkeuring, zoals bij zoveel gemeenten.
Kortom er is zoet, maar ook nog steeds een beetje zuur, al merk ik opdat het glas meer dan halfvol is en dat doet ons deugd.
Nu ligt nog de vraag voor hoe het batig saldo van iets meer dan 2 miljoen euro te bestemmen. Ik kan voorwegnemen dat Burgerforum voorstander is om de algemene risico reserve te versterken en we zijn geen voorstander om allerlei potjes te creëren. Wel zijn we van mening dat de door u gevraagde bedragen, daar waar nodig, beschikbaar moeten blijven waarvoor ze zijn bedoeld. Ik kom daar zo op terug.
Per afzonderlijk, door u benoemd deelgebied, betekent dit dat we graag het volgende gerealiseerd willen zien;
  • We zijn het eens met uw voorstel om een bedrag van € 63.000 te bestemmen voor het stimuleringsprogramma “gezond in de stad”
 
  • Ook het bedrag van € 139.500 voor dienstcheques huishoudelijke hulp kan ook op onze instemming rekenen.
 
Van de volgende onderwerpen vinden we dat de gevraagde beschikbaar moeten blijven waar ze in eerste instantie voor zijn bestemd. M.a.w. voor het sociaal domein! Te weten:
 
  • Een te reserveren bedrag van € 500.000 ten behoeve van de post “frictie personeel”. 
  • Een tweede reservering ter hoogte van  € 479.000 als reserve voor het sociaal domein.
 
Dan vraagt u ons om een bedrag van:
 
  • € 750.000 te reserveren voor het vormen van een potje reserve “afboeking grond”
BF is van mening dat ook dit bedrag in feite thuis hoort in de algemene reserve, maar er is ook wat voor te zeggen dat inderdaad alvast een bedrag gereserveerd wordt voor de afboeking gronden die er zit aan te komen. Dit om te voorkomen dat er straks in één keer een heel forse onttrekking uit de reserves nodig is.
 
Tot slot vraagt u ons om een resterend bedrag van € 81.023 toe te voegen aan de Algemene risico reserve. Ook dit heeft onze instemming.
Ik ben bijna aan het eind van mijn betoog. Rest nog het onderwerp grondexploitaties. Ik kan hier kort over zijn. Burgerforum is akkoord met dit voorstel.
Tot zover in 1e termijn.
Stemming: Burgerforum heeft aantekening gevraagd dat ze problemen heeft met de reserve Frictie personeel en vindt dat dit in het budget sociaal domein moet blijven.
 
 
Share our website