Nieuws

Raad 11.11.2014


 BURGERFORUM  Agendapunt 5. Decentralisatie SD WMO, 6. Decentralisatie SD Jeugdzorg en
7. Decentralisatie SD Participatie.(Henk Filipsen)
 
Allereerst wil ik namens BF een woord van dank uitspreken voor diegenen die zich hebben ingezet om te staan waar we nu staan in de drie decentralisaties. Met name wil ik hierbij de ambtelijk organisatie bedanken. Maar ook wil ik benadrukken dat de collegepartijen en de oppositiepartijen elkaar prima gevonden hebben. Dit zal ook blijken uit de moties en amendementen die vandaag raadsbreed ingebracht worden.
Ook het meenemen van de commissies en de raad middels de klankbordgroep Sociaal Domein heeft veel opgeleverd, evenals de inbreng van de WMO raad en de Cliënten Raad. We hebben hier als BF een goed gevoel aan overgehouden. En daarmee is bewezen (wat ons betreft) als je elkaar aan de voorkant meeneemt er ook draagkracht ontstaat. Ook dát zou je kunnen rangschikken onder ons thema “naar een nieuwe samenwerking”.
 
Is dan alles hosanna, nee helaas niet. We hebben technisch gezien de datum van 1 januari gehaald om op papier klaar te zijn voor de drie decentralisaties, maar dan begint het pas echt.
 
Het is de burger van de gemeente Losser die centraal staat binnen deze decentralisaties.
De burger die vaak iets verwacht van de gemeente Losser, dat is ook nu weer het geval.
Maar er is bij deze decentralisaties iets anders aan de hand, de gemeente Losser krijgt ongewild heel veel taken van het rijk toebedeeld. En daarmee staan de inwoners van de gemeente Losser en de Gemeente zelf aan de zelfde kant. En daarmee hebben dan ook gelijk de kanteling te pakken die we als inwoners van de gemeente Losser en de gemeente moeten ondergaan. Dit betekent dat we als gemeente samen met de inwoners moeten zoeken naar oplossingen waarin beiden zich kunnen vinden. De gemeente zal dan ook vaker dan nu een faciliterende houding c.q. werkwijze moeten aannemen. Ook zullen we duidelijk aan moeten geven wat de mogelijkheden nog wél zijn, uiteindelijk zijn deze decentralisaties er om bezuinigingen te realiseren. We krijgen immers flink minder geld van het Rijk hiervoor. Dus zullen we duidelijk moeten uitspreken dat er ook pijn geleden gaat worden. Hoe groot deze pijn of beter gezegd de veranderingen zijn bepalen de inwoners van Losser deels ook zelf. Ik bedoel daarmee te zeggen dat we in de verzorgingsstaat op vele fronten doorgeslagen zijn. Het mag ook duidelijk zijn dat de overheid dit grotendeels ook zelf veroorzaakt heeft. Maar we zullen met elkaar -als burger en lokale overheid (in welke vorm dan ook)-  naar oplossingen moeten zoeken; de gemeente zal hierin ondersteunend en faciliterend moeten handelen. Graag hoor ik van het college hoe ver ze hiermee zijn en welke weg er nog af te leggen is?
 
Wij als Burgerforum hebben ook vaak genoemd dat het in feite om vier decentralisaties gaat, de vierde is wat ons betreft het (speciaal) onderwijs. Hier dreigen nu al grote gaten te vallen in de uitvoering.
We vragen de wethouder dan ook nadrukkelijk dit goed te monitoren en daar waar nodig en mogelijk, bij te stellen? Want als we het hier laten liggen, zal er een potentiële groep ontstaan waarvoor in een latere fase duurdere zorg nodig zal zijn.
 
En daarmee zijn we beland bij het punt van preventie. Burgerforum verwacht dat voor het  beleid dat gehanteerd gaat worden aan de “voorkant” voldoende inzet en middelen worden ingebracht.
Door dit model te hanteren zijn we ons er van bewust dat de kosten voor de baat uitgaan. Maar het belangrijkste wat we hiermee willen bereiken is het welzijn van de inwoner van de gemeente Losser. Ook op voor de lange termijn. 
De vanavond ingebrachte moties en amendement in relatie tot de decentralisaties zijn het laatste wat we nog kunnen toevoegen c.q. bijstellen voorafgaande aan de datum van 1 januari 2015. Al is het traject dat we samen hebben doorlopen goed verlopen, we willen er wel nadrukkelijk op wijzen dat we er nog niet zijn. Dit geldt zowel intern als extern. Intern hebben we nog diverse slagen te maken. Met name het op orde brengen van de interne organisatie op  de afdeling WIZ baart ons grote zorgen. Wat gaat het college hieraan doen? We weten dat we ons als raad niet hebben te bemoeien met de interne organisatie, maar als de uitvoering van diverse zaken hiermee in het geding komt is het wel degelijk ook de verantwoordelijkheid van de raad.
 
Extern gezien willen we graag onze zorg uitbrengen over de wijze van communicatie met de burger, dat moet verbeterd worden. Daarbij denkende aan de brieven die gestuurd worden en overige informatie die voor de inwoners van de gemeente Losser ter beschikking moet zijn. Het instellen van een lezerspanel is wat Burgerforum betreft al een goede eerste stap. Gelukkig zien we ook verbeteringen op de gemeentelijke website. De raad is taakstellend en controlerend. Het eerste hebben we na vanavond grotendeels afgerond, maar het controleren is een heel ander verhaal. De motie die daarvoor vanavond wordt ingediend zal de raad daarbij moeten ondersteunen c.q. voeden. Daarnaast vragen we het college nadrukkelijk om ons in het vervolgtraject mee te nemen. Kan het college aangeven hoe ze denken dit te doen?
 
Graag willen we de aandacht nogmaals vestigen op dwarsverbanden van de drie decentralisaties.
Hier valt veel te winnen. Specifiek willen we het welzijnswerk onder de aandacht brengen. Binnen de gemeente Losser is een groot aantal versnipperingen van vrijwilligers en organisaties te vinden. We vragen bij deze het college dan ook dit op de eerstvolgende agenda van de klankbordgroep Sociaal Domein te zetten? Tevens gaan we er ook van uit dat het college deze organisaties dan ook helder in beeld heeft en deze ook informeert om mee te denken binnen de  klankbordgroep Sociaal Domein.
 
De groep PGB-houders in de gemeente Losser ontkomen ook niet aan veranderingen c.q. bezuinigingen. Inmiddels is ons duidelijk geworden dat binnen de veertien gemeenten men niet tot een gezamenlijke afspraak is gekomen. Dan zullen we als gemeente Losser deze handschoen zelf moeten oppakken. Het is daarmee dan ook niet méér dan wenselijk dat ook dit onderwerp op de agenda van de klankbordgroep Sociaal Domein wordt gezet.
Als voorzet hierop zouden we als Burgerforum het oneigenlijke gebruik van de PGB’s terug willen dringen. Dit hopen we te doen door een verhoogde korting aan te brengen. Gebruikers van het PGB die hierdoor in de problemen dreigen te komen kunnen vervolgens in een extra keukentafelgesprek hun problemen duidelijk maken, waarop maatwerk geleverd kan worden. Met deze extra schifting denken we oneigenlijk gebruik beter in beeld te krijgen, niet alleen met het doel om bezuinigingen door te voeren, maar veel meer om geld effectief te kunnen inzetten voor de doelgroep die het echt nodig heeft.
 
Ook de mantelzorger wordt binnen decentralisatie een grote taak toebedacht. De gelden die hiervoor beschikbaar komen willen we zo effectief mogelijk gebruiken, bijvoorbeeld door op straat- en of wijk niveau zaken te organiseren, met als resultaat verbindingen te leggen tussen de mensen. Daarbij is sturing vanuit de sociale team onmisbaar.
De motie die ten aanzien hiervan wordt ingediend, lijkt ons als Burgerforum dan ook een eerste goede stap om een werkelijk veranderproces in werking te stellen.  Ook een discussie die wat ons betreft in de klankbordgroep sociaal domein dient plaats te vinden. Graag horen wij van de wethouder hoe hij in deze staat?
Voorzitter: hierbij wil ik graag de eerste termijn afsluiten. 
MOTIE MANTELZORG (raadsbreed)
 
 
Share our website