Nieuws

Raad 10 juni: Jaarrekening


Burgerforum  - commissie jaarrekening
 
We zeiden het al in de commissie. De manier waarop de jaarrekening in de pers werd gepresenteerd was wel heel erg eenzijdig. Natuurlijk is het prettig dat er een incidenteel voordeel toegevoegd kan worden aan de reserves en zeker ook heel hard nodig, want de financiële situatie van de gemeente is op dit moment verre van rooskleurig. Daarbij denken we dan aan de code oranje van de provincie voor financiën vanwege het veel te lage weerstandsvermogen, maar ook aan de risico’s t.a.v. onze grondexploitatie (programmering van de in exploitatiegenomen gronden), renteberekening en meerjareninvestering openbare ruimte. In de balans blijft de 8 miljoen aan verstrekte leningen opvallen.
Kortom: de wel heel rooskleurige presentatie van de jaarrekening schoot ons wel een beetje in het verkeerde keelgat. Temeer wij de weken daarvoor bij de coalitiebesprekingen geconfronteerd werden met een structureel tekort van rond de 5 ton, dat de komende tijd waarschijnlijk nog fors op kan lopen en waar we bezuinigingen tegenover moeten stellen en dat zal nog een hele klus worden.
Graag dus in het vervolg een wat meer realistisch beeld bij de presentatie van dit soort zaken.
 
Een aantal zaken willen we er nog graag uitlichten en dat zijn de plannen ten aanzien van de Aloysiuslocatie. We maken ons ongerust over ontwikkelingen die gaan zijn en zouden hierover graag met de wethouder in discussie gaan, bij voorkeur in de eerstvolgende commissievergadering.
 
Burgerforum was indertijd bij de vaststelling van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van mening dat het belang van het zoveel mogelijk inschakelen van onze eigen lokale ondernemers onderbelicht werd.  In onze ogen moest het niet zijn…. er KAN rekening gehouden worden met lokale ondernemers, maar ….ER WORDT rekening gehouden met lokale ondernemers. De wethouder heeft toegezegd dit in de lokale uitvoeringsnota mee te nemen, wanneer kunnen we die verwachten?
 
En dan het huurtoewijzingsbeleid: Met de nieuwe huisvestingswet krijgt de gemeente een nieuw instrument om te sturen op de woonruimteverdeling en samenstelling van de woningvoorraad door middel van een verordening. Ook verschillende regels voor volgorde van toewijzing, zoals woonduur, inschrijftijd of loting kunnen hierin opgenomen worden.  En daarmee zijn er dan dus ook meer mogelijkheden voor een ander huurtoewijzingssysteem. Een die meer recht doet aan onze eigen inwoners. Dit omdat er weer meer ruimte is om lokale woningzoekenden voorrang te geen op mensen van buiten. En we weten hoe dit in Losser leeft. Onlangs bleek dit nog bij de bijeenkomst over huisvesting voor jongeren. De nieuwe wet biedt kansen, laten we die grijpen in het belang van onze eigen inwoners.
 
Tot slot: Met het bestemmingsvoorstel resultaat jaarrekening 2013 kan Burgerforum akkoord gaan.
 
 
Share our website