Nieuws

Raad 10 juni


Burgerforum Raad 10 juni 2014
 
 
Agendapunt: doorberekening kosten Evenementen
November 2012 is bij de begrotingsbehandeling afgesproken het profijtbeginsel in te voeren.
Het was daarna aan het college om hier uitvoering aan te geven. De raad stelt de kaders en geeft de richtingen aan, het college voert uit.
In onze ogen is het dan ook wel erg gemakkelijk om de bal alleen bij de raad te leggen. Want inderdaad is afgesproken het profijtbeginsel in te voeren, maar de manier waaróp is een zaak van het college geweest. En die uitwerking roept nu toch wel de nodige vragen op.
 
Duidelijk is in ieder geval dat er in de communicatie iets niet goed is gegaan.
De betrokken organisaties hadden al in het voortraject hierbij betrokken en geïnformeerd moeten worden. Dan hadden over en weer argumenten uitgewisseld, knelpunten duidelijk gemaakt en oplossingen gezocht kunnen worden.
 
We noemden in de commissie al een aantal aspecten die spelen.
 
-Is het hele carnavalsgebeuren een commercieel evenement? Moet dit niet opgesplitst worden.
-Is de optocht niet heel wat anders dan het feestgebeuren in de tent? (en dat geldt overigens ook voor Brueghel).
-Kun je van een organisatie verwachten dat ze heel Losser gaan opruimen? Immers de optocht en het publiek beperkt zich niet tot het pleingebeuren?
-Wat kan wel en wat kan niet zelf gedaan worden?
 
Het zijn zo maar een aantal zaken die opkomen.
 
Verder spreekt de inhoud van de motie voor zich.

Motie
 
De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 10 juni 2014
 
 
Onderwerp:  Doorbelasten kosten bij evenementen
 
 
De Raad, constaterende
 
 • dat de gemeenteraad bij de behandeling van de “Programmabegroting 2013 met meerjarenperspectief 2014-2016” in november 2012 heeft besloten om met ingang van 2014 de kosten van de gemeente bij evenementen door te belasten aan de organiserende verenigingen/organisaties;
 • dat de gemeenteraad er vanuit ging en ook vanuit mocht gaan, dat de consequenties van deze beslissing vroegtijdig met de betreffende verenigingen/organisaties zou worden gecommuniceerd;
 • < >dat het profijtbeginsel bijdraagt aan transparante subsidiestromen;
 • dat de gemeenteraad vindt dat evenementen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en het in stand houden van traditie en cultuur in onze gemeente;
 • dat echter de Losserse gemeenschap niet op moet draaien voor de kosten van commerciële activiteiten;
 • dat voor het verkrijgen van draagvlak en begrip heldere en tijdige communicatie met verenigingen/organisaties van belang is;
 • dat in het onlangs gesloten coalitieakkoord is afgesproken dat het subsidiebeleid omgevormd gaat worden: subsidiestromen –direct en indirect- worden in kaart gebracht en het beleid verandert naar activiteitengericht.
   
  Draagt het college van burgemeester en wethouders op
   
 • Het profijtbeginsel vanaf 2015 te handhaven maar het besluit om de kosten van de gemeente bij evenementen door te belasten voor 2014 niet uit te voeren;
 • Het bedrag van € 11.500 dat dit bezuinigingsvoorstel voor 2014 op zou moeten brengen te verrekenen met de meevaller, die ook voor 2014 wordt gerealiseerd door geen gebruik te maken van de rekenkamercommissie;
 • Op zo kort mogelijke termijn in overleg te treden met verenigingen/organisaties van evenementen om de door te berekenen kosten te verminderen;
 • In beeld te brengen welke (overblijvende) kosten bij evenementen het gevolg zijn van commerciële activiteiten en welke kosten daar niet onder vallen;
 • De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van de punten 3 en 4;
 • De consequenties te verwerken in de Programmabegroting 2015;
   
  En gaat over tot de orde van de dag
   
  Namens de fracties van
  Burgerforum             Lies ter Haar
  CDA                           Jos in het Veld
  D66                            Jaimi van Essen
  SDGL/PvdA              Hans ter Heijne
  VVD                           Paul Hendriks
   

 
 
 
 
 
Share our website