Nieuws

raad 10 februari betogen van ondertoezichtstelling / Aloysiusschool / Landgoed Meulen etc.


 

Vaststelling agenda (Lies)

N.a.v. de vorige raadsvergadering heeft het college aan alle raadsleden een brief gestuurd, waarin ze verzoekt –en ik citeer- “deze brief op de eerstvolgende agenda te plaatsen en het op prijs te stellen om met u van gedachten te wisselen op de enige plek waar dat hoort, de raadszaal.”

Ik had eigenlijk verwacht dat dit vanavond op de agenda zou komen, maar heb begrepen dat de meerderheid van het presidium anders heeft beslist.

Ik wil benadrukken dat we van onze kant graag aan dit verzoek van het college tegemoet waren gekomen.

 

 

Extra begraafplaatsen landgoed MEULEMAN (Jos)

In de commissie was al duidelijk geworden dat de argumenten die het college gebruikte om de extra begraafplaatsen op het landgoed Meuleman af te wijzen niet steekhoudend waren.

- Precedentwerking is niet aan de orde, er is maar 1 privé begraafplaats (vallend onder de bijzondere begraafplaatsen) in de Losser en dat is op landgoed Meuleman.

- Beperking ruimtelijke ordening kan hier ook geen probleem zijn

-En er is sprake van een langdurige historische binding; het landgoed is sinds 1927 in bezit van de familie. Bovendien moet het bij verkoop binnen de familie blijven, dus de zaken zullen tot in de verre toekomst ongewijzigd blijven.

Advies van de VROM inspectie is overigens ook niet bindend. Standaard wordt bijna altijd dit negatieve advies gegeven, met standaard dezelfde argumenten.

Bovendien –en dat blijkt uit jurisprudentie hierover- mag er wanneer een graf op eigen grond al bestond per 1 juli 1991, de datum van inwerkingtreding van de herziene Wet op de lijkbezorging, altijd nog worden bijbegraven.

 Na de commissievergadering bleek er wat onduidelijkheid te zijn over eigendomsrechten en de exacte begraafplek, maar we hebben begrepen dat dit inmiddels opgelost is.

Wij zagen geen bezwaren om aan het verzoek van de familie van Berkum-Scholten tegemoet te komen. Gelukkig is het college ook op haar weigering terug gekomen en ligt er nu een voorstel dat we van harte kunnen ondersteunen.

 

Beleid in de toekomst voor dergelijke verzoeken is nodig, als we als raad tenminste van mening zijn dát we willen overgaan tot het toestaan van nieuwe bijzondere begraafplaatsen. De vraag aan de collega-raadsleden is dan ook, willen we dat?

 

 

HERONTWIKKELING LOCATIE ALOYSIUSSCHOOL  (Lies)

Het werd bij de commissie ook al gezegd, in het produceren van plannen is Losser heel goed. Als we zouden optellen hoeveel alle plannen bij elkaar hebben gekost die uiteindelijk ergens in de la zijn beland, hadden we al een mooi spaarpotje en waarschijnlijk zelfs genoeg om er een prachtig multifunctioneel gebouw neer te zetten.

Hoewel dit herontwikkelingsplan voor de Aloysiuslocatie nodig is om iets te kunnen ontwikkeling op deze locatie, hebben wij bezwaar tegen een aantal uitgangspunten die hierin genoemd worden.

Te beginnen met de bouwhoogte! 12 meter vinden wij te hoog.   

Geef je ontwikkelaars de ruimte, dan schieten ze geheid de hoogte in, want zoveel mogelijk bouwen, betekent meer winst. Wij willen het dan ook houden bij maximaal 2 bouwlagen en een kap. En in de commissie is het ook al opgemerkt, bouwen we niet voor leegstand. Heel veel winkels staan momenteel al leeg en ook de vraag naar appartementen stagneert.

Het COS heeft mij overigens meegedeeld nog wel in beeld te willen blijven voor deze locatie?

En…als de bebouwing gefixeerd is op de bestaande bebouwing zul je problemen krijgen met de kastanjebomen daar.  Ze staan dan pal voor het gebouw, dat is niet alleen onpraktisch,  maar ze zullen het bouwen waarschijnlijk ook niet overleven. Ook een kastanjeboom heeft overigens niet het eeuwige leven; ze zijn momenteel zo’n 85 jaar oud en kunnen zo rond de 100 worden. Dit is ook een keuze die we moeten maken. Wil je daar een groter complex, dan zullen je moeten kappen en herplanten en dan kúnnen die bomen gewoon niet blijven staan, daarin moeten we elkaar niets wijs maken.

We blijven er bij dat de hoofdingang en parkeeringang beter aan de Kerkstraat gepland kunnen worden.

Ook hebben we onze vraagtekens of er wel voldoende parkeerplaatsen te realiseren zijn? Als dit 1 ½ per wooneenheid is én we willen nog parkeerplaatsen voor medewerkers gemeentehuis en winkelend publiek, lijkt ons dat een hele klus.

 

Wat er nu ligt is een ontwikkelingsplan met uitgangspunten, en zo willen we het ook zien. Wanneer iets komt en wát er komt zal afhangen van de markt en of men er brood in ziet. Om – in onze ogen- ongewenste ontwikkelingen te voorkomen willen we wel graag vinger aan de pols blijven houden.

Kan de wethouder ons toezeggen dat ze ons op de hoogte houdt van de planontwikkelingen op deze locatie?

Daarnaast willen we een aantal punten uit dit plan willen  graag gewijzigd of aangevuld zien en dat betreft:

1)    de maximale hoogte willen we stellen op maximaal 2 bouwlagen en een kap

2)    de aanvulling dat een uiterste inspanning gedaan zal worden voor inpassing van het oude gedeelte, of op zijn minst de entreepartij van de voormalige Aloysiusschool in nieuwe ontwikkelingsplannen

3)    het weghalen van de laatste alinea op pagina 3 van het plan, waar staat: “Zonodig (bijvoorbeeld als de markt daarom vraagt) kunnen deze uitgangspunten worden heroverwogen.” Want daarmee  veeg je in feite alle uitgangspunten weer van tafel.

 

De hoogte, maar vooral ook dit laatste punt is voor ons essentieel om met het voorstel akkoord te kunnen gaan. We hebben dan ook een amendement voorbereid en zullen dit afhankelijk van de beantwoording indienen.

 

 

Brief van de raad aan de provincie (Lies)

We hadden problemen met de zin dat de taakstelling voor het thema Leefbaarheid en Maatschappelijke ontwikkeling inmiddels was gerealiseerd. In de definitieve versie van de brief is  dit aangepast. Zoals het er nu staat kunnen we ons in vinden. De taakstelling inkrimping personeel is inmiddels gerealiseerd, stelt u. Daar willen we toch een kanttekening bij plaatsen. Dat lijkt leuk, maar wij hebben geen zicht op de effecten. Wellicht is dat juist personeel dat we wel nodig hebben voor een uitvoering zoals wij dat graag zouden zien, en wellicht is er aan de andere kant –in onze ogen dan- nog personeel in dienst die we politiek gezien niet direct nodig vinden. Dat zou kunnen.

We hadden ook moeite met de passage: “Resumerend kan worden gesteld dat er zeer solide is begroot”.  Dat vinden we een vergaande bewering die we heel moeilijk kunnen controleren, maar we willen daar verder niet moeilijk over doen. Het stáát er en dan mogen we er van uit gaan dat dit ook zo is!

Wel willen we nog graag weten of het wachtgeld van de onlangs afgetreden wethouder in de cijfers al verwerkt is of dat dit er nog extra bij komt.

 

Verder lees ik in de tekst veel over externe deskundigen, management team en het college, maar niets over de gemeenteraad. Als ik de tekst kritisch lees, dan zou je kunnen lezen dat de gemeenteraad nog wel wat mag zeggen, maar dat College en organisatie (met externe hulp) het verder wel zullen bepalen, maar dat zal vast de bedoeling niet zijn.

Daarom willen we vragen om:

Alle voorstellen en informatie de ondertoezichtstelling betreffende (dus ook alle stukken ván en náár de toezichthouder) aan de raadsleden te doen toekomen of ter inzage te leggen en de zaken zoveel mogelijk in de openbaarheid te bespreken.

 

De brief waar het hier om gaat is bedoeld om nog een keer 12 weken uitstel te krijgen. Daarna zullen we moeten afwachten wat er gebeurt. Komen we uit de problemen, en daarmee zullen we het dan nog heel erg moeilijk krijgen, of koersen we aan op een artikel 12 gemeente. Hoe dan ook, de provincie zal nu voor uitgaven die boven de 75% van de huidige begroting liggen, goedkeuring moeten geven. Daarna zal er bij een besluit om geld uit te geven toestemming moeten zijn van de provincie.

Indien die toestemming niet komt, hoe reëel is dan het gevaar dat grote projecten, zoals bijvoorbeeld de Kulturhusen en atletiekbaan in gevaar komen. Kan het zijn dat dergelijke zaken dan niet door gaan?

Bij een blijvend structureel tekort komt dus de artikel 12 status om de hoek kijken.  De provincie kijkt dan naar de mogelijk- en onmogelijkheden om de begroting sluitend te maken, vervolgens de rijksinspecteur en dan de Raad voor Financiële verhoudingen, die het kabinet adviseert over het al dan niet een artikel 12 status. In dat laatste geval krijgt Losser extra geld uit de landelijke gemeentekas om het gat te dichten. MAAR……en daarom haal ik dit aan…....dat zal pas gebeuren als de inkomsten (dus ook OZB) op een redelijk peil zitten. 

En mijn vraag is nu, wanneer zitten we op dit redelijk peil?  Hoeveel gaat de OZB dan nog stijgen? (Het redelijk peil wordt jaarlijks door de beheerders van het gemeentefonds vastgesteld en in de meicirculaire bekend gemaakt).

 

MOTIE Gratis openbaar vervoer 70+ (Jos)

De tekst van de motie op zich geeft al aan, waarom we hier mee komen.

Het experiment wordt een jaar verlengd en we zouden het jammer vinden dat Losser dit niet oppakt. Op zich hoeft het in ieder geval voor 2009 niets extra te kosten. De kosten van indiceren vervallen dan en dat weegt volgens ons wel op tegen de kosten van de extra vervoerspassen.

 Afhankelijk van wat het de komende jaren extra zou gaan kosten,  kunnen we dan besluiten om er wel of niet mee door te gaan. Dat is een kwestie van keuzes maken en bekijken of je het geld wel of niet voor deze groep over hebt. Onderhandelingen met Regio Twente en het vervoersbedrijf kunnen wellicht ook nog wat opleveren.

 

 

 

 


Share our website