Nieuws

Raad 1 juli 2014 / Kadernota


Burgerforum – kadernota (Lies ter Haar)
 
Sinds 2009 volgt bezuiniging op bezuiniging. Telkens komt het zelfde overzicht in de raad en telkens schaven we er weer een stukje af. Als we nog meer van die kaas afschaven blijft alleen de korst over en die is niet te genieten. We zeiden het eerder. Er is een grens aan bezuinigingen als je de leefbaarheid van de kernen steeds meer onder druk zet. Er is een grens aan bezuinigingen als het resultaat daarvan is dat vrijwilligers afhaken, burgers onverschillig worden om mee te denken en mee te werken. Én als keer op keer blijkt dat die bezuinigingen wéér niet genoeg waren om de structurele tekorten te dekken en het stukje kaas zienderogen krimpt.
 
Bij de euforie van de VVD tijdens de behandeling van de jaarrekening trokken wij dan ook even onze wenkbrauwen op! “Er zijn goede stappen gezet en er is een goed financieel beleid gevoerd en de goede koers moet worden voortgezet.” De financiële situatie van onze gemeente is verre van rooskleurig (understatement).
 
Zouden wij alle maatregelen in deze kadernota doorvoeren, dan nóg zijn we er bij lange na niet. De kaas is op! We blijven steeds hangen in het autonome deel en zullen dieper moeten zoeken in de totale begroting, zoals Burgerforum in feite al sinds 2009 aangeeft. Wij willen dan ook een kader- stellende bezuiniging van gemiddeld 3% op de totale begroting opleggen. Het is aan de organisatie zelf hier mee aan de slag te gaan. Wij denken hierbij ook aan kwaliteitsverbetering, efficiency en faalreductie (LEAN)
 
Daarnaast willen we voorlopig vasthouden aan de rekenrente van 5,5 %, waarmee we € 200.000 inlopen. Was het gat niet zo groot, dan zouden we niet voor deze oplossing gekozen hebben, maar beter dit dan bestaande voorzieningen door te moeten strepen. Want wat eenmaal weg is komt niet terug.
 
En als we wettelijke taken van de overheid moeten uitvoeren, moeten ze daar ook maar budget aan hangen. De afspraak was dit 1:1 uit te voeren. Voor handhaving van de nieuwe drank- en horecawet is geen budget meegegaan, de € 30.000 euro honoreren we derhalve niet.
 
Ook vinden we dat investeringen –waar dat kan- bevroren moeten worden. We hebben echter begrepen dat de zoutstrooier echt niet meer wachten. Dat hadden we wel willen voorstellen en dat tot het onderzoek naar de buitendienst af is. Overigens zou intern onderzoek hebben uitgewezen dat het in eigen beheer houden van de buitendienst weliswaar eerst geld kost, maar op den duur voordeliger is dan uitbesteding.
 
Het stopzetten van de subsidie amateurkunst en tientje per jeugdlid voor sportverenigingen en stopzetten vrijstelling leges willen we uitstellen tot het nieuwe subsidiebeleid vorm heeft gekregen en omgevormd is tot activiteitengericht.
 
Burgerforum, CDA en D66 komen met een amendement.
 
Dat het conjunctuurfonds bijna leeg is vinden wij meer dan zorgelijk. Het is zaak, zodra de mogelijkheid er is, dit aan te vullen met telkenjare  € 250.000 tot de            1 miljoen weer bereikt is.
 
Het zwembad is een forste kostenpost met de ruim 8 ½ ton die er elk jaar bij moet. Het zwembad sluiten is voor Burgerforum geen optie. Kapitaallasten en personeelskosten blijven dan alsnog zwaar op de begroting drukken en bovendien is het kapitaalvernietiging. Toch kan het ook niet op deze voet door gaan. We zullen hier creatiever moeten denken, meer ondernemer zijn. Niet hogere tarieven en minder openingsuren, want dat heeft alleen maar tot minder bezoekers geleid, maar meer bezoekers door slimme oplossingen. Ga eens in gesprek met de zwemclub. Wij denken bijvoorbeeld aan bemensing van de kantine, waar veel meer uitgehaald kan worden en waar ze zelf ook veel meer gebruik van zouden kunnen maken. En aan toezicht bij recreatief zwemmen. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken ook de burger te betrekken bij dit zwembad nieuwe stijl. Wie weet wat dáár nog uit komt.
 
We erkennen het knelpunt bij Werk, Inkomen en Zorg en vragen hier ook nadrukkelijk aandacht voor de stichting WIL.
 
Wat de stichting WIL betreft zien we een bezuiniging door mens en materiaal onder te brengen bij de gemeentewerf. Dat scheelt weer huur. We komen met een motie.
 
Wat de extra kosten van Top-Craft betreft vragen we ons af of dit niet valt onder het budget van de 3 transities, nl. die van Werk en Inkomen. Het is immers het gevolg van de participatiewet en zou derhalve ook binnen dit budget opgevangen moeten worden.
 
Wat samenwerkingsvormen (ook in relatie met IBO) betreft zouden wij graag de gevolgen willen weten van de BTW heffing en vennootschapsbelasting (gronden). Daarnaast lijkt schaalvergroting door het Rijk te gaan worden bestraft met kortingen op het gemeentefonds.
 
Tot slot – out of the box denken - Misschien wordt het tijd dat alle burgemeesters, wethouders, ambtenaren, álle politieke ambtsdragers ook onder een ZZP constructie gaan vallen. Dat is heel flexibel en ook dát zou veel kunnen besparen.
 
 
 
Inhoud amendement
 
Het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders gedateerd 10 juni 2014  te vervangen door:
 
  1. In te stemmen met de Kadernota 2015, behalve met de volgende onderdelen:
                        Besparingsmogelijkheden/richtingen
Het stopzetten vrijstelling leges (profijtbeginsel); stopzetten van de subsidies amateurkunst en tientje per jeugdlid voor sportverenigingen en het toekennen € 15.000 euro aan stichting Cluster voor de DAP kaart sportstimulering (niet wettelijke taken)
 
 2) De volgende richtinggevende uitspraken te doen voor het opstellen van de Programmabegroting 2015,  met meerjarenperspectief 2016-2018:
 
  1. Financieel vertrekpunt/ 1.1 Meegenomen knelpunten en vervangingsinvesteringen:
Geen € 30.000,- extra budget voor toezicht en handhaving drank- en horecawet beschikbaar stellen
  1. Besparingsmogelijkheden/richtingen/ Renteonderzoek:
Rekenrente op 5,5% houden waardoor er begrotingstechnisch een positief resultaat van circa € 200.000 ontstaat voor 2015
  1. Het college opdracht te geven om met diverse aanvullende bezuinigingsvoorstellen te komen na doorlichting van de totale begroting, waarbij het uitgangspunt is te komen op een gemiddelde van 3% besparing, waaruit de raad bij de begrotingsbehandeling een selectie kan maken.
  2. Ten aanzien van de exploitatie van het zwembad blijven zoeken naar mogelijkheden om inkomsten te vergroten en kosten te verkleinen, dit samen met de burgers, zoals afgesproken in het coalitieakkoord.
  3. Vastgoed dat eigendom is van de gemeente en niet gebruikt wordt in het kader van gemeentelijke taken af te storen en bij een plaatselijke makelaar of makelaars in de verkoop te zetten
  4. Het college opdracht te geven om zo spoedig mogelijk te komen met een gewijzigd subsidiestelsel en alle organisaties/verenigingen e.a. die enige vorm van subsidie van de gemeente ontvangen, vóór 1 oktober 2014 te informeren over de wijziging van het subsidiestelsel per 1 januari 2016 en de gevolgen hiervan voor de huidige subsidies.
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting:
 
De fracties in de gemeenteraad erkennen dat de financiële nood hoog is en dat er ingrijpende besluiten genomen moeten worden om het financieel evenwicht te herstellen.
De raad kan echter niet met alle concreet genoemde bezuinigingsvoorstellen in deze kadernota instemmen. De raad wil wel zijn verantwoordelijkheid nemen en richting aangeven. Dat doet zij middels dit amendement.
 
1. In het coalitieakkoord “Naar een nieuwe samenwerking” is afgesproken dat er een op activiteiten-gericht subsidiestelsel zal komen. Het is niet verstandig om hier op vooruit te lopen. Wellicht dat genomen beslissingen later weer moeten worden teruggedraaid. De nieuwe vorm van subsidiëren dient z.s.m. vastgesteld te worden en uiterlijk m.i.v. 2016 in werking te treden.
 
2.       –(a)  De nieuwe Drank en Horecawet is zonder financiële middelen door het Rijk overgedragen aan de gemeentes. Het kan niet zo zijn dat de gemeente deze wettelijke taak uitvoert ten  laste van haar autonome financiële middelen;
 
           -(b)  Volgens de accountant van de gemeente kan voor 2015 de Rekenrente   5,5% blijven.  Gezien de huidige moeilijke financiële positie van de gemeente Losser wordt voorgesteld het huidige percentage te handhaven en bij de begroting 2016 e.v. opnieuw te  bekijken.
 
-  (c)Om de begroting voor 2015 sluitend te krijgen zal er nog meer bespaard moeten worden, waarbij de inwoners zo veel mogelijk moeten worden ontzien. Daarom dient er nu intern gekeken te worden naar o.a. de werkbudgetten, maar ook de totale begroting –zowel wettelijke als niet wettelijke taken- te worden doorgelicht.
De afdelingen worden gevraagd de eigen taken en uitgaven kritisch tegen het licht te houden maar ook “over de schouders” van andere afdelingen mee te kijken en te denken.
Voortaan dient er bij alle uit te voeren werkzaamheden en uitgaven vooraf een antwoord gegeven te worden op de volgende W-vragen:
  * Wat moeten we minimaal bereiken;                                                                                                                      
 * Wat moeten we daarvoor doen;                                                                                                                           
 * Wat mag het maximaal kosten
 
-  (f) Om misverstanden te voorkomen en organisaties/verenigingen e.a. de tijd te geven om in te spelen op het nieuwe subsidiestelsel, is het belangrijk dat ze tijdig worden geïnformeerd over de op handen zijnde wijzigingen. Dit om problemen zoals bij het niet meer verstrekken van kerstbomen en het doorberekenen van de reinigingskosten bij grote evenementen, te voorkomen.
 
De in dit amendement opgenomen zoekrichtingen moeten uiteindelijk leiden tot concrete voorstellen. Deze zullen verwerkt worden in de Programmabegroting 2015 met meerjarenperspectief 2016-2018.
 
 
Burgerforum                                                   Lies ter Haar, fractievoorzitter
 
CDA                                                               Jos in het Veld, fractievoorzitter
 
D66                                                                Jaimi van Essen, fractievoorzitter
 
 
 
Share our website