Nieuws

Opnieuw puin ruimen???


 

Opnieuw puin ruimen??

Het college presenteerde onlangs de jaarrekening, voorjaarsnota en kadernota!

Zoals  we al vreesden ziet het er bijzonder dramatisch uit. Het positieve resultaat over 2007 van ruim 5 ton moet direct weer in de risicoreserve omdat deze onder de vastgestelde grens zit.

En de voorjaarsnota laat een tekort zien van 510.000 euro! (O.a. door een tekort op de WMO van 200.000 euro). Dit gaat opnieuw weer ten laste van de algemene reserve omdat er nagenoeg geen mogelijkheden zijn om dit tekort te dekken.

 

Want......... er moet een bedrag van 155.000 gedekt worden vanwege verminderde OZB opbrengsten; er moet 248.000 euro extra gedekt worden voor invoering van de WABO (vergunningen). Dit moet uit het reguliere budget komen. De opbrengst van het kleigat en toeristenbelasting zijn goed voor de opvulling van 105.000 euro van dit gat, maar voor de rest -3 ton dus- worden door het college bezuinigingsvoorstellen gedaan. O.a. minder bermonderhoud, traineren bestemmingsplan buitengebied, bezuiniging op wegen, op de bijdrage gymlokaal De Lutte en de actiepunten veiligheidsnota.  Met die bezuinigingsvoorstellen moet de raad overigens nog wel akkoord gaan, maar veel keuze hebben we, het ís en blíjft kiezen tussen kwaden.

 

De verwachte salariskosten bedrijfsvoering gemeentehuis zullen waarschijnlijk 222.000 meer gaan bedragen, maar deze overschrijding wil men intern gaan oplossen.

Dan blijft er het probleem van de bestemmingsvoorstellen die in 2007 al zijn begonnen en waarvan een deel al helemaal of gedeeltelijk is uitgevoerd, bijna 208.000, ook daar zal nu nog dekking voor gevonden moeten worden..........maar waar?  We mogen als raad de kaders aangeven zegt het college dan. Niet de kaders voor gewenst nieuw beleid, want daarvoor is geen ruimte, zo zegt datzelfde college. De raad mag nu de kaders gaan aangeven voor ongewenst beleid; met andere woorden wáár kan nog bezuinigd gaan worden.  

O ja…. .en..... dan hadden we dus ook nog het lijstje met beleidswensen (ruim 7 ton), waarop de leefbaarheidsagenda's/dorpsvisies met de bedragen van 20.000 en 30.000 euro; ook daar is geen dekking meer voor! Het positieve resultaat over 2007 had daarvoor gebruikt moeten worden, maar dat moet dus al naar de reserves.

En dan willen wij u er toch nog even aan herinneren, aan de hoofdthema’s in het collegeprogramma:

1) Herstel van vertrouwen tussen politiek en samenleving

2) Een gedegen financieel beleid voeren!

En wat heeft het college gedaan. Veel plannen presenteren, veel verwachtingen wekken zonder even te kijken of er wel genoeg geld in kas zit.  Mensen zijn op het verkeerde been gezet.... ... mensen blij gemaakt met een dood vogeltje (dorpsvisies, wensenlijstjes die ingeleverd mochten worden etc. etc.).

Blijkbaar is het college niet in staat de gemeentelijke financiën fatsoenlijk te beheren. En wat het college heeft verknoeid, mogen wij weer recht breien... .bedankt college!


Jos Tijdhof                      Lies ter Haar                    Joop Koopmans

Fractie BURGERFORUM


Share our website