Nieuws

Ook Losser moet kleur bekennen!


OOK LOSSER MOET KLEUR BEKENNEN

Op 8 juni is de ledenvergadering van de VNG, waarbij ook gestemd zal gaan worden over het bestuursakkoord met het Rijk. Naar aanleiding hiervan hebben wij op 4 mei een brief geschreven aan het college waarin we vragen wie er namens het college –dus namens Losser- naar toe gaat en of vóór of tégen het bestuursakkoord gestemd gaat worden. Tijd dus om kleur te bekennen!

Veel taken worden naar de gemeente overgeheveld, zonder dat er voldoende middelen tegenover staan. Financiële risico's worden eenzijdig bij de gemeente neergelegd.

Daarbij staan we voor een van de meest ingrijpende wijzigingen van het sociale zekerheidsstelsel, met grote gevolgen voor de gemeente (financieel), maar ook voor de mensen die het betreft. Naast invoering van de Wet Werken Naar Vermogen (één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt die op korte termijn miljarden moet opleveren) wordt er ook getrokken aan het minimumloon. Daarnaast komt dit kabinet met aanscherping van de bijstandswet, waardoor velen geen uitkering meer zullen krijgen of gekort zullen worden. Het gevolg van al deze maatregelen zal zijn dat er een nieuwe groep armen gecreëerd wordt met nauwelijks toekomstperspectief. Tel daarbij de AOW-ers op die straks met een fors AOW gat komen te zitten van honderden euro's en duidelijk zal zijn dat de komende jaren veel mensen financieel in grote problemen komen te verkeren.

De ingrepen in de sociale zekerheid zullen grote impact hebben op onze gemeente, zowel financieel als sociaal gezien. Dat is dan ook de reden waarom wij als Burgerforum van mening zijn dat het bestuursakkoord –in ieder geval op dit onderdeel- niet aangenomen zou moeten worden.

Maar Burgerforum is wel van mening dat de uitvoering van de sociale werkvoorziening goedkoper en beter kan. Waren het vroeger vaak werkverbanden die rechtstreeks onder de gemeente vielen met korte lijnen en weinig overhead, nu zijn het vaak gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente weinig grip op heeft, denk aan WOT/Top-Craft. Grote logge organisaties met veel toeters en bellen die heel veel geld opslokken dat eigenlijk bedoeld is voor de SW-ers zelf. Dure gebouwen, een dure top, idem dito middenkader en werkleiding, trajectbegeleiders, jobcoaches, commercieel medewerkers, bijscholings- en reïntegratiebureaus, mensontwikkel- trajecten en ga zo maar verder, maken dat de uitvoering zo zoetjesaan onbetaalbaar wordt. Die toeters en bellen moeten we kwijt! Temeer omdat al die begeleiders en instrumenten er niet of nauwelijks voor gezorgd hebben dat de kwaliteit is verbeterd en er meer mensen uitstromen; sterker nog, de kwaliteit gaat alleen maar achteruit.

Wat dat betreft is het tijd om nu door te pakken. Er komt een fonds van 400 miljoen voor herstructurering van de sociale werkvoorziening en gemeenten die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit dit fonds, moeten vóór 1 januari 2012 hun plannen indienen. Gezien de grote financiële problemen bij onze sociale werkvoorziening gr WOT/Top-Craft, is het zaak om hier tijdig op in te spelen, zodat we met geld uit dat potje onze sociale werkvoorziening anders kunnen inrichten. Niet alleen financieel gezien (de tekorten gaan in de miljoenen lopen), maar ook in het belang van de mensen waar het hier om gaat.

Lies ter Haar, fractievoorzitter Burgerforum


Share our website