Onze vragen over de voorjaarsnota

BF vragen voorjaarsnota 2018 2022 (Henry Elsjan)
 
 
Pagina 3 / Jeugdzorg
Er staat beschreven: we gaan ervan uit dat door de pilots inzicht zal ontstaan in mogelijkheden voor kostenreductie. Er worden bedragen genoemd van 2 ton in 2020 en 4 ton in 2021. Ik noem het gewoon koffiedik kijken.
Aan de ene kant dus kostenreductie en aan de andere kant stijging van de kosten binnen de jeugdzorg. 
BF is dus zeer benieuwd naar de voorstellen om de meerjarenbegroting positief te krijgen . Graag een reactie!
 
Pagina 11 / Verharding wegen.....een paar zijn inmiddels wel verhard zoals de Nitertweg naast de vml visvijver en de Oldenzaalseveenweg en het verlengde Lutterkerkpad, maar andere, zoals de Imenhofzijweg, verlengde Honingloweg en Smuddeweg weer niet. Onduidelijk is voor ons wat de afweging is sommige wel te doen en andere niet, graag uitleg?
Verder op pagina 11 over de 7 ton winst die genomen kan worden uit het grondbedrijf. Er staat dat de helft vrijvalt. Wat gebeurt er dan met die andere helft? Onduidelijk beschreven.
 
Pagina 13 / Ten aanzien van een was- en strijkservice vragen we ons af wat dat duurdere maatwerk dan zou is? Eerder merkten wij al op dat het in onze ogen goedkoper zou zijn de huishoudelijke hulp die er bij te laten doen. Zij zijn toch al in huis en kunnen bijv. een was laten draaien en daar tussendoor toch huishoudelijk werk doen. 
 
Pagina 14 / Uitkeringsgerechtigden Overdinkel
Vanwege het hoge aantal uitkeringsgerechtigden in Overdinkel zijn integraal consulenten inmiddels ook in Overdinkel ingezet om meer nabij en intensief cliënten te begeleiden. Overdinkel is van oudsher sociaal zwakker dan bijv. Beuningen en De Lutte. Eventueel kunnen bij een onderzoek ook de resultaten meegenomen worden van een onderzoek dat is verricht door de universiteit van Groningen.  Hieruit komt als resultaat dat een andere benaderingswijze van uitkeringsgerechtigden wenselijk is. Het vraagt dus inderdaad om meer inzet, maar ook moeten we kijken of het huurtoewijzingssysteem hier ook invloed op heeft. Nog steeds hebben wij de cijfers van Domijn niet ontvangen. Ik vind het zelfs schandalig dat we nog niet in het bezit ervan zijn. Daarmee kunnen we ook niet controleren of de pilot jongeren en extra aandacht voor senioren succesvol zijn geweest.
 
Ook hebben wij eerder al gevraagd om een pilot voor de Veldkamp in Overdinkel, waarin gemeente, Domijn, HBVL en wijkagent met inwoners in gesprek gaan om aan te horen waar de problemen zitten en waar zaken gezamenlijk verbeterd kunnen worden. 
Wil de gemeente hier het initiatief voor nemen?
 
Op pagina 14 / over de zorgkosten wordt er geschreven dat verzoeken om toewijzing met terugwerkende kracht niet meer worden gehonoreerd, Maar er staat ook dat geschreven dat volgens de wet de aanbieders tot 5 jaar na zorgverlening mogen declareren.  Dit spreekt elkaar tegen. Wat is nu wettelijk vastgelegd?
Kunnen we daarnaast op de hoogte gehouden worden van het onderzoeksplan t.a.v. geleverde zorg.
 
De 910.000 euro die wij te kort hebben in 2018 betreffende welzijn en zorg.  Kan de wethouder aangeven of er eventueel nieuwe ontwikkelingen zijn op de jeugdzorg die wederom geld gaan kosten?
 
pagina 16 / Voor huishoudelijke verzorging is de verwachting dat er in 2018 iets minder trajecten zijn dan in 2017. Voor huishoudelijke verzorging PGB is het de verwachting dat het aantal trajecten beduidend minder is maar dat de kosten per traject in
2018 wel hoger zijn in vergelijking met 2017. In totaliteit is aframing van €215.000 mogelijk op basis van huidige stand van zaken.
Hoe komt het college tot de conclusie dat er minder trajecten zullen zijn?
 
Pagina 16 De extra kosten voor de sportaccommodaties waaronder zwembad: De uitgaven voor tijdelijk personeel geschat op 44.000,-
Misschien een vreemde vraag, maar……….Als er iemand met pensioen gaat, dan houdt dat in dat er geen personeelskosten meer hoeven te worden betaald voor die persoon . Voor dat bedrag dat je overhoudt kun je toch nieuw of tijdelijk personeel aannemen? Waarom moet dat dan zoveel extra kosten?
 
Pagina 18 Bijstandsverlening
We hebben een lange tijd overzichten ontvangen van de groep van uitkeringsgerechtigden in onze gemeente en dan vooral over de afname van de aantallen. Losser deed het procentueel heel goed.
Nu lezen we dat er 256.00 bij het budget bovenop moet i.v.m. het aantal cliënten dat een beroep doet op b.v.  de langdurigheidstoeslag of de loonkostensubsidie ineens veel hoger uitvalt dan geraamd. Graag hierover uitleg cq. verklaring  
 
pagina 24 bezetting college / Daar wordt gemeld dat permanente uitbreiding van het bestuurssecretariaat nodig is ten gevolge van de structurele uitbreiding van de wethouders formatie met 0,6 fte, maar dat was het toch al? 
 
pagina 26 / Ondermijning
In het kader van de aanpak ondermijning zoals die is gestart in 2018 is het noodzakelijk opnieuw incidenteel voor 2019 € 100.000 op te nemen.
BF snapt dat hier extra geld voor nodig is en dat de portefeuillehouder niet alles kan melden wat dit onderwerp betreft. Maar is er in grote lijn iets te zeggen over de inzet van die 1e ton en de 100.000 euro extra. Nu staat er geschreven dat de 1e bevindingen worden meegenomen!
 
Pagina 28 / Strategische uitbreidingscapaciteit.
We strooien nu met tonnen en een groot aantal FTE’s.
BF wil graag een duidelijke monitoring, dus zien wat het rendement is, dus wat krijgen we ervoor terug?
 
Pagina 35 / Het verhaal over ruimte die verkregen kan worden in het meerjarenperspectief door b.v. 2,5 miljoen uit de algemene reserves te halen. Daar zijn wij op dit moment nog geen voorstander van. En zeker nog niet voor de Agenda van Twente. 
Gevoelsmatig zijn we nu al de pot aan het verteren. 
 
Mijn laatste vraag betreft:
pagina 43 / Betreft ontwikkeling Vlasakker. 
Er staat dat er al vergevorderde plannen zijn. Ligt er al een concept dat we kunnen inzien of kunt u ons hier wat meer van vertellen?
 
 
Share our website