Nieuws

Onze bijdrage raad 21 oktober 2014


BURGERFORUM Raad 21 oktober 2014
 
Vaststelling agenda
Burgerforum dient (2 jaar na een eerdere poging) opnieuw aan de voorzitter van de raad een initiatiefvoorstel voor een referendumverordening in.
(schriftelijke overhandiging).
 
Partiële herziening bestemmingsplan buitengebied Hengelmansweg (Lies)
Een politieke partij, een raadslid moet elk voorstel inhoudelijk bekijken en zijn/haar afweging dan maken. Dat hebben we in de vergadering van 9 september gedaan en onze bezwaren tegen het voorstel duidelijk gemaakt. Wij vinden het een mooi plan, wat goed past binnen de omgeving, maar onze bezwaren betroffen en betreffen voornamelijk de financiële gevolgen die deze wijziging van bestemming met zich mee kan gaan brengen. En vooral als het gaat om zorgvragers die van buiten onze gemeente daar gaan wonen en een beroep gedaan wordt op ons toch al zo krappe budget. Die bezwaren zijn met de raadsinfo niet weg genomen. Er staat dat de kosten maximaal rond de 80.000 euro worden ingeschat en dat verder met Manna in overleg zal worden getreden hoe deze potentiële kosten beperkt kunnen worden. In onze ogen kan dat maar op 1 manier, nl. Manna zelf die kosten laten dragen. Ze geven immers in de achterliggende stukken ook aan dat eventuele winst gebruikt zal worden om weer in de zorg te stoppen. Wat er nu ligt vinden wij veel te vrijblijvend. Ook is het zaak, omdat er meer van dergelijke aanvragen voor zorgcomplexen te verwachten zijn, dat er ten aanzien hiervan beleid wordt bepaald. Op die vragen willen we graag antwoord.
 
Overigens wordt in de raadsinfo gesteld dat een gemeente alleen maar ruimtelijke argumenten mag hanteren bij een bestemmingsplanwijziging, maar Burgerforum is van mening dat het niet voor niets een bestemmingsplanwijziging heet en alle mogelijke gevolgen van die wijziging van bestemming –en zeker ook de financiële- meetellen bij de afweging.
 
Tot slot: Met name de toegangsweg was punt van discussie. Hoewel voor Burgerforum dit geen zwaarwegend argument was om niet akkoord te gaan, zou het voor het hele vervolg wel prettig zijn als er een oplossing komt waar beide partijen zich in kunnen vinden.
Dhr Tijdhof is hierin benaderd, deze heeft vervolgens geprobeerd om hierin wat te betekenen.
Het gevolg van deze bemiddeling is, dat de dhr. Elderink heeft toegezegd dat de nieuw aan te leggen weg voor het landbouwverkeer een elektronisch toegangshek c.q elektronische slagboom gaat krijgen; zodat deze weg daadwerkelijk alleen door het landbouwverkeer gebruikt gaat worden. De familie Hobbelink is in deze gerustgesteld en wij hopen dat hiermee een zienswijze wordt voorkomen.
Tot zover de eerste termijn.
 
Vastgoed nota (Hans) 
Dit voorstel komt n.a.v. het amendement op de kerntakendiscussie van 2 juli 2013. Het betreft de eerste fase en zaken moeten nog verder worden uitgewerkt.
In de bijlagen kregen we cijfermatig inzicht over waarde en de huren van het vastgoed van onze gemeente.
Het verschil tussen gevraagde en marktwaarde huur is ruim € 110.000.-. En als je het lijstje doorloopt zie je veel verschil. Sommigen betalen niets, anderen een bedrag wat niet te herleiden is en een enkele betaalt wel de marktwaarde (stichting Erve Kraesgenberg). Kortom er zit geen duidelijke lijn in het hele verhaal.

Er zal dan ook in fase 2 duidelijk onderscheid moeten worden gemaakt tussen maatschappelijk en commercieel vastgoed. Ook moet er duidelijkheid komen tussen gevraagde huur en betaalde huur en wie die huur wel of niet kan opbrengen.
 
Onze fractie stelt daarom dan ook voor, om een werkgroep in te stellen met niet alleen ambtenaren, maar ook met een vertegenwoordiging uit de raad om samen met de verantwoordelijke wethouder over fase 2 in discussie gaan.
 
Uiteraard moet ook bij dit voorstel een participatieladder komen (zoals ook afgesproken in het coalitie-akkoord), waarin duidelijk wordt gemaakt, wie, hóe, wánneer en in welke mate huurders van dit vastgoed bij dit traject betrokken worden.
Tot zover in eerste instantie.
(gezamenlijke motie)
 
Raadsvoorstel subsidie culturele instellingen  (Carnaval/Brueghel)
Dit is een voorbeeld van hoe het in de communicatie fout kan gaan en tot welke problemen het kan leiden als betrokkenen niet al direct in het voortraject bij zaken betrokken worden.
 
In het coalitieakkoord hebben we de afspraak gemaakt dat we het subsidiestelsel willen “hervormen” naar activiteitengericht. Dit met juist het behoud van leefbaarheid in alle kernen voor ogen. Ook de gevolgen van dit nieuwe systeem zouden eerst in beeld moeten zijn, voordat het ingevoerd zal worden.
Het doorvoeren van het profijtbeginsel – een eerder door de raad genomen besluit en ook gekoppeld aan het evenementenbeleid – doorkruist het hele verhaal nu. Het ene is nog niet klaar en het andere is al doorgevoerd. Dus moeten we repareren tot er wél een duidelijk verhaal op tafel ligt.
 
We hadden overigens onze vraagtekens bij het invoeren van het profijtbeginsel en zagen problemen bij het onderscheid tussen commerciële en niet commerciële evenementen. Met name hebben we toen als voorbeeld ook de optochten en de avondvierdaagse genoemd. Want wát is commercieel en wát is als kosten toe te wijzen aan de organisatie? Daar lopen we nu dus tegenaan en het is zaak om dit duidelijk te krijgen.
 
Ik denk dat alle raadsfracties het wel met elkaar eens zijn dat Brueghel en Carnaval niet meer los te zien zijn van Losser. Dat we dit zien als belangrijke cultuurhistorische evenementen, die we zeker niet kwijt willen raken. We zullen totdat het nieuwe beleid vorm heeft gekregen voor een tussenoplossing moeten kiezen.
 
Maar we willen het vanavond ook breder trekken. Want wat ligt ten grondslag aan de hervorming van het subsidiestelsel?
De financiën van een gemeente zijn voor velen ondoorzichtig, vaak zelfs voor raadsleden. We willen hier meer zicht op hebben, maar ook meer kunnen sturen en geldstromen –ook verkapte subsidies- zichtbaar maken, ook voor onze burgers.
Waar legt de gemeente geld bij en hoeveel. Zijn er verbeteringen en/of bezuinigingen mogelijk en zo ja hoe?
 
En ook hier moet de participatieladder toegepast worden. Wie betrek je hierbij, hoe, wanneer en in hoeverre? Dat moet voor iedereen duidelijk zijn. Een goede communicatie is van essentieel belang.

Dit wordt des te belangrijker omdat de bomen niet meer tot in de hemel groeien. Natuurlijk zouden wij ook graag wat meer kadootjes uitdelen, dat scoort ook goed. Maar we staan voor zeer grote uitdagingen, denk daarbij aan de bezuinigingen in de jeugdzorg, zorg en werk- en inkomenskant.
 
Eerder haalde ik in deze raad al aan dat we nog voor dilemma’s zullen komen te staan. Bijvoorbeeld: Wel of geen huishoudelijke hulp of veel minder; kan een gehandicapt kind wel of niet naar de dagopvang? We hebben in Losser geen financiële buffer voor dit soort zaken. En daarom hebben we als raadslid de plicht om er zorgvuldig op toe te zien hoe het geld besteed én verantwoord wordt. Of dat nu gaat om bijstandsuitkeringen, om subsidies of andere vergoedingen. We moeten met minder geld rond komen en érgens moet het vandaag komen. Daarom zaak om met zijn allen zo eerlijk mogelijk lusten en lasten te verdelen.
 
Het amendement spreekt verder voor zich.
 
Drank- en horecabeleid + verordening (Henk)
Allereerst wil ik graag de complimenten geven over het aangeleverde drank en horeca beleid 2014. Een prima helder document.
Alle technische en inhoudelijke vragen op dit onderwerp zijn beantwoord in de commissie vergadering.
Toch heeft BF nog twee vragen.
Eerste vraag gaat over de communicatie paragraaf.
Vanuit de voorgestelde communicatie paragraaf, zou BF graag zien dat u de raad tussentijds informeert over de ervaringen c.q. Problemen. Ook in relatie tot andere gemeentes.
Tweede vraag.
Gezien de organisatie en andere partijen, die u in de communicatie wil betrekken waaronder u ook de burgers noemt, zien we graag dat dit verwerkt wordt in een participatie ladder.
Tot slot.
BF zal het raadsvoorstel steunen.
BF zal de motie van het CDA ondersteunen.
 
Share our website