Nieuws

Onderzoeksopdracht integriteitonderzoek BING


Als onderwerp van het integriteitonderzoek heeft het seniorenconvent geformuleerd:

 
Het houden van een feitenonderzoek naar aanleiding van de vraag van het raadslid Tijdhof tot het verkrijgen van een stuk grond aan de Plechelmusstraat, bij het Erve Boerrigter. De heer Tijdhof heeft deze vraag gesteld aan wethouder R. Holsheimer-Wezeman. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft hierop een besluit genomen. Een burger heeft op 2 maart 2010 verzocht om een integriteitonderzoek tegen het raadslid.

De volgende zaken dienen hierbij onderzocht te worden:

  • De status van het verzoek van de heer Tijdhof;
  • De bemoeienis van de heer Tijdhof in de planologische voorprocedure;
  • Het tijdstip van het naar buiten brengen van het antwoord door het College;
  • Hoe is omgegaan met het het openbaar maken van de stukken; (de manier waarop het naar buiten is gebracht)
  • De rollen en de handelingen van de diverse betrokkenen in deze; en
  • Of er andere relevante factoren zijn die een ander licht werpen op deze kwestie en die in deze opdrachtformulering buiten beschouwing zijn gelaten en zo ja welke.

 

De feiten worden door de onderzoekers getoetst aan de geldende wet- en regelgeving en de algemeen geaccepteerde gedragsnorm. Tot het toetsingskader behoren onder meer de gedragscode integriteit bestuurders, de gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de kernwaarden van integriteit.

 

De uitkomst van het onderzoek wordt gerapporteerd aan het seniorenconvent.

Het is vervolgens aan de gemeenteraad om het voorgelegde onderzoeksrapport te bespreken.


Share our website