Nieuws

Omdat het uiteindelijk altijd om de mensen gaat!


Omdat het uiteindelijk altijd om de mensen gaat….. (Burgerforum -Lies ter Haar)

Daaraan moesten we denken bij de kadernota. Het ziet er financieel goed uit, reserve en weerstandsvermogen zijn op peil, er is ruimte voor investeringen. En de overheveling van taken op het gebied van werk, inkomen en zorg zijn doorgevoerd. Al moet er wat het laatste betreft nog wel wat gebeuren en lopen we toch nog wel risico. En ook is het altijd maar weer afwachten waar het Rijk mee komt. De meicirculaire zag er goed uit en geeft financieel wat extra ruimte. Losser heeft het dus weer op de rit.

En….. ómdat het uiteindelijk altijd om de mensen gaat…..is Burgerforum blij dat het armoedebeleid bijgesteld is en vinden we de website “iedereen kan meedoen” een grote aanwinst. Broodnodig in deze tijd waarin 1 op de 9 kinderen opgroeit in armoede en 1 op de 5 gezinnen problematische schulden heeft. We willen de inkomenstoeslag (langdurigheidstoeslag) weer herstellen (structureel ca 28.000) en de coördinator armoedebeleid nog een jaar langer haar werk laten doen. Omdat het nodig is en omdat het kan. Motie

En omdat het uiteindelijk altijd om de ménsen gaat, zullen we wat de uitvoering van taken op het gebied van werk, inkomen en zorg betreft, vinger aan de pols moeten houden. Hoe pakt het vervoer uit? Hoe pakt de stapeling van kosten uit? Gaan nog meer mensen zorg mijden? Burgerforum wil dat de sociale teams nog beter uit de verf komen. Het onderzoek dat nu loopt zal leiden tot een plan van aanpak. Wij vragen het college om hier ook invoering van een Sociale Kaart in mee te nemen. Die van Dinkelland en Tubbergen is een mooi voorbeeld van hoe dit mensen kan helpen de juiste weg te vinden naar de informatie die ze nodig hebben en is in dezelfde vorm als “Iedereen kan meedoen”. En die juiste weg vinden, daar vroeg LTO ook aandacht voor wat háár achterban betreft. Andere  gemeenten kennen een platform dat bewoners van het buitengebied snel de weg kan wijzen naar de juiste hulp, het platform “Stil Leed”. Bedoeld voor boeren en andere bewoners van het buitengebied die hulp nodig hebben, maar het vaak lastig vinden om daarbij anderen in te schakelen. Welke rol kan de gemeente hierin spelen? Motie.

En ….. omdat het uiteindelijk áltijd om de mensen moet gaan….missen we nog iets. Burgerforum hoort de laatste tijd té veel geluiden van overlast. Mensen die niet prettig meer wonen, die zich niet gehoord voelen. Niet door de gemeente, niet door de politie, niet door de woningcorporatie. Mensen die aanlopen tegen verwaarloosde tuinen, ongedierte, dealen, overlast en soms zelfs bedreiging. De nieuwe aso-wet biedt hier wellicht mogelijkheden, al hebben we begrepen dat ook hier haken en ogen aan zitten. Burgerforum wil in ieder geval meer geld beschikbaar stellen voor handhaving, maar dan wel onderbouwd. De afgelopen jaren is dit steeds geschrapt, omdat andere zaken voorrang kregen. Tijd om dit nu op te pakken en aan te pakken.

Met veel wat in de kadernota staat kunnen we meegaan. Voor de starterslening  en  voor verkeersmaatregelen Glane wordt geld beschikbaar gesteld. Daarnaast komen er per amendement nog een aantal andere wijzigingen en verschuivingen.

Wat het hondenbeleid betreft vinden we handhaving én het poepvrij maken van speeltuinen/speelveldjes heel belangrijk. Dat laatste kan echt niet meer wachten. Het kan niet zo zijn dat kinderen moeten spelen op speelplekken die vol hondenpoep liggen. Graag een reactie van het college.

We hebben de wethouder het VNG artikel gestuurd over experimenten met bijstand waar het Ministerie nog geld voor heeft. Doen we daar nog iets mee?
Bij de Agenda voor Twente is al duidelijk geworden dat Burgerforum gaat voor een bedrag van 5,00 in plaats van de 7,50 euro en de extra bijdrage wil laten afhangen van een meer concretere uitwerking van de agenda.

Duurzaamheid: Aan het eind van het jaar kan de raad het duurzaamheidsbeleid verwachten. Goed, omdat we dan een handvat hebben voor aanvragen zoals onlangs voor een zonnepark. Naast beleid t.a.v. meer grootschalige projecten (wat willen we wáár en onder welke voorwaarden), zouden daarin ook lokale particuliere initiatieven aandacht moeten krijgen. We denken daarbij aan een initiatief zoals in Laarbeek, waarbij een externe jury een bepaald bedrag kon verdelen voor ideeën vanuit de samenleving die de lokale gemeenschap verduurzamen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan duurzaamheidsmarkten. We laten ons verrassen.

We vragen aandacht voor het groenonderhoud. Op sommige plekken ziet dat er prima uit, maar op veel plekken wordt zelfs niveau C nog niet gehaald. Hoe zit het met de wijkschouws, het groenbeheersplan, de aansturing en het wijkgericht werken? Wat aan een onverzorgd beeld bijdraagt is de weelderige groei op de trottoirs en zelfs straten. We weten dat dit komt omdat er geen glyfosaat (zit in round up) meer gebruikt mag worden. Maar dit gaat wel een groot probleem worden en de burgers snappen er niets van. Betere informatie/uitleg zou hier helpen.
Burgerinitiatieven: Beuningen is heel actief wat plannen en ideeën betreft. Werkgroepen gaan die plannen verder vorm geven. Naast de dorpsraad zijn dus ook de werkgroepen gesprekspartner voor de gemeente wat de wensen en ontwikkelingen daar betreft.

Verder lopen er op dit moment in Losser veel ontwikkelingen en projecten door elkaar. Er komt een nieuwe sporthal, maar de stichting MAN wil ook iets bouwen waar de judo dan in komt. “Sport en natuur” wil de sporthal ook graag die kant op. Daarnaast zijn er plannen om de Martinuskerk te verbouwen, waarin ook iets van dans/ballet/sport in zou kunnen, maar daarnaast ook een grote zaal voor allerlei evenementen. Het Twents Carmel gaat deels nieuw bouwen en ook daar is een zaal, weliswaar minder groot, maar toch.
Wie gaat waar landen?! Iedereen vist gedeeltelijk in dezelfde vijver en vaak komt men uiteindelijk toch bij de raad terecht voor extra geld. Wij missen een totaalbeeld, een visie. Wat willen we hebben aan voorzieningen, wat loopt er op dit moment, wat verwacht men van ons als raad en waar is wel of niet behoefte aan en in welke vorm? Iemand zal de regie moeten nemen en partijen bij elkaar brengen om zaken op elkaar af te stemmen. Anders dreigen prachtige burgerinitiatieven uiteindelijk toch vast te lopen. Dan leidt het alleen maar tot frustratie, zoals ook bij de ontwikkelingen rondom een hockeyveld.

Tot slot: We hebben getwijfeld over toekenning van de subsidie voor het Toeristisch Genootschap, maar het toch nog met een jaar verlengd omdat het nu pas goed op gang is gekomen. En wat Burgerforum betreft hebben we nog een grote wens, nl. dat is dat de muziekkoepel die nog ergens opgeslagen ligt terug komt bij de Oale Toorn. Een mooie uitdaging voor het Toeristisch Genootschap als aanjager lijkt ons.
Share our website