Nieuws

Niemand is zo blind als diegene die niet WIL zien!


NIEMAND IS ZO BLIND ALS DIEGENE DIE NIET W�L ZIEN
 
�Indien werkenden en niet-werkenden in de samenleving

tegen elkaar uitgespeeld worden,

als sociale voorzieningen als franje van de samenleving

worden beschouwd;

dan zijn wij bezig moeizaam opgebouwde structuren

van solidariteit en rechtvaardigheid af te breken�

 

De financi�le positie van Losser

Losser staat er �zoals zoveel gemeenten op dit moment- financieel slecht voor. Maar in Losser hebben we te maken met een dubbele dip. Na de onder toezichtstelling door de provincie en de bezuinigingsronde in mei 2009, komen daar de gevolgen van de recessie en kortingen vanuit het Rijk nog eens extra bij op het bordje.  

Kortom: Het is dweilen met de kraan open. We lopen voortdurend achter de feiten aan.

 

De als sluitend gepresenteerde begroting 2011 werd opnieuw sluitend gemaakt met een greep uit de reserves van € 619.000 bovenop de al eerder vastgelegde € 973.000. Dan komen op een bedrag van bijna € 1,6 miljoen ! Daarnaast is de meerjarenbegroting bij lange na niet sluitend en daarbij zijn in onze ogen een groot aantal risico�s zelfs nog niet meegenomen. Daarbij denken we onder andere �naast de korting op de uitkering van het Rijk- aan de volgende risico�s:

 

-        Tegenvallende grondexploitatie � raken we onze bouwkavels wel kwijt?

-        Risico�s van onze gemeenschappelijke regelingen zoals Regio Twente en WOT/Top-Caft

-        Extra beroep op uitkeringen en schuldhulpverlening

-        Verschillende taken worden door het rijk naar de gemeentes overgeheveld zonder dat daar voldoende middelen tegenover staan

-        Miljoenen aan achterstallig onderhoud op onze wegen en gebouwen

 

De afgelopen jaren hebben we zien aankomen dat het de verkeerde kant uit ging en zijn aan de bel blijven trekken. Een greep hieruit:

 

  • Keer op keer waarschuwden we -en mét ons de accountant- dat de gemeente het onderhoud aan wegen en gebouwen niet op orde heeft.
  • Jarenlang wijzen we al op de bodemloze put WOT/Top-Craft, waaraan we de afgelopen

7 jaar maar liefst 9,6 miljoen betaald hebben als bijdrage in de tekorten en voor het groenonderhoud.

  • En op de enorme bedragen die aan externe bureaus en inhuur worden uitgegeven.
  • We vroegen herhaaldelijk om huisvestingsafspraken met Domijn te maken. Dit om de instroom van buiten Losser te beperken. Niet alleen omdat het daardoor moeilijker wordt voor mensen uit onze eigen gemeente om een huurwoning te krijgen, maar ook omdat het een extra beroep op de uitkeringen betekent.
  • En probeerden telkens duidelijk te maken dat er meer uitgegeven werd dan er binnenkwam en de positie van de reserves zienderogen verslechterde.

 

We voelden ons een roepende in de woestijn.

 

Wat wel opgepakt is �ook noodgedwongen door de onder toezichtstelling door de provincie- is de roep om samenwerking. Daarbij ligt de nadruk echter wel heel erg op de samenwerking met Enschede en is in onze ogen het belang van de samenwerking met onze buurgemeenten zoals Dinkelland, maar ook Oldenzaal op de achtergrond geraakt. Samenwerking met Enschede is prima, m��r ���we willen ons niet verkopen aan Enschede! We willen zelf de regie houden.

De zelfstandigheid van Losser staat bij ons boven alles!

 

Het is duidelijk dat we de komende jaren keuzes moeten maken, keuzes die pijn zullen gaan doen, maar we willen die pijn wel zo eerlijk mogelijk verdelen.

Niet bezuinigen op de meest kwetsbaren in onze samenleving is ons motto bij de bezuinigingen!

 

De begroting 2011

In de begroting worden ook keuzes gemaakt, maar keuzes die we niet altijd kunnen begrijpen.

Ze zijn in onze ogen opnieuw willekeurig en niet onderbouwd. Want waarom wordt er wel extra geld vrij gemaakt om de bezuiniging op de sportraad te herstellen, komt er meer geld voor de sportverkiezingen en �n eenmalige subsidie voor de VVV, maar wordt bijvoorbeeld de bezuiniging op seniorenraad en buurtcomité Leliestraat/Irisstraat niet teruggedraaid? Waarom gaan de huurtarieven van de sportaccommodaties en vooral die van de buitensportaccommodaties zo fors omhoog en wordt er geschrapt in logopedie en peuterspeelzaalwerk? Het wordt allemaal niet duidelijk gemaakt.

De begroting 2011 blinkt uit in vaagheden en gegoochel met cijfers.

Wel meldt het college dat er bewust voor gekozen is de gemeentelijke belastingen niet te verhogen, maar dat dit financieel gezien eigenlijk wel had gemoeten. Dat zegt al iets over de toekomst.

Maar waar we ons vooral zorgen over maken is de aangekondigde versobering, verschraling van de WMO, zonder dat duidelijk is waaruit die bezuinigingen bestaan. Wij beseffen dat de kosten hoog zijn en hebben gepleit voor een effici�nter gebruik en vooral hergebruik van voorzieningen en hulpmiddelen, maar het moet niet zo zijn dat mensen in de kou komen te staan die bijvoorbeeld huishoudelijk hulp of persoonlijke verzorging heel hard nodig hebben.

 

Tot slot willen niet nalaten op te merken dat er ook positieve ontwikkelingen zijn. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan het haalbaarheidsonderzoek voor een brede school in Losser en de noodreparatie voor de muziekschool.

 

De toekomst

De komende jaren staan we gezamenlijk voor een zware taak en we hebben het college eerder in een brief al laten weten kritisch, maar constructief mee te blijven denken. In diezelfde brief hebben we ook bezuinigingsmogelijkheden aangedragen (zie onze website www.burgerforum.com).

We beseffen terdege dat we de komende jaren alles op alles moeten zetten om de gemeente Losser door dit zware weer te loodsen en onze zelfstandigheid te waarborgen.

 

En daarvoor is onze ogen onontbeerlijk:

 

-        Een ijzeren financi�le discipline

-        En vooral��� een flinke portie gezond verstand

 

Fractie Burgerforum:                                                            Lies ter Haar

Jos Tijdhof

Hans Volmbroek

Bennie Haamberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share our website