Nieuws

Motie Burgerforum inzake aanpassen leges acties verenigingen door college overgenomen!


18 motie

BURGERFORUM                                MOTIE

DOOR HET COLLEGE OVER GENOMEN

 

De raad der gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 9 februari 2010

 

Onderwerp: Leges acties door verenigingen

 

De Raad

 

Overwegende dat:

·         voor het organiseren van inzamelingsacties door burgers of verenigingen leges betaald moeten worden, zoals onlangs de schoenenactie van de Plechelmus Harmonie;

·         het heel erg wrang is dat dit legesbedrag ten laste komt van de opbrengst;

·         het vanuit maatschappelijke plicht wenselijk is om voor acties voor een goed doel of om de verenigingskas te spekken, geen leges in rekening gebracht worden;

·         deze acties juist door ons als gemeenteraad aangemoedigd zouden moeten worden en niet ontmoedigd;

·         het opbrengstverlies voor 2010 gedekt kan worden uit het raadsbudget onvoorzien en dat voor 2011 e.v. de dekking meegenomen wordt binnen de andere tarieven van de tarievenlijst behorende bij de legesverordening;

·         natuurlijk voor commerciële afvalinzamelingsacties wel betaald moet worden.

 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 

  • een wijzigingsvoorstel van de legesverordening, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2010, voor te bereiden en dit, zo spoedig mogelijk, ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Burgerforum              Jos    Tijdhof              fractievoorzitter

 


Share our website