Nieuws

Mei 2009! Losser -> Balans of balanceren


Onderstaand een visiestuk uit mei 2009, n.a.v.  de penibele financiële situatie toen. Natuurlijk zijn wij niet altijd overal tégen zoals vaak gezegd wordt en natuurlijk willen wij ook meedenken bij problemen, in het belang van Losser. Maar dan moet men ook willen luisteren!
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
BURGERFORUM         mei 2009                                   

 

LOSSER - balans of balanceren?

 

December 2008 hebben we het bericht gekregen dat Losser onder tijdelijk toezicht is gesteld.

 

Er is door Burgerforum de afgelopen jaren genoeg gewaarschuwd voor de verslechterende financiële positie van Losser. Onder meer bij de begrotingsbehandeling 2007 en 2008, maar ook bij de voorjaarsnota in juni 2008. Er is niet naar geluisterd ondanks de ernst van de situatie. De ondertoezichtstelling is nu het trieste resultaat. Het gaat financieel gezien slecht met Losser, dat blijkt ook uit het overzicht van de provincie Overijssel. Losser scoort slecht, heel slecht! Niet alleen staan we aan de top wat belastingdruk per inwoner betreft én het stijgingspercentage daarvan, maar ook wat betreft de slechte reservepositie.

En dat we, terwijl we wat de OZB betreft al aan het maximum zitten (het toelatingspercentage voor een artikel 12 gemeente), structureel nog steeds substantieel te kort komen geeft te denken! Het betekent dat we op een aantal terreinen blijkbaar fors uit de pas lopen t.o.v. de algemene uitkering die we van het Rijk ontvangen. Uit vergelijkende cijfers van het Ministerie blijkt dat we vooral uit de pas lopen op de onderdelen bestuur en dienstverlening, werk en inkomen, ontspanning en sport, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (clusters economische zaken en milieu). Datzelfde globale beeld is te zien bij vergelijking met soortgelijke gemeenten, waarbij tevens opvalt dat we aan groen en wegen beduidend minder uitgeven dan soortgenoten.

Het uit de pas lopen kan op zich logische verklaringen hebben, maar dat moet dan wel eerst in beeld worden gebracht. Dat ontbreekt op dit moment en het is zaak hier op zo kort mogelijke termijn inzicht in te krijgen.

 

De raad wordt nu wel gevraagd (12 mei 2009) in te stemmen met een aantal zeer ingrijpende bezuinigingsvoorstellen, maar daar is de raad in onze ogen op dit moment nog niet toe in staat. Eerst zal er dus een grondige doorlichting van de totale begroting moeten komen, naast een begrotingsscan door het Ministerie om duidelijk te krijgen wáár we uit de pas lopen en hoe dat komt en waarin tevens de financiële positie van Losser in beeld gebracht wordt. Dan pas hebben we een basis om zorgvuldig aan het werk te gaan. Wat er dan op tafel komt kan dan als startpunt genomen worden voor een plan van aanpak.

 

De verleiding is groot willekeurig een aantal posten te nemen waarop gemakkelijk te besparen is. Die verleiding zullen we moeten weerstaan Of en hoe de provincie hier aan mee wil werken zullen we moeten afwachten. De provincie zou er belang bij moeten hebben dat we dán pas een besluit nemen als dit ook leidt tot een structurele oplossing en we de basis kunnen leggen voor een duurzame financieel gezonde gemeente. Als toezichthouder is de provincie daarvoor ook verantwoordelijk.

 

 

KNELPUNTEN

 

·       Reserves moeten worden aangevuld

·       Begroting is niet in evenwicht; voordelen incidenteel – nadelen veelal structureel

·       Een gedegen beheers- en onderhoudsplan ontbreekt, daarmee ontbreekt ook reservering van de benodigde gelden hiervoor in de meerjarenbegroting

·       Goed zicht op (totale) begroting ontbreekt

 

 

METHODEN / WAT TE DOEN?

 

-      Financiële analyse / wáár en wát is er fout gegaan? Inventariseer!

-      Grondige financiële analyse om inzicht te krijgen in hoeveel geld naar de verschillende clusters (en functies) stroomt.

-      Per cluster (en functie) kijken waar de grote geldstromen (vissen) zitten.

-      Het analyseren kan gebeuren met behulp van de Pareto-analyse. Verschijnselen (fouten/afwijkingen) worden naar soort gerangschikt en in rangorde van belangrijkheid geplaatst om te voorkomen dat energie gestoken wordt en bezuinigd gaat worden op verkeerde onderdelen die in de toekomst weinig zullen opleveren.

-      Afwijkingen verder uitwerken met behulp van het visgraatdiagram.                        Dit diagram geeft de relaties tussen oorzaak en gevolg weer. Beide methoden  (Pareto en visgraatdiagram) kunnen gecombineerd worden: de oorzaken die uit het visgraatdiagram blijken, kunnen met de Pareto-analyse worden gescheiden in belangrijke en minder belangrijke oorzaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share our website