Nieuws

Losser...stem tégen!


PERSBERICHT

Afgelopen weekend hebben wij het college een brief gestuurd over het
volgende:

Op 8 juni vindt de ledenvergadering van de VNG plaats, waarbij ook gestemd
zal gaan worden over het bestuursakkoord met het Rijk.
N.a.v. hiervan hebben wij het College gevraagd of er een afvaardiging van
B&W naar deze belangrijke ledenvergadering gaat om Losser te
vertegenwoordigen en zo ja wie?
Plus wat het standpunt is dat namens de gemeente Losser uitgedragen wordt en
hoe zal gestemd worden, vóór of tégen het bestuursakkoord?

Gezien de plannen van deze regering komt er heel wat op de gemeente af.
Daarom heeft Burgerforum onlangs de motie van de SDGL {waarin werd gevraagd
om naar VNG, kabinet en Tweede Kamer toe kenbaar te maken, dat voordat
decentralisatie van taken plaats kan vinden er voldoende middelen en
beleidsruimte aan de gemeente beschikbaar moet worden gesteld} ook van harte
ondersteunt.
Veel taken worden immers naar de gemeente overgeheveld, zonder dat er
voldoende middelen tegenover staan. Financiële risico's worden eenzijdig bij
de gemeente neergelegd.
Daarbij staan we voor een van de meest ingrijpende wijzigingen van het
sociale zekerheidsstelsel, met grote gevolgen voor de gemeente (financieel),
maar ook voor de mensen die het betreft.
Met invoering van de Wet Werken Naar Vermogen (één regeling voor de
onderkant van de arbeidsmarkt die op korte termijn miljarden moet opleveren)
gaan de grootste klappen vallen bij mensen met een bijstandsuitkering,
jonggehandicapten en de sociale werkvoorziening. Maar ook wordt getrokken
aan het minimumloon.
Doel van de nieuwe wet is meer mensen aan het werk te helpen, maar de
gemeenten krijgen daarvoor minder geld en het gevolg zal uiteindelijk zijn
dat er nog meer mensen thuis zullen komen te zitten en veroordeeld worden
tot een uitkering. Daarnaast komt dit kabinet met plannen om één uitkering
per gezin in te voeren. Het gevolg van al deze maatregelen zal zijn dat er
een nieuwe groep armen gecreëerd wordt met nauwelijks toekomstperspectief.
Tel daarbij de AOW-ers op die straks met een fors AOW gat komen te zitten
van honderden euro's en duidelijk zal zijn dat de komende jaren veel mensen
financieel in grote problemen komen te verkeren.

Deze ingrepen in de sociale zekerheid zullen grote impact hebben op onze
gemeente, zowel financieel als sociaal gezien. Burgerforum heeft vooral
grote zorgen dat we onze burgers als gevolg daarvan in de kou moeten laten
staan. Dat is dan ook de reden waarom wij van mening zijn dat het
bestuursakkoord –in ieder geval op dit onderdeel- niet aangenomen zou moeten
worden.
Wij vragen het College nadrukkelijk –in het belang van Losser- tégen het
akkoord te stemmen, of op zijn minst een zeer kritisch geluid te willen
laten horen op de VNG-ledenvergadering, Vooral wat betreft de wijzigingen op
sociaal gebied en het feit dat het kabinet gemeenten taken oplegt zonder
voldoende financiële compensatie.

Daarnaast hebben wij het college gewezen op het nog in te stellen
herstructureringsfonds van 400 miljoen euro voor de sociale werkvoorziening.
Gemeenten die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit dit fonds,
moeten vóór 1 januari 2012 hun plannen met betrekking tot herstructurering
van de sociale werkvoorziening indienen. Gezien de grote financiële
problemen bij onze sociale werkvoorziening gr WOT/Top-Craft, waarvan wij
altijd al gezegd hebben dat het anders moet en kan, is het zaak om hier
tijdig op in te spelen.

Lies ter Haar, fractievoorzitter Burgerforum Losser
Share our website