Lokaal belang voorop!

Ons verkiezingsprogramma 2018-2022
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Burgerforum-verkiezingsprogramma-2018-2022-20_2_18.doc
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Burgerforum%2Dverkiezingsprogramma%2D2018%2D2022%2D20_2_18.pdf
Klik op bovenstaande link voor het verkiezingen (in word en pdf)

Burgerforum Speerpunten verkiezingsprogramma 2018-2022

 
 • Zorg voor de meest kwetsbaren in onze samenleving → Samenleven doe je sámen: rijk en arm, jong en oud, mét of zonder beperking.
 • Gezondheid → Zoveel mogelijk zorg dicht bij huis, ook specialistische zorg. Oog hebben voor de risico’s van stapeling van kosten. 
 • Subsidiebeleid herijken → op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid en in samenspraak met de verenigingen en organisaties die het betreft.
 • Hondenbelasting de komende jaren afschaffen. Maar wél maatregelen nemen om overlast tégen te gaan. Strikt vasthouden aan aanlijnplicht en opruimplicht hondenpoep.
 • Ontwikkeling kernen: → Meer kwaliteit in plaats van meer winkels. Oog houden voor karakteristieke kenmerken en gebouwen. Géén supermarkt op de locatie Aloysiusschool,  maar daar woningenvan maken. Uiteraard moet parkeren gratis blijven. De ondernemers in het centrum moeten goed bereikbaar zijn. Er moeten voldoende parkeerplaatsen blijven.
 • Wonen → Voldoende woningen in verschillende prijsklassen → extra aandacht voor senioren, jongeren en starters → voorrang voor de eigen inwoners → ingrijpen bij extreme overlast. 
 • Verbetering groenonderhoud → trottoirs en plantsoenen beter onderhouden.
 • Herbezinning afvalbeleid  → pas op de plaats huidige beleid → grijze container moet blijven → scheiden moet lonen → groenafval moet gratis gestort kunnen worden. 
 • Duurzaamheid/Groene energie → Goed overwegen wát, waar en onder welke voorwaarde  → extra aandacht voor lokale initiatieven die ten goede komen aan de eigen inwoners. 
 • Handhaving van wetten en regelgeving  → handhaven, maar willekeur vermijden 
 • Ondernemers → zorgen voor een gezond ondernemersklimaat. Lokaal wat lokaal kan. Ondernemers intensief betrekken bij het uitwerken van de omgevingswet.  
 • Verpaupering tégen gaan en leegstaande (gemeentelijke) gebouwen sneller afbreken (bijv. gebouw bij vml visvijver Losser)
 • Burgerinbreng → Praten mét onze inwoners en niet óver. Gebruik maken van de kennis en kunde van onze inwoners. Dorps- en wijkbudgetten verder ontwikkelen. Nieuwe middelen zoeken voor input jongeren.
 • Dienstverlening → Het doel voorop → hoe kan ik helpen? → zo weinig mogelijk administratieve rompslomp → goede bereikbaarheid → avondopenstelling gemeenteloket.
 • Financiën → Robuuste meerjarenbegroting en voldoende reserves, zodat de gemeentelijke belastingen niet verhoogd hoeven te worden.
 • Bestuurlijke rust → Een gemeente heeft baat bij bestuurlijke rust en een constructief samenwerkende raad, zoals de afgelopen vier jaar. Daarmee kan er veel tot stand komen
De link naar het visiedocument "van meer winkels naar meer kwaliteit"
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/BF%2Dvisie%2DVan%2Dmeer%2Dwinkels%2Dnaar%2Dmeer%2Dkwaliteit%2Ddef%2D1.docx
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/BF%2Dmissie%2Dvisie%2Dpubl%2D2.doc

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/BF%2Dmissie%2Dvisie%2Dpubl%2D1.pdf
Bovenstaand de link naar ons missie/visiedocument


BURGFORUM……………JONGEREN ZIJN ONZE TOEKOMST

 
INVESTEREN IN JEUGD:
We willen allemaal onze jeugd hier houden, dan moeten we daar ook in investeren. Door te zorgen dat ze hier kunnen blijven wonen, door er voor te zorgen dat er genoeg te doen is en door er voor te zorgen dat iedereen daar ook aan mee kan doen, arm of rijk, mét of zónder beperking.
WONEN VOOR JONGEREN:
BURGERFORUM pleit al jarenlang voor meer betaalbare woningen voor jongeren. Punt is dat het aanbod niet erg groot is en door de loting de kansen voor eigen inwoners ook klein zijn. Er liep een pilot om jongeren voorrang te geven en wij zijn benieuwd naar de resultaten, maar hebben onze twijfels of dit wat gebracht heeft. Zo niet, dan zijn andere maatregelen nodig.
IEDEREEN MOET KUNNEN MEEDOEN:
Ook jongeren uit gezinnen met weinig geld moeten kunnen sporten, muziek- of theaterlessen kunnen volgen of lid worden van een andere vereniging waar hij of zij graag bij wil. Losser kent hiervoor ook veel mogelijkheden, maar het is nog lang niet bij iedereen bekend. Dat moet nog beter.
 
Maar wat vindt Burgerforum vooral belangrijk!
INPUT VAN JONGEREN
Wat wil de jeugd? Een jongerenraad is niet van de grond gekomen. Wij denken dat dit ook een beetje achterhaald is en niet meer past in deze tijd. Bovendien is een jongerenraad vaak niet een goede afspiegeling van alle jongeren die in onze gemeente wonen. Zaak om andere wegen te zoeken, zoals adviesvangers, dat zijn een aantal jongeren die zich opgeven om als kartrekker de vragen en wensen van de jeugd op te vangen en bij de gemeente(raad) bekend te maken. Dat gebeurt vooral via sociale media (vlogs, you-tube filmpjes, selfies, foto’s). Een leuke mogelijkheden om jongeren wat meer te betrekken bij de alledaagse lokale politiek is de “escape rooms”, een spel in de vorm van een gemeenteraadszaal, waaruit je alleen kunt ontsnappen door een alledaags politiek probleem op te lossen.


 Reactie BF op onderwerpen duurzaamheid
 
Afvalbeleid
Herbezinning afvalbeleid  → pas op de plaats huidige beleid → grijze container moet blijven → scheiden moet lonen → groenafval moet gratis gestort kunnen worden.
 
Hoewel we het belangrijk vinden dat we bewust worden van de hoeveelheid afval die we met ons allen produceren, is Burgerforum tégen het omgekeerd inzamelen (dat is het zelf wegbrengen van het restafval). De discussie over de meest voordelige en praktische manier van afval scheiden is nog volop in beweging. Burgerforum vindt dat de grijze container in ieder geval moet blijven. Groenafval moet gratis naar de gemeentewerf gebracht kunnen worden. Bij de verpakkingscontainer (oranje container) is er al sprake van nascheiding. Duidelijk is ook geworden dat het plastic afval lastig te scheiden is en het niet brengt wat er van werd verwacht. Nascheiding is altijd een aanvulling op bronscheiding (denk daarbij aan oud papier, kleding). Op dit moment is er in Nederland een beperkte nascheidingscapaciteit. Het is op korte termijn dus nog niet mogelijk om op nascheiding over te stappen. Ook gaan er grote investeringen mee gemoeid. Dit brengt ook risico’s mee voor de deelnemende gemeenten. Dus voorlopig pas op de plaats, eerst verdere ontwikkelingen afwachten en dan kijken wat de beste oplossing is.
 
Duurzaamheid
Duurzaamheid/Groene energie → Goed overwegen wát, waar en onder welke voorwaarde  → extra aandacht voor lokale initiatieven die ten goede komen aan de eigen inwoners.
 
Wij zijn voor groene energie, in welke vorm dan ook. Het is wel zaak om bij opwekking van groene energie met grote impact op de omgeving (denk aan zonnepanelenvelden en windmolens) eerst als gemeente vast te stellen op welke locaties we dit gewenst vinden, onder welke voorwaarden en hoe wij de burgers hierbij betrekken. Verder zouden in onze ogen de subsidies voor duurzame energie meer gebruikt moeten worden voor innovatie en lokale particuliere (groeps)initiatieven die bijdragen tot zelfvoorziening en (meer) onafhankelijk maken van de energiemaatschappijen.
 
Een duurzaamheidsfonds voor het aanjagen van diverse projecten is inmiddels ingesteld. Burgerforum ziet hierin vooral kansen voor “lokaal voor lokaal” projecten zoals lokale energiecorporaties en het stimuleren van  ideeën vanuit de samenleving die de lokale gemeenschap verduurzamen.
 
Voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen, maar ook voor auto’s vinden wij in deze tijd vanzelfsprekend.
 
Welzijn / Mens
Zorg voor de meest kwetsbaren in onze samenleving → Samenleven doe je sámen: rijk en arm, jong en oud, mét of zonder beperking.
 
Zoveel mogelijk zorg dicht bij huis, ook specialistische zorg. Oog hebben voor de risico’s van stapeling van kosten. 
Zorg dicht bij de burger en zorg op maat. Geen verschillende afdelingen meer, maar één afdeling die elke vraag moet kunnen beantwoorden en in staat is te zoeken naar een integrale oplossing. Daarbij moet ook een Sociale Kaart meegenomen worden. Die kan mensen helpen de juiste weg te vinden naar de informatie die ze nodig hebben. Dat geldt ook voor een platform dat agrariërs.
 
Goede, heldere informatie én het weten te vinden van alle doelgroepen is van essentieel belang. En niet iedereen kan overweg met een computer en internet. Waar loopt men op vast? Een knelpuntencoördinator kan een eerste stap in de goed richting zijn. Een brede participatieraad met vertegenwoordiging vanuit alle geledingen (ook senioren en mensen met een beperking) is niet alleen gewenst, maar een noodzaak.
 
Meedoen moet vanzelfsprekend zijn, ook voor mensen met een (functie)beperking. Of het nu gaat om passend onderwijs voor kinderen, het volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving of het recht op passend werk. Het moet vanzelfsprekend worden dat er rekening gehouden wordt met onze inwoners met een (functie)beperking. Het is zaak dit onderdeel van beleid te maken, met een mooi woord inclusie(f) beleid.
 
Het mantelzorgbeleid moet de komende tijd verder uitgewerkt worden. Met name de respijtzorg is hier een belangrijk onderdeel van, zodat mantelzorgers even tot rust kunnen komen. Ook een blijk van waardering, in welke vorm dan ook, blijft belangrijk.
 
Er zou een laagdrempelig meldpunt of vertrouwenspersoon moeten komen voor gevallen van seksueel misbruik en huiselijk geweld, als startpunt voor verdere actie.
 
Er groeien nog steeds veel te veel kinderen in armoede op. De armoedemonitor is het startpunt voor het verder bijstellen en verbeteren van het armoedebeleid. Naast de voedselbank zou er ook een speelgoed- en kledingbank moeten komen. Alle mogelijkheden tot ondersteuning moeten overzichtelijk op één website te vinden zijn. Daarnaast moet ook gekeken worden naar maatregelen voor werkenden op bijstandsniveau. Te vaak grijpen zij naast alle regelingen en voorzieningen, terwijl zij daar qua inkomen wel recht op hebben. 


 
Share our website