Nieuws

Jaarrekening 2007


BURGERFORUM            programmarekening 2007

Wat  moeten we nog zeggen over de jaarrekening. De jaarrekening sluit weliswaar af met een positief resultaat van ruim 5 ton, maar die moeten direct weer in de reserves, omdat die onder de vastgestelde norm zitten.

Het college heeft het bij het aanbieden van de stukken zo mooi gebracht. En er zijn inderdaad veel zaken in gang gezet, dure plannen door externe bureaus  gepresenteerd, gesprekken over toekomstidealen gevoerd ….. MAAR WAT NU…… vragen we dan.

We komen hier bij de voorjaarsnota op terug. We kunnen het wat de programmarekening betreft kort houden. Wat concludeert de accountant:

Het eigen vermogen is gedaald.

De gemeente Losser beschikt ten opzichte van vergelijkbare gemeenten over een relatief laag eigen vermogen nl. 20,7% van het balanstotaal (50% is normaal, er zijn ook gem. met 70%)

Verder blijkt uit de kasstroomoverzichten de afgelopen jaren dat in zowel 2006 als 2007 sprake is van een uitstroom van middelen, eenvoudig gezegd… meer uitgaven dan inkomsten. Ook is de vrije algemene reserve ultimo 2007 tot 0 gereduceerd en is de algemene risicoreserve 2007 € 238.000 lager dan de daarvoor in de “nota reserves en voorzieningen” vastgestelde norm van 1.8miljoen.

De zogeheten ijzeren reserve van 10% van het begrotingstotaal en de risicodekking voor initiatieven en ondernemerschap van 5% moet samen 5,4 miljoen bedragen. We zitten met een tekort van  0,2 miljoen. Verder zal als gevolg van reeds genomen besluiten de algemene risicoreserve (en dus de weerstandscapaciteit) in 2008 nog verder dalen!

Gesteld kan dan ook worden dat de financiële positie van Losser in 2007 is verslechterd.

Dat zijn niet onze woorden, dat hebben wij niet verzonnen.  Dat komt uit een officiële accountantsverklaring en daar worden wij niet vrolijk van.

In de komende jaren zou dan nog een voordelig  resultaat uit de grondexploitatie kunnen worden gehaald van 1,3 miljoen (volgens overzicht grondexploitatie), maar dat zijn verwachtingen gebaseerd op huidige, soms globale inschattingen. De accountants adviseren dan ook om de exploitatie-opzetten jaarlijks te actualiseren en deze aan de raad ter vaststelling aan te bieden.

Dat is onze eerste vraag. Neemt u dit advies over? (zo niet dan motie).

Dan zou de te verwachten rente nog als meevallertje meegenomen kunnen worden, maar die is in de prognoses weggelaten. Want denk aan de reserves die opnieuw aangevuld moeten gaan worden dit jaar.

Verder bleek bij een interim controle dat in de praktijk is gebleken dat de financieel administratieve verantwoording rondom de invoering van de WMO in 2007 niet zonder problemen is verlopen. De problemen spelen zich vooral af rondom de informatievoorziening over de eigen bijdrage van het CAK. (Centraal Adm. Kantoor).

Vraag: Welke actie gaat u wat dit betreft nemen?

U stelt ons voor de programmarekening vast te stellen en het saldo 522.000 toe te voegen aan de Algemene Reserves. We zullen hiermee  instemmen maar met een aantekening.     Namelijk dat we constateren dat de financiële positie van Losser op alle fronten slechter is geworden.

En straks bij de voorjaarsnota wordt het nog erger.  Tot zover.


Share our website