Nieuws

Informateurs Willeme en Goudt


Motie  Informatie
 
 
De gemeenteraad van Losser in vergadering bijeen op 22 april 2014
 
 
Agendapunt 4: Stand van zaken Informatie
 
 
De Raad,
 
 
Overwegende:
 
Dat de voorkeur uitgaat naar een zo breed mogelijk gedragen coalitie in de gemeenteraad;
Dat het expliciet uitspreken van vertrouwen in elkaar en de wil om de klus af te maken als cruciale factoren worden beschouwd;
Dat de inhoud en de aanbevelingen van het uiteindelijke advies het resultaat is van gesprekken met delegaties van alle partijen;
Dat de interpretatie van deze gesprekken geschiedt door de informateur op een objectieve en onafhankelijke basis, zonder enige invloed van individuele personen of partijen;
Dat de werkwijze, de planning en de ondersteuning van het informatieproces verloopt zoals in de bijlage bij deze motie is omschreven; 
 
 
Spreekt uit:
 
De informateurs Willeme en Goudt onderzoeken de mogelijkheid van een coalitie die op voldoende steun kan rekenen in de gemeenteraad
 
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
 
Namens de fracties van,
 
 
Burgerforum               L. ter Haar, fractievorozitter
CDA                            J. in het Veld, fractievoorzitter
D66                             J. van Essen, fractievoorzitter
VVD                            H. Heegen, wnd. fractievoorzitter
SDGL/PvdA               H. ter Heijne, fractievoorzitter
Bijlage: Werkwijze Informatieopdracht 22 april 2014
Behorende bij motie BF, CDA, D66, VVD en SDGL/PvdA
 1. Gesprekken met partijen
  De gesprekken vinden plaats via een vaste structuur waarbij de partijen eenzelfde set vragen krijgen voorgelegd. Deze vragen staan onder punt 5.
  De gesprekken worden genotuleerd door de ambtelijke ondersteuning van de informateur. Een samenvatting hiervan wordt naar de gesprekspartner gestuurd. De uitkomst van de gesprekken vormen de input voor het uiteindelijke adviesrapport.
  Tot het uitbrengen van de adviesnota verloopt de communicatie over de informatie  uitsluitend via de informateur.
 2. Het proces
  Stap 1: De opdrachtgevers bevestigen, de raad gehoord hebbende, de bovenstaande opdracht. De opdracht kan alleen verstrekt worden als een meerderheid van de raad hiermee akkoord gaat.
  Stap 2: De fractievoorzitters ontvangen per mail de uitnodiging voor een gesprek. De informateur zal tevens een kennismakingsgesprek voeren met de voorzitter van de gemeenteraad.
  Stap 3: Gezien de verstreken tijd sinds de verkiezingen worden alle partijen verzocht flexibel om te gaan wat betreft medewerking voor het effectueren van de gespreksafspraak.
Stap 4: Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken wordt ofwel direct een advies uitgebracht of een aanvullende ronde gemaakt.
Stap 5: Uitbrengen van een adviesnota aan de gemeenteraad.
Toelichting:
De partijen achter deze informatieopdracht hechten grote waarde aan bestuurlijke openheid. Om hier uiting aan te geven zal de uiteindelijke adviesnota in een openbare bijeenkomst worden gepresenteerd. Deze presentatie vindt niet later plaats dan op woensdag 30 april om 17.00 uur. Na de presentatie krijgen de delegaties van de partijen de gelegenheid om zich te beraden op het advies. Aansluitend is er de mogelijkheid - wederom in het openbaar - verduidelijking te vragen aan de informateur.
 1. < >Ondersteuning Informateur
 2. Er is (ambtelijke) ondersteuning voor
  • Uitnodiging gesprekspartners
  • Benodigde fysieke faciliteiten (ruimte, koffie, e.d.)
  • < >Uitwerken stukken
 3. Het een en ander gebeurt met ondersteuning vanuit de raadsgriffie
 4. Vragen tijdens gesprekken
  1. Wat vindt u van het proces van collegevorming tot nu toe?
  2. Wat voor college wilt u gevormd zien?
  3. Welke inhoudelijke kwesties vragen volgens u, vooraf, om nadrukkelijke afspraken tussen de coalitiepartners?
  4. Hoe staat u in deze kwesties?
  5. Welke punten / wensen wilt u verder nog ter sprake brengen?
    
    
    
    
    
    

Share our website