Nieuws

Hoe pakken we de overlast Eikenprocessierups aan


Maatregelen om de overlast van de eikenprocessierups tegen te gaan (Inge Oort)

Gisteravond is in de raad het plan van aanpak bestrijding processierups behandeld.
Over twee weken zal een kaartje met zgn. hotspots worden gepresenteerd. Rupsen en nesten op deze plaatsen moeten binnen twee dagen na melding zijn verwijderd. Andere op een wat later tijdstip.
We hebben aangedrongen om alle nesten weg te halen, dit i.v.m. te verwachten overlast als het later in het seizoen weer gaat waaien en deze alsnog een probleem voor de volksgezondheid kunnen gaan geven. Verder word er gewerkt aan meer biodiversiteit door middel van b.v ander maaibeleid om meer natuurlijke vijanden van de rups te bewerkstelligen. De plantsoenen en bermen zullen er dus niet meer zo strak geschoren bij liggen. Men heeft inmiddels ook al vallen geplaatst om mannelijke rupsen af te vangen zodat ze zich niet kunnen voortplanten. Verder hangen door heel de gemeente veel nestkastjes en er komen er nog veel bij om m.n. koolmezen een huis te bieden, zij eten rupsen!! Ook word er gekeken of een boom eventueel vervangen kan worden, zie het onderstaand amendement (aanvulling op het plan van aanpak).

Kijk ook wat u zelf kunt doen . Een tuin met alleen maar tegels daar komen geen vogels op af. Misschien toch maar weer een strookje tuin creëren, een boompje planten of wat struiken?? In andere gemeenten wordt soms op een andere manier bestreden. Dit houden we nauw in de gaten. Wij denken dat onze manier moet gaan werken. Maar de ervaring kan zijn dat we het toch anders moeten doen. 150.000 euro is er beschikbaar dit jaar , die rups is een blijvertje, maar hopelijk met deze maatregelen teruggebracht tot beheersbaar. Mocht u ondanks deze maatregelen last hebben van rupsen/nesten neem dan contact op met uw gemeente, zij gaan kijken wat er in uw geval mogelijk is. De afgelopen twee jaar hebben wij al aangedrongen op maatregelen vanwege de impact op de gezondheid van mens en en dat heeft geresulteerd in een serieuze aanpak van een lang onderkend probleem. Fijn dat het nu wordt aangepakt. Wij wensen u een fijne (jeukvrije) zomer toe.

Deze aanvulling op het plan van aanpak is gisteren raadsbreed ingediend.

Onderwerp: Raadsvoorstel Plan van Aanpak eikenprocessierups

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op dinsdag 28 april 2020
Wijzigt het raadsvoorstel “Beheersing Eikenprocessierups en andere invasieve soorten” als volgt:
1. Kiezen voor scenario 1 (herstel natuurlijk evenwicht) bij de op korte termijn te nemen maatregelen, daar wordt een zesde punt aan toegevoegd (eikenbomen die op plaatsen staan waar zeer veel overlast is deze te verwijderen en te zorgen voor nieuwe aanplant van andere bomen dan eikenbomen); 2. Voor het jaar 2020 een budget van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de maatregelen te dekken uit de Algemene Risicoreserve.
Toelichting: Als het uitvoeren van de verschillende acties tot onvoldoende resultaten leiden en er sprake is van zeer veel overlast van eikenbomen moeten deze verwijderd kunnen worden en vervolgens vervangen door andere bomen. Hiervoor is nu onvoldoende (financiële) ruimte in het voorstel vrijgemaakt. Bovendien zal het in de toekomst leiden tot een verlaging van kosten omdat er bij deze bomen geen sprake meer zal zijn van de noodzaak tot bestrijding van de processierups. Aan het plan van aanpak van Scenario 1 wordt dit als zesde punt toegevoegd.

Daarnaast heeft Burgerforum de door de PvdA opgestelde moties mede ingediend. Die gaan over melding van overlast bij begraafplaatsen deze als hotspot aanwijzen, plus tijdige informatie over het scenario wanneer de gemeente de rups in eigen beheer bestrijdt (arbeidsplaatsen / kosten) mede ingediend.
Beide moties zijn aangenomen.

Onderstaand de link naar de moties van dit agendapunt (naar beneden scrollen voor de moties Plan van aanpak eikenprocessierups
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/amendement%2Dplus%2Dmoties%2Draad%2D28_4_2020.docx
Share our website