Nieuws

Gezeur? Een reactie......


Redactie Tubantia,

Zowel Lokale als Hoofdredactie.

 

Betreft: Bericht in uw editie van 29 november 2007

 

Geachte Redactie,

 

In uw editie van 29-11 verscheen op blz 35 een artikel “Burgerforum voelt zich buitenspel gezet”.

Het stuk stemde tot nadenken.

 

In het College van B&W van Losser hebben CDA, PvdA en SDGL zich verenigd. De oppositie bestaat uit de VVD en Burgerforum.

Nu blijkt dat in het gemeentehuis niet de Gemeenteraad als hoogste orgaan wordt beschouwd, maar het “Presidium”, een clubje van Burgemeester en Fractievoorzitters. Dáár wordt beslist of een onderwerp al of niet op de raadsagenda zal verschijnen.

Het herschreven Reglement van Orde bevestigt deze gang van zaken nog eens en legitimeert die als het ware. Zonder twijfel zal het Reglement de Raad passeren met slechts Burgerforum als tegenstemmer (niet de VVD, ondanks de D in de naam).

Als een kleine minderheid (lees: Burgerforum) een onderwerp op de agenda wil plaatsen dan wordt dit in het Presidium geblokkeerd. Einde verhaal.

Fractievoorzitter Jos Tijdhof heeft zich dan ook uit dit clubje teruggetrokken.

 

De fractie van Burgerforum is, net als de andere fracties, door een deel van de burgers van Losser in de Raad gekozen. Ingebrachte agendapunten, door welke fractie dan ook, kunnen echter door het Presidium worden geblokkeerd. Dat wàs de praktijk, en dat zàl de praktijk blijven, waarmee oppositie in de gemeenteraad wordt geblokkeerd. Het is verbijsterend dat de lokale PvdA en VVD zich daarin kunnen vinden. Democratie houdt immers in dat de meerderheid regeert, rekening houdend met de mening van de minderheid.

De Burgemeester beroept zich desgevraagd op een uitspraak van een minister uit mei 2003, in antwoord op vragen van een kamerlid. Een ministeriële uitspraak die strijdig is met de Gemeentewet heeft echter geen rechtskracht.

 

Alle interne pogingen van Burgerforum om er iets aan te doen zijn tot nu toe in het Presidium gesneuveld.

Er is zodoende door de (zelfgekozen, en door de Raad goedgekeurde) bevoegdheden van het Presidium een dictatuur van de meerderheid gaande. Althans een systeem waarbij onwelgeval­lige opvattingen onder tafel worden gewerkt.

 

Uw blad, TC Tubantia, zou dit nader moeten onderzoeken. Daar is nu juist de pers voor.

 

Martin Kwikkel, Overdinkel, lid Burgerforum


Share our website