Nieuws

Commissies 30 augustus 2016


 
Commissies Bestuur en samenleving
30 augustus 2016 – BURGERFORUM   
 
-monitor sociaal domein – (Henk Filipsen)
Het is een zeer uitgebreide monitor met heel veel gegevens die in feite vragen om een “vertaling” en extra uitleg. Gaarne dus een extra informatiebijeenkomst om hier wat uitvoeriger over te praten.
Antwoord: Dit is toegezegd.

Privacybeleid sociaal domein. (Henry Elsjan)
Dit is er door ons gezegd over de nota die is geschreven:
Het is een goed geschreven stuk, wel wat wollig. Dank daarvoor. Toch hebben we nog enkele opmerkingen/ vragen. De nota is te weinig uitgewerkt. Een paar voorbeelden zijn:...
Er wordt geschreven over werkinstructies, deze moeten nog worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor de autorisaties die nog moeten worden afgegeven. Hoe staat het hier nu mee?
De training van werknemers en professionals. In hoeverre is dat nu al gebeurd?
Actieve informatie richting burgers. Er wordt aangegeven dat de privacy in het Sociaal Domein van belang is. Hoe verloopt momenteel de communicatie naar de cliënten toe?
Alle nieuwe ontwikkelingen en werkwijzen die in dit nieuwe beleid worden beschreven. Burgerforum wil graag weten hoe we er nu voorstaan, kijkend naar de omliggende gemeentes. Is daar een beeld van te geven?
De vertaalslag is de volgende stap. Hierbij moet worden opgenomen wanneer dit alles afgerond is. Dus voor de volgende vergadering willen we graag een voorstel hebben betreffende het tijdspad dat gevolgd gaat worden.

-Bestuursrapportage- (Lies ter Haar)
pagina 15 / Inhoud: N.a.v. vaststelling CAO WSW
 Het effect van deze cao wordt  geschat op € 80.000 over 2016. Als gevolg van een aantal verhuizingen eind 2015, is  de gemeente Losser van een ontvangende gemeente een betalende gemeente geworden: het positieve saldo van € 17.000 wijzigt in een negatief saldo van € 58.000. Een tegenvaller van in totaal € 75.000.
Opmerking: Graag uitleg
Geantwoord is dat door verhuizingen hier mutaties in kunnen plaatsvinden.
De aanvullende vraag van onze kant was dat we begrepen hebben dat gekeken wordt naar de werkplek, dus als iemand die in Losser woont bijv. in Denekamp werkt “het rugzakje” meeverhuist en dat kan wel grote verschillen brengen.
Dit wordt nagegaan.

pagina 16 / Inhoud: Langdurigheidstoeslag= individuele inkomenstoeslag
De praktijk laat nu zien dat het aantal aanvragen toeneemt ten opzichte van vorig  jaar. Reden is dat de arbeidsmarkt minder snel herstelt dan verwacht, dus uitstroom is beperkt. Daarnaast is de doelgroep verbreed doordat het besluit is genomen om ook mensen met geringe inkomsten uit arbeid de inkomenstoeslag te kunnen laten aanvragen. Verwacht wordt dat de totaaluitgaven dit jaar uitkomen op € 30.000.
Vraag: Burgerforum heeft hier al eerder om gevraagd, maar wat zijn dan precies  “geringe inkomsten”  en hoe wordt dit kenbaar gemaakt aan wensen die het betreft?  Dan is er ook nog een groep die wel werkt, maar die zelfs met werk (denk aan ZZP-ers met wisselende inkomsten of mensen die steeds in uren achteruit gaan) ook rond bijstandsniveau blijft hangen. Wat doen we daar mee? En hoe wordt dit gecommuniceerd naar de mensen toe?
Antwoord: Dit geldt ook voor mensen die werken en die op bijstandsniveau 101% zitten. Ook die kunnen in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. In oktober wordt dit verder uitgewerkt bij de behandeling van de armoedenota en dat geldt ook voor de wijze waarop dit op een goede manier gecommuniceerd kan worden.

pagina 18 / Huishoudelijke toelage: De bijdrage wordt gelijk gesteld aan die van 2015
Vraag: Waarom geen trendmatige verhoging?Wordt er geen inflatiecorrectie toegepast?
Antwoord: Hier komt schriftelijk antwoord op.
 
pagina 23 / Inhoud:  In de meeste gevallen starten mensen vanuit de bijstand bij een nieuwe werkgever met een proefplaatsing  van één of twee maanden. Daarna treden ze in dienst bij de werkgever en zijn ze "verlost" van een bijstandsuitkering. De gemeente Losser blijft de deelnemer de
eerste maanden nog volgen bij de werkgever. Het streven is om een deelnemer langdurig uit te plaatsen.
Opmerking: Heel belangrijk hierbij is “Ken uw klant” en dan zowel de te plaatsen persoon als wat een werkgever nodig heeft. Dit om mismatchen te voorkomen.
Antwoord: Wordt aan gewerkt en er zijn 2 nieuwe participatieconsulenten aangenomen om dit op te pakken en nog beter te begeleiden.
 
- actieve informatie-
a. huishoudelijke ondersteuning en de uitspraak CR van beroep:
Hoe ver is het hiermee? Dit n.a.v. het feit dat de VNG ook bezig is met een handvat voor de gemeenten hoe de uitvoering in lijn gebracht kan worden met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.
Het is zaak om dit goed te regelen. Het feit dat hier maar een zeer gering aantal bezwaarschriften op zijn gekomen in onze gemeente, wil niet zeggen dat er geen klachten zijn en dat er geen reden is hier wat mee te doen (dit in reactie op een opmerking van D66). Dus zaak dit goed op te pakken en aan te passen.
 
e. Solace / huishoudelijke hulp
De overgang van Solace naar T-zorg is soepel verlopen en de meeste cliënten hebben hun eigen hulp gehouden. Toch is het heel wrang dat er werknemers zijn die, al hebben ze weliswaar hun werk gehouden, er per januari een loongroep op achteruit gaan (van 15 naar 10 en dat is rond 10 euro bruto!!). Dit systeem gaat uiteindelijk dus wel ten kosten van de werknemers en dat is heel triest
 
Commissie Ruimte
-bestuursrapportage - (Hans Volmbroek
 
pagina 20  / Afdracht vennootschapsbelasting
Vraag: Indien er op het grondbedrijf een verlies wordt geleden, mag dat dan ook met de belasting worden verrekend? Geld dit ook voor ontwaardingen en afboekingen van de nog uit te geven gronden? En geld dit ook voor de NIEGgronden?
Antwoord: Op winst moet wel afgedragen worden.

pagina 20 / Servicebedrijf en het verwachte negatieve bedrijfsresultaat
Vraag:  Veel ouderen hebben moeilijkheden met het onderhoud van hun tuin. Is het mogelijk om hier ook mensen van St.Wil, tegen vergoeding, voor in te zetten?
Antwoord:  Het servicebedrijf mag dit niet uit concurrentieoverwegingen. Naar de mogelijkheden van werknemers van de stichting WIL wordt nog gekeken.

pagina 23 / Inhoud: De vaststelling van de geactualiseerde woonvisie
Voorzien in september 2016 (dit was eerder begin 2016 gepland). De reden hiervoor is dat door het vertrek van een van de medewerkers enige vertraging in het proces is ontstaan.
Vraag: Wanneer kunnen we dat nu verwachten?
Antwoord: In oktober

pagina 35 / Inhoud: De provincie stemt overigens pas in met de lokale woonvisie als in heel Twente overeenstemming is over de aantallen.
De financiële vertaling van de woningbouwplannen zal dan bij de jaarrekening 2016 plaatsvinden. Hierin zit dus wel  een afhankelijkheid van onze buurgemeenten. Tot die tijd is de programmering en planning van de huidige woonvisie van kracht.
Vraag:  Graag uitleg hoe dit zou kunnen uitpakken gezien die afhankelijkheid.
Antwoord: Hierover is regionaal al overeenstemming en dit is meegenomen in de woonvisie. Deze komt dus nog in de raad.


actieve informatie:
Kremersveenweg: BF wijst er op dat hier blijkbaar veel is mis gegaan en vraagt hoe dit kan gebeuren met dit de consequenties die zo iets heeft, nl. dat dit door de Raad van State wordt afgeschoten.
 
injecteren afvalwater(zie vraag rondvraag)
 
j. woningbouwlocaties Beuningen
Positieve ontwikkeling. Oog houden in vervolgtraject voor de wensen van de inwoners t.a.v. aantallen woningen, casco oplevering, starters/gezinnen en wachtlijst. Dit laatste met name omdat een projectontwikkelaar niet gehouden is aan de gemeentelijke wachtlijst.

Share our website