Nieuws

commissie ruimte 6.12.16


Burgerforum  Commissie ruimte 6-12-2016
 
4. Raadsvoorstel verlenging vGRP 2013-2016.
Voorzitter: we hebben als BF geen technische vragen. We wachten verdere informatie af.
 
5. Onderzoek vrije sluitingstijden horeca.
Voorzitter: We hebben kennis genomen van de uitslag van de enquête. We hebben nog wel een aantal vragen.
Hoe is het adressen bestand tot stand gekomen? We vinden het als BF vreemd dat bijv. de Torenstraat en Kloosterstraat in eerste instantie geen brief hebben gehad en de Kostersgaarden (gebouw Centraal) wel.
 
Opvallend uit deze enquête is dat 5 lokale horeca ondernemers niet weten wat de lokale (horeca) openingstijden zijn. Dit is opvallend temeer omdat 63% van onze inwoners dit wel weten.
 
Samen met de politie staat een groot deel van de omwonenden afwijzend  in het verruimen van de openingstijden. Latere sluitingstijden leidt tot meer en langere overlast is daarbij de beargumentering. Vreemd is wel dat op pagina 18 de cijfers iets anders uitwijzen dan er in de statistiek wordt ingekleurd. Duidelijk is wel dat er nog veel overleg nodig is met de overlast gevende horeca. Overigens ligt de bal nu ook bij de horecaondernemers en dat is denken wij de juiste weg. We zijn benieuwd of men tot een convenant komt.
Voorzitter: Graag zien we dit onderwerp als bespreekstuk in de a.s. raadsvergadering.
(tekst wijkt iets af van wat daadwerkelijk gezegd is in de commissie)
 
6. Actieve informatie door College.
 
  1. Raadsinfo Gronden om niet in gebruik.
Voorzitter: Is het duidelijk hoe dit indertijd tot stand is gekomenen waarom om niet de gronden zijn vergeven?
 
  1. Raadsinfo Zonnepark Overdinkel.
Voorzitter: De informatie voorziening is ons duidelijk. Wel zijn we benieuwd hoe de wethouder de informatie avond van 9 november jl. heeft ervaren? Is de wethouder van mening dat er voldoende draagvlak onder inwoners van Overdinkel aanwezig is? We zijn ons als BF ervan bewust dat we als Gemeente Losser ons steentje op dit gebied moeten bijdragen. Ook vinden wij een zonnepark een betere optie dan windmolens. Ziet de wethouder nog kansen om Overdinkel in welke vorm dan ook mee te laten profiteren van deze mogelijke ontwikkeling.
 
  1. Raadsinfo verkoop aandelen Enexis.
Voorzitter: We hebben technisch geen vragen. De vraag is wel waarom niet alle aandelen verkocht zijn.
 
  1. Raadinformatie inzake sloop maalderij Dorpsstraat 52 De Lutte.
De raadsinfo was dat dit betreft heel duidelijk. Daarvoor dank. Goed 
dat eindelijk wat dit oude gebouw wat al zo lang een doorn in het oog is,  afgebroken gaat worden.
 
  1. Raadsinfo prestatieafspraken woonzorg Nederland.
Voorzitter: In de raadsinformatiebrief wordt aangegeven dat er een bijgaand concept prestatie afspraken zou zijn toegevoegd, deze is niet in ibabs geplaatst. We vinden het jammer dat we hiervoor naar de leeskamer moeten om deze informatie tot ons te nemen. We hebben al eerder afgesproken in deze raad dat deze documenten toegevoegd zullen worden.
 
  1. Zienswijze omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
Voorzitter: In de brief wordt gesproken dat de gemeenteraad van Losser met minder dan 665 woningen geen genoegen zal nemen. Waarom geeft u deze ruimte weg en verdedigt de wethouder niet uitgesproken de wens van de raad. In de brief geeft u aan te instemmen met een aantal van 482 woningen, met daarbij opgemerkt een bandbreedte van 20%. Is de wethouder met ons van mening dat we op voorhand te veel onderhandelingsruimte geven aan de Provincie? Hoe gaat de wethouder realiseren dat we ls Losser alsnog op de 665 woningen uitkomen.
Antwoord wethouder: Het aantal komt na overleg uit op 710. Een deel daarvan inbreiding.
 
 
Rondvraag commissie ruimte 6 december 2016
 
1) In de algemene beschouwingen vroegen wij al aandacht voor de nieuwbouw Irisstraat/Leliestraat en de 2 oude woningen die er als lelijke eendjes in de bijt blijven staan.
Nu de eerste woningen zijn afgeleverd, de openbare ruimte wordt ingericht en de tweede sloopfase van start is gegaan, willen we toch nog een keer vragen of het mogelijk is alsnog deze 2 oude woningen te slopen, het bestemmingsplan deels hiervoor te wijzigen en op die plek ook nieuwbouw te laten plaatsvinden.
Een mooie nieuwe wijk dreigt nu ontsiert te worden door deze 2 oude woningen die blijven staan.
 
2) We zagen onlangs grondverzet activiteiten op het terrein van de voormalige visvijver aan de Nitertweg. Wij weten dat er een bouwkavel zou komen, een plan overigens waar Burgerforum het niet mee eens is, en vragen ons af hoe ver het hier mee is. Waarom die grondverzet activiteiten zijn gedaan en of nu het plastic ook uit de bodem is verwijderd.
 
 
Share our website