Nieuws

Commissie ruimte 26 mei 2015


Aan                          :       College van B&W Losser
Vragen fracties d.d.    :       26 april 2015
Betreft                      :       Plannen bungalowpark Tiekenveen
 
 
 
Crown Development overweegt het recreatieterrein aan de
Tiekenveenweg in Overdinkel aan te kopen en heeft via van der Linde Capital het college verzocht om een oordeel te geven of de plannen passen in het geldende bestemmingsplan.
 
 
N.a.v. deze plannen hebben de fracties van Burgerforum, CDA, D66, VVD en SDGL/PvdA de volgende vragen:
 

1)     Het plan behelst een bungalowpark met invulling van 122        recreatiebungalows en centrumgebouw. Hoe staat college tegen       andere recreatieve invulling van betreffende locatie?
 
2)     Wat is de mening van het college over het zo dicht op elkaar   situeren van de bungalows? Wat ziet zij en/of de stadsbouwmeester        als acceptabel aantal?
 
3)     In hoeverre voert college overleg met buurgemeente Gronau?                Dit omdat het perceel pal langs de grens ligt?


4)     Alles wijst er op dat dit park wordt gerealiseerd voor een bepaalde   doelgroep. Er wordt echter onvoldoende uitgelegd welke doelgroep      dat precies is en wat we daar precies kunnen verwachten. Graag       duidelijkheid hierover.
5)     Geluiden over andere gelijksoortige parken zijn verre van positief.           In hoeverre is bedoeld recreatiepark levensvatbaar?  Is hier        marktonderzoek naar gedaan?
 
6)     Welke risico's kunnen ontstaan als een reeds gerealiseerd plan niet   rendabel blijkt te zijn? Bewoners vrezen voor een COA locatie (zoals      door Henny van de Most is gerealiseerd). Ook zou bij leegstand      opvang van gastarbeiders / arbeidsmigranten voor ondernemer       een   welkome aanvulling kunnen zijn.
 
7)     Zijn die risico’s te ondervangen door hierover harde afspraken te     maken. En als die harde afspraken er zijn, wat zijn dan de   instrumenten van onze gemeente om deze af te dwingen, te        handhaven? En kan het COA of ander “hoger” beleid dit         doorkruizen en toch afdwingen?
 
8)     Wat is de mening van het college over de investeerder Crown Development en Van der Linde Capital en hoe zijn de rollen van     beide partijen, omdat dit uit de stukken tot dusverre niet      duidelijk    wordt. Wie is eindverantwoordelijk, is dat Crown Development of     van der Linde Capital? Dit omdat uw college Van der Linde vraagt    om de verklaring dat het terrein recreatief gebruikt zal worden. Hoe   zit dit juridisch? Moet niet Crown die verklaring afgeven (of mede         afgeven)?
 
9)     Opgemerkt werd dat het perceel in feite zou moeten vallen onder de        flora en fauna wet, gezien de vele jaren dat het nu al braak ligt. In      hoeverre is dit perceel te bestempelen als uniek gebied voor flora        en fauna?
 
10)   In hoeverre kan het bestemmingsplan nog aangepast worden en      wat valt allemaal onder de huidige bestemming recreatie –          kampeerterrein?
 
11)   Welke rol heeft de raad nog in het verdere proces?
 
 
Burgerforum                      Lies ter Haar                      fractievoorzitter
CDA                                  Jos In ’t Veld                      fractievoorzitter
D66                                  Jaimi van Essen                  fractievoorzitter
VVD                                  Harry Heeghen                   fractievoorzitter
SDGL/PvdA                        Hans ter Heijne                  fractievoorzitter
 
 
 
 
Share our website