Nieuws

Commissie Ruimte 26.5.2015


Commissie ruimte 26 mei 2015
Partiële herziening bestemmingsplan Leliestraat/Irisstraat (Hans Volmbroek)

De raad wil dit als bespreekstuk op de agenda van de raad. Burgerforum heeft problemen met het feit dat in een nieuwbouwplan 2 oude woningen als vreemde eend in de bijt blijven staan, die bovendien ook nog beduidend lager liggen dan de nieuwbouw die plaats zal gaan vinden.
Onderstaande vragen zijn gisteravond gesteld:
In de bijbehorende stukken, bij 1.4.3 staat dat het plan als zodanig
strijdig is met het geldende bestemmingsplan. Qua woningaantallen, locaties, verschijningsvorm en woningtype is het plan niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan.
Ook parkeervoorziening en groenvoorziening is eveneens niet in
overeenstemming met het geldende bestemmingsplan.
Hierover graag duidelijkheid.
Antwoord weth.Hassink: Er komt een ander bebouwingsplan, een andere herinrichting en dat vraagt inderdaad om een bestemmingsplan wijziging.

Er worden 98 woningen gesloopt, volgens de bezwaarmakers.
Hiervoor worden er 40 woningen teruggeplaatst in de sociale huursector. 27 Kavels door Domijn in de vrije sector en 6 kavels in de vrije sector door de gemeente.
Hans Volmbroek wees er in tweede instantie op dat er als je dit plan, maar eerder ook Overdinkel bekijkt, er zo’n 100 sociale woningwetwoningen wegvallen. Waar moeten al die mensen naar toe?

De bezwaarmakers klagen over het verhogen van het grondpeil van 30 cm bij de bouw van deze woningen ten opzichte van hun eigen woningen. In hoeverre hebben de bezwaarmakers hier het gelijk aan hun kant? Als deze verhoging correct is, hoe wil de gemeente en Domijn de te verwachten overlast van water, bij extreme regenbuien, in de bestaande en niet veranderende situatie voor andere bewoners voorkomen? Opvang van water in wadi's en externe opvang van water zou hier verlichting in geven.
Wat moet ik mij hier bij voorstellen? Nieuwe en grotere riolering?
Antwoord wethouder dat hier naar gekeken is en wordt en legt uit hoe en wat.
Door Lies ter Haar wordt gevraagd of er ook een 0-meting plaatsvindt, dus hoe de situatie op dit moment is, anders kun je later niet vergelijken of het nu beter of slechter is geworden.

De bewoners van nr 24 verwachten parkeer overlast door parkeerplaatsen naast en tegenover hun woning. Zijn hier nog andere opties om deze overlast te beperken?
Antwoord wethouder is dat er al minder parkeerplaatsen komen. Een andere plek is niet aan de orde.

Sloop en herbouw van woningen gaat niet zonder overlast.
Denk aan af en aanvoer van middelen en materialen door grote vrachtwagens en slooplawaai door graafmachines.
Een tegemoetkoming in deze door Domijn aan de naastgelegen panden in deze straten kan een vorm van coulance zijn voor deze overlast en lijkt mij wenselijk.
Vooral als men er een berekening op loslaat wat er door deze nieuwbouw en verkoop van de grondkavels door Domijn wordt verdiend aan deze transacties.
Verkoop van deze grond en de kosten van de nieuwbouw kan voor Domijn een plus van 6 tot 8 miljoen netto opleveren.
Ik ben benieuwd wat er met dit bedrag gaat gebeuren?
Wordt hiermee geprobeerd het tekort aan sociale woningbouw voor jong en oud in de gemeente Losser weer op peil te brengen of doet Domijn met dit geld elders leuke dingen?
Dit kan inderdaad niet zonder hinder er van te ondervinden, dat wordt onderkend. Wat de coulance betreft, dat is een zaak van Domijn, evenals de exploitatie. De nadruk bij de behandeling van dit voorstel ligt nu ook erg op deze 2 woningen, het gaat om ruimtelijke onderbouwing van het hele plan.

En waarom heeft Domijn de 2 woningen niet opgekocht. Die staan straks als vreemde eend in de bijt middenin nieuwbouw.
Antwoord van de wethouder is dat dit ook een zaak van Domijn zelf is. Ze kijken naar welke investeringen wel of niet gemaakt kunnen worden. Door Jos Tijdhof wordt er op gewezen dat het hier om een relatief gering bedrag gaat en het daar toch niet op vast kan zitten.
De weth. zegt toe de geluiden vanuit de raad bij Domijn kenbaar te maken. 
 
Share our website