Nieuws

Commissie Bestuur en Samenleving 29 nov 2016


BURGERFORUM         Commissie vergadering B&S van 29-11-2016
Agenda punt 4. Verordening leerlingenvervoer.
Voorzitter, We begrijpen als BF dat de verordening leerlingenvervoer van 2012 inmiddels wel een update kan gebruiken, gezien ook de ontwikkelingen van de afgelopen jaren.
We hebben wel onze bedenkingen dat dit op termijn een besparing zal opleveren. De aanvankelijk geschatte 7 leerlingen waar naar gerefereerd word in dit raadsvoorstel zullen met enige begeleiding en inspanning wellicht “zelfstandig” met het openbaar vervoer of fiets kunnen reizen. Maar verliezen we dan niet uit het oog dat er ook nieuwe aanvoer van deze categorie leerlingen zal zijn? Ook missen we in dit raadsvoorstel de intentie dat het altijd maatwerk blijft, maar ook de kwaliteit van het vervoer blijft belangrijk. En daar waar het niet lukt zal deze categorie van de bestaande regeling gebruik moeten kunnen blijven maken. Voorzitter kan de wethouder hierover uitleggeven en wellicht aangeven hoe we hiermee in praktische zin mee omgaan?
 
Agenda punt 5. Verwerken effecten Septembercirculaire.
Voorzitter, Wij begrijpen als BF dat de wethouder met enige gepastheid aangeeft niet geheel ongelukkig te zijn met de Septembercirculaire.  Ook dat de verwerking van de financiële effecten in de begroting verwerkt worden, zien we als positief. Om zodoende een actuelere overzicht te krijgen van waar we staan. Ook zien we met vertrouwen de uitwerking in de kadernota van 2017 tegemoet, wellicht ontstaat er ruimte voor initiatieven vanuit het werkveld, om die te honoreren. Wel hebben we grote zorgen hoe zich de uitkeringen vanuit het rijk zich ontwikkelen t.a.v. de Jeugdzorg en de WMO. We horen graag van de wethouder hoe deze aankijkt t.a.v. deze ontwikkelingen, en hoe we deze gaan opvangen? Wat de rijksbijdrage t.a.v. de decentralisatie gelden betreft de vraag of deze geoormerkt zijn? En spreken we nog steeds van ontschotting? Hetgeen aangeeft dat we als gemeente de vrijheid hebben te schuiven met deze gelden.
Agenda punt 6. Belastingvoorstellen 2017.
Voorzitter, het voorliggende Raadsvoorstel geeft een duidelijk overzicht weer. En is in lijn met wat door de raad is gevraagd. Wat er uit springt is de verhoging voor de rioolheffing met 17%, kan de wethouder ons aangeven in hoeverre we hiermee kostendekkend zijn en waarom deze verhoging er zo uitspringt? BF had eerder gevraagd om wat de afvalstoffenheffing betreft een verschil te maken tussen éénpersoons en meerpersoonshuishoudens. We zijn akkoord gegaan dat dit meegenomen wordt met het hele afvalstoffenbeleid. Het toewerken naar diftar (dus betalen naar de hoeveelheid afval) is het uiteindelijk doel. In Enschede pakte dit duurder uit dan verwacht en ook dit is dan weer een heel verkeerd signaal richting inwoners. Dus we vragen u dit proces heel zorgvuldig aan te pakken.
Agenda punt 8. Actieve informatie college.
a. Collectieve zorgverzekering
Er staat dat bij monde van mevr. Ter Haar van Burgerforum gemeld zou zijn dat personen die van een andere verzekering over willen stappen naar de collectieve verzekering van Menzis, vanwege ziekte zouden worden uitgesloten om hier aan deel te nemen. We willen dit wel corrigeren: Gezegd is niet dat ze uitgesloten werden, maar dat bij zo’n collectieve verzekering ook iedereen toegang moet krijgen en niemand vanwege ziekte uitgesloten mag worden.
c. Vernieuwing website
Wat vernieuwing van de website betreft, willen we ook wijzen op een koppeling met de website van Hallo Losser, zoals geopperd werd bij de bijeenkomst over Lokale Democratie vorige week donderdag, waarbij ook gesproken is over de rol van Hallo Losser om onze inwoners meer te betrekken bij de politiek.
e. Algemeen accountantsprotocol WMO en Jeugdwet 2016. We zijn als BF blij met de ontwikkelingen t.a.v. het verlichten van de administratieve druk. Maar horen ook nog steeds signagel dat de software tussen aanbieders en de gemeenten niet of nauwelijks op elkaar aansluit. Zijn deze signalen ook bij de wethouder bekend? En wat gebeurt er nu om deze problematiek op te lossen? Ervaringen hierin hebben ons geleerd dat dit vaak een onduidelijk beeld geeft van waar we financieel staan.
H1. Raadsinfo nadere toelichting op raadsbrief bestuur Twentebedrijf. Voorzitter, we hadden al signalen ontvangen dat het niet zo voorspoedig ging met de ontwikkeling van het Twentebedrijf, helaas is dit waarheid geworden. We kunnen wel constateren dat het mislukt is. Is de wethouder dat met ons eens? Ook als Losser hebben we geïnvesteerd in het Twentebedrijf en daarvoor een budget beschikbaar gesteld. Onze vraag is dan ook, wat is er nog van het budget over? Of moeten we nog steeds als Losser bijdragen aan een organisatie die geen diensten verleend?
 
Agenda punt 9. Rondvraag
Talmaplein Overdinkel (Henk Filipsen)
Tijdens diverse werkbezoeken is ons als BF ten ore gekomen dat er tijdens de Overdinkel generator een initiatief is ontwikkeld op het Talmaplein in Overdinkel. Daarbij gaat het om een vaste plek voor de kerstboom. Tijdens de renovatie van de woningen en de herinrichting van het plein is op de speelplaats een voorziening in de grond van beton aangebracht om daar een kerstboom te kunnen plaatsen, zelfs is daarbij een stroompunt aangelegd. Het eerste jaar na afronding van het project heeft daar ook een kerstboom gestaan, mede geïnitieerd vanuit Domein. Onze vraag hierover richt zich dan met name er op, waarom is dit initiatief gestopt. En kan de gemeente een verbindende rol spelen, om dit van oorsprong mooie initiatief weer nieuw leven in te blazen? De lampen van de  kerstboom liggen nog op zolder bij een buurtbewoner.
Share our website