Nieuws

Rondvraag Commissie Bestuur en Samenleving 15 mrt 2016


Rondvraag commissie Bestuur en Samenleving 15.3.2016
Eigen bijdrage WMO via CAK (Lies ter Haar)
We komen hier nog een keer op terug n.a.v. de brief van het VNG van 2 maart en de daarbij horende factsheet parameters WMO.
Daarin wordt aangegeven welke knoppen beschikbaar zijn voor gemeenten om de eigen bijdrage bij te stellen binnen de WMO, maar ook hoe zicht gekregen kan worden in het aantal mensen dat stopt met ondersteuning vanwege de hoge eigen bijdrage.
In de brief wordt het probleem van de hoge eigen bijdragen ook erkend, met name voor bepaalde doelgroepen en het risico benoemd dat mensen daardoor kunnen afzien van noodzakelijke zorg. Geadviseerd wordt ook bij de afweging de financiële draagkracht van een huishouding mee te nemen en niet alleen te kijken naar het inkomen, financieel maatwerk dus.
Wij weten dat de wethouder hiermee bezig is, maar willen vragen wat hij met déze informatie als aanvulling doet en of hij aan de hand hiervan wil onderzoeken of verlaging van de eigen bijdrage mogelijk is en financieel maatwerk geleverd kan worden. Maar ook –en dat is allereerst nodig- om meer zicht te krijgen op het aantal mensen dat door de hoge eigen bijdrage afziet van ondersteuning. Het kan en mag toch niet zo zijn dat mensen hierdoor achter de geraniums terecht komen, het doel van de wet was immers om elk mens maatschappelijk te laten meedoen.
Faillissement TSN (Lies ter Haar)
Woensdag valt het doek voor TSN. We zagen net in een overzicht dat het in Losser gaat om 151 mensen. Is inmiddels duidelijk wie de zorg in Losser overneemt en of de mensen hun eigen huishoudelijke hulp kunnen houden?  Wij weten hóe belangrijk het is dat mensen hun eigen hulp kunnen houden, met name bepaalde groepen. Dus we zouden het een heel slechte zaak vinden als koppels uit elkaar getrokken worden.
Share our website