Nieuws

Commissie Bestuur en Samenleving


Commissie vergadering B&S van 10-01-2017
Agenda punt 4. Notitie Subsidiebeleid (Henry Elsjan)
Bij punt 1.1 Nota subsidiebeleid gemeente Losser, staat bij punt a. dat 80% van de leden/ deelnemers woonachtig moeten zijn in Losser. Met deze voorwaarde worden enkele verenigingen geweerd van dit nieuwe beleid. Vaak komen ook leden buiten de gemeentegrenzen weg, terwijl ze wel deelnemen aan de activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden. Het gaat vaak om studenten die wel lid zijn van een vereniging en daar meedoen aan de activiteiten, maar buiten de gemeentegrenzen woonachtig zijn. Hoe denkt de wethouder daarover? Kunnen we bijvoorbeeld de studenten daar van vrijwaren. Maar ook voor leden die verhuisd zijn buiten de gemeentegrenzen, maar wel actief zijn binnen het verenigingsleven van Losser. Wij zien liever dat onder punt a. beschreven word dat een vereniging gevestigd moet zijn in de gemeente Losser.
Antwoord: In theorie kan dat zo zijn, maar het college kan nog wel gemotiveerd afwijken van deze regel en dat gebeurt ook wel (bijv. EHBO). Het college heeft dus oog hiervoor. De zin/passage is bedoeld om misbruik tegen te gaan, want hiermee is er een vangnet om hier dan ook wat tegen te doen.
2.1 ondergrens incidentele subsidies verhogen: Wat is het argument om dit te verhogen?
Antwoord: Omdat het bedrag dat er oorspronkelijk in stond, 150 euro, zo laag was dat het niet in verhouding staat tot het werk om de hele procedure voor een incidentele subsidieaanvraag te doorlopen.
Leefbaarheid/vrijwilligers: Daar staat dat bij de toetsing van subsidieaanvragen wordt gekeken of de aanvragende partij het principe van uitgaan van eigen kracht onderschrijft. Maar wie toetst dat en wat zijn de criteria? Dezelfde vraag geldt overigens voor het incidentele subsidies in het algemeen.
Bij punt 3.2 Incidentele subsidies. Het is ons niet duidelijk welke inspanningen verenigingen c.q. ambtelijke werkzaamheden hiermee gemoeid gaan. Dat geldt overigens voor het hele subsidieverhaal. Hoe zit het met de werklast? Kan de wethouder dit aangeven? Als een vereniging in januari 2018 een activiteit wil aanvragen wanneer moet deze dan worden ingediend? Hoe verloopt een aanvraag of behandeling als die over het boekjaar heengaat?
Antwoord: Inderdaad ziet het er naar uit dat het wel extra werklast betekent.
Bij punt 3.3.Budgetsubsidies is het ons niet helemaal duidelijk hoe het in de praktijk zal uitwerken t.a.v. reserves en voorzieningen, kan de wethouder dit toelichten? Op basis waarvan zijn deze percentages tot stand gekomen? Waarom wordt het toegestane percentage reserves opgehoogd van 10 naar 20%?
Antwoord: Omdat het organisaties zijn die ook personeel in dienst hebben en dan is 10% wel een smalle marge. Zo hebben ze iets meer armslag.
Bij punt 3.5 Herziening subsidieprocedure: We vinden wel iets over evaluatie dorpsraden maar niet over het verstrekken van incidentiele subsidies in het algemeen. Wij vinden het wenselijk dat in de breedste zin geëvalueerd wordt, met name aanvragen en afhandelingen ervan verdienen daarbij de aandacht. Kan de wethouder aangeven hoe deze hiermee omgaat? En de raad daarover zal informeren?
Antwoord: Staat in 3.6. De praktische uitwerking van de incidentele subsidies gaan we na het vaststellen van dit stuk doen. Dit zal ook breed gecommuniceerd worden. De gemeente zal dan ook actief in gesprek gaan met verenigingen en instellingen.
Ook zien we niet echt een lijn in de bedragen en blijft staffeling arbitrair. Waarom niet naast bijvoorbeeld een vast bedrag een bedrag per lid.
Antwoord: Dat klopt, daarom had het college dit ook graag in een andere vorm willen gooien, zodat er meer uniformiteit in kwam. De eerstkomende 2 jaar blijft het door de reacties hierop dus zoals het nu is.
Bijlage 2 structurele subsidies (uitvoeringsbesluit). Wij hadden graag gezien dat dit subsidiebeleid behoudens de toegezegde nieuwe subsidies, een werkdocument was geweest dat we het komende jaar nog eens nauwgezet doornemen. Er zitten in onze ogen toch nog wel onevenwichtigheden in en ook hebben wij hebben nog wel vragen over nut en noodzaak of de hoogte van enkele subsidies, te weten:
RTV Noordoost Twente – bijdragen aan lokale omroepen is een verplichting. Maar kunnen we ook overgaan naar een andere omroep? Wij geloven nl. niet dat RTV Noordoost Twente door onze inwoners a) als onze lokale omroep bekend is en b) goed beluisterd wordt.
Antwoord: Dit is een wettelijke verplichting. Indien er meerdere aanspraak op kunnen doen, kan er over gesproken worden/naar gekeken worden.
Het bedrag HALT vinden wij aan de hoge kant als je het aantal doorverwijzingen daarbij betreft.  Zijn dit verplichte subsidies en die vraag geldt ook voor artikel 1 Overijssel van ruim 6.000 euro en Buro slachtofferhulp voor bijna 4.000 euro. Het zijn in vergelijking met andere subsidies toch best hoge bedragen. Wat wordt daar effectief voor geleverd?
Wat doet Stawel voor het toch aanzienlijke subsidiebedrag t.o.v. bijv. de dorpsraden?
En waarom wel de stichting Bruegheliaans Festijn subsidie en niet de Gaffel Aoskes?
Waarom zangkoren wel en de schuttersverenigingen niet?
Antwoord op alle voorbeelden: Ook hier geldt dat we hebben besloten de huidige situatie in stand te houden en bij een nieuw subsidiebeleid hadden we dit uniformen kunnen maken.
 Bijlage 3 subsidiebedragen Fundament: Wij hebben uit de raadsinfo’s begrepen dat de welzijnstaken van Fundament nog doorgelicht worden. Dat zou kunnen betekenen dat subsidiebedragen aangepast worden, hebben wij dat goed geïnterpreteerd?  En als de overgang naar het gemeentehuis een feit is, zou ook de overhead omlaag moeten, deelt u die mening?
Antwoord: Begin 2017 worden de welzijnstaken geëvalueerd en dan zal ook naar het budget gekeken worden. Dat gebeurt aan het eind van elk jaar en hoort bij budgetsubsidies. En ook de vraag over de overhead moet je in de breedste zin zien en dit telkens opnieuw weer bekijken in relatie tot de taken.
Bij punt 25 Stichting Klootschietersbelangen: T.a.v. het Kolkersveld valt ons op dat de gemeente hier een voordeel behaalt t.a.v. eerdere jaren. Is het een optie om dit voordeel te delen met Stichting Klootschietersbelangen, omdat deze nu in de nieuwe constructie met Stichting Landschap Overijssel naar een jaar huur gaan van € 7.000,00 per jaar gaan.
Antwoord: In het verleden betaalde de gemeente de huur van het veld. In de huidige situatie zit daar ook nu geen voordeel voor de gemeente in. Het overleg over de huur aan Landschap Overijssel loopt nog.
Bijlage 4 – overzicht indirecte subsidies: Ook hier zitten in onze ogen een aantal onevenwichtigheden. Sommigen moeten wel huur betalen, anderen niet.  Het voert te ver alles nu door te nemen, maar dat kan wellicht het komende jaar nog een keer gebeuren. Een voorbeeld willen we geven nl. waarom betalen de Gaffel Aokes wel huur en de stichting Beheer Carnavalsloodsen De Lutte niet?
Antwoord: Zou kunnen, maar goed dat het nu wel inzichtelijk is. Ook daar kan de komende jaren naar gekeken worden.
Derhalve nogmaals het voorstel om dit als concept vast te stellen en het komend jaar te gebruiken om zaken nog eens goed door te nemen.
Antwoord: Dat is niet nodig, want wat er nu ligt is hoe het nu is. De komende jaren kunnen we hier dus bekijken hoe en wat we willen gaan veranderen en of de incidentele subsidies werken en uitgebreid kunnen worden. Die discussie moeten we dus nog gaan voeren.
Wat het instellen van een onafhankelijke commissie die de subsidieaanvragen beoordeeld betreft, daar wordt nog over nagedacht hoe dit vormgegeven kan worden. De eerste tranche wordt nog ambtelijk beoordeeld, overigens wel volledig transparant, want dat is het toverwoord hier!

Agenda punt 5. Terugkoppeling Samenwerkingsverbanden.
Geen en/of aanmerkingen.

Agenda punt 6. Actieve informatie college (Henk Filipsen)
b        Raadsinfo aanbesteding regionale maatwerkvoorziening vervoer.
Waarom is de aanbesteding niet in percelen uitgevoerd, zodat lokale ondernemers ook mee kunnen doen?
Antwoord: Wij zitten in het perceel Haaksbergen, Enschede en Losser, ontstaan door de ligging en omdat we op het leerlingenvervoer ook al samenwerken. Het doel is juist kleine percelen om ze ook aantrekkelijk en behapbaar te maken voor kleinere ondernemers.
c        Raadsinfo Huishoudelijke ondersteuning.
De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB):  Kan de wethouder toelichten wat dit precies inhoudt?
Antwoord: De tarieven worden aangepast, dit in het belang van de cliënten. Het heeft financiële consequenties en de inschatting hiervan komt bij de kadernota.
C1      Ledenbrief wijziging modelverordening WMO.
In artikel 16. Jaarlijkse waardering mantelzorgers, hoe gaat de Gemeente Losser hiermee om? En er staat nog een restbedrag, hoe wordt dit besteed?
Antwoord: Het budget is gebruikt voor Mantelzorgdagen en we denken hier mee door te gaan, maar er zijn ook nieuwe varianten mogelijk, bijvoorbeeld respijtzorg.
e        Raadsinfo Taakstelling huisvesting statushouders.
We moesten op 1 december nog 16 statushouders huisvesting. Hoe staat het inmiddels hiermee? We weten dat we verplicht zijn een bepaald aantal statushouders op te nemen, anders komen er hoge boetes. Maar het risico van verdringing wordt daarmee ook groter. Hoe gaat het college dit oplossen?
Antwoord: Aantal staat op 50, waar sommige zaken zijn nog niet door het COA bijgewerkt, 6 moeten nog verwerkt worden, dus dan zitten we op 56.  Eerste helft 2017 moeten we 19 huisvesten, daar zitten ook gezinsherenigingen bij.  
f        Raadsinfo Actuele landelijke ontwikkelingen WMO 2015.
Mensen die zorg mijden bieden we ondersteuning. Kan de wethouder aangeven wat het totale pakket is wat Losser kan aanbieden om deze mensen te helpen?
Antwoord: Er zijn in Losser zorgmijders, maar er is nog geen ondersteuningspakket. Dat is wel nodig en daar gaat aan gewerkt worden.
g        Raadsinfo zwemtarieven 2017 + g1
g1      Overzicht tariefopbouw 2017, raadsinfo zwemtarieven 2017.
Onze kritiek c.q. zorg die we voorgaande jaren hebben geuit kunnen we wel weer gaan herhalen, maar of het zin heeft. Voor een uurtje zwemmen vinden we een tarief van € 4,00 wel erg veel, is de wethouder dat met ons eens?
Antwoord: Er moet nog steeds geld bij en men krijgt wel waar voor het geld. Maar ook wat dit betreft geldt dat het een kwestie is van keuzes maken. Voor minima is er overigens ook een kortingsregeling.
i         Raadsinfo Evaluatie mantelzorgbeleid + i 1 en i2.
Bij respijtzorg wordt ook gesproken over de mogelijkheid van een zorghotel. Dit vinden wij een prima idee. Op veel plekken is de waarde hiervan al bewezen. Zaak om dit van de grond te krijgen om op deze manier intensieve mantelzorgers even de gelegenheid te geven om bij te tanken.
Antwoord: Een zorghotel is er nog niet, maar sint Maarten is er wel mee bezig. Respijtzorg wordt ook door vrijwilligers ingezet, maar ook andere mogelijkheden worden gezocht. Er is wel een kentering dat daar aandacht voor is. Er is ook een deel van het budget voor gereserveerd. Dit wordt zo breed mogelijk gecommuniceerd.
j         Raadinfo evaluatie sociale teams  en Welzijnstaken.
Er gaat gelukkig veel goed, maar ook is nog veel verbetering nodig. Het is van belang dat de aanbevelingen uit het rapport ook daadwerkelijk opgepakt worden. Met name de versnippering in de uitvoering is een aandachtspunt.
J2       Rapport evaluatie ondersteuningsstructuur definitief.
We vinden de telefonische bereikbaarheid van het zorgloket van 9.00 tot 10.00 uur erg beperkt, met name voor de werkende klasse. Hoe is hier de ervaring in de praktijk mee?
Op pagina 9. Integraal werken, zijn we toch wel geschrokken van het gegeven dat “versnippering en verkokering opvallend aanwezig blijven” , dit zijn ons inziens serieus problemen, hoe gaat de wethouder hieraan gevolg geven zodat we hierin spoedig verbetering gaan zien?
Op pagina 17. Expertise: Hier wordt nog eens pijnlijk aangegeven dat de basiskennis op diverse terreinen niet voldoende aanwezig of onder de maat is. Kan de wethouder uitleg geven hoe we dit probleem zo snel mogelijk kunnen wegwerken?
We zijn toch wel geschrokken van de bevindingen van het rapport, is de wethouder dezelfde mening toegedaan?
Ook willen we als raad verder op de hoogte worden gehouden over de acties die die naar aanleiding van dit rapport (in de breedste zin van het woord) genomen moeten worden!

Agenda punt 7. Rondvraag
1) Zorgplein Losser
Toelichting:
Vanuit de overheid wordt sinds 2006 naar centra voor topklinische zorg met daaromheen zorgboulevards. Dhr. Kingma legde dit in 2006 als volgt uit: De topcentra leveren de acute zorg en meer complexe electieve zorg. De niet complexe electieve zorg (lees meer simpele operaties) zou worden geconcentreerd in Oldenzaal. De chronische zorg dichter bij de patiënt gebracht worden.
Gedacht werd aan het creëren van zorgboulevards/zorgstraten waar patiënten terecht kunnen voor bijvoorbeeld chronische klachten als diabetes, reumaklachten, prikpost, cardiogrammen, psychiatrie, long/hart aandoeningen. Hier zouden ook de nacontroles kunnen plaatsvinden en simpele verrichtingen.
Hoe dit er precies uit zou gaan zien was nog de vraag. Inmiddels hebben we in Losser geen zorgboulevard maar de naam is gewijzigd in zorgplein met een buitenpoli van het MST.
Vraag: Welke disciplines zitten op dit moment in dit zorgplein en welke disciplines in de buitenpoli van het MST.
Zijn er gesprekken geweest over ontwikkelingen m.b.t. dit zorgplein en buitenpoli en zo ja wat is de tendens hierbij. Gaan er nog meer disciplines verdwijnen of dreigt wellicht de hele buitenpoli van het MST te verdwijnen en hoe gaat de invulling van het zorgplein er dan uitzien.
Met andere woorden: Wat kan Losser voor de toekomst verwachten aan behoud van voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg?
Antwoord: De wethouder gaat dit uitzoeken.
 
Share our website