Nieuws

Commissie 28.10.2014


Vragen en opmerkingen n.a.v. de begroting 2015  en meerjarenbegroting
Lies ter Haar en Hans Volmbroek
Algemeen: In het coalitieakkoord is afgesproken de totale begroting door te lichten om hier een besparing uit te halen. Hoe staat het hier mee??
Risico’s:
-Grondexploitatie blijft zorgwekkend (afwaardering, prijsverlaging                                                        grondprijs, renteverlies)
-Weerstandsvermogen veel te laag
-Resultaat 2014 negatief = niet terug te vinden
-Onderhoud algemeen, wegen in het bijzonder (onderhoud Luttermolen?)
-Bestemmingsreserves – zowel reserve onderhoud wegen (miv 2017) als onderhoud MOP (miv 2016) staan dan op 0!
 
 
Pag. 10/12 – graag op de donderdag verruiming avondopenstelling tot 19.00 uur of wellicht is ook de vrijdagavond te overwegen.
 
Pag. 10 – onderhoud wegen – Subsidiemogelijkheden onderzoeken, gezamenlijkheid zoeken met NOT (aantal km. weg = extra subsidiemogelijkheden) bij provincie. Navraag doen.
 
Pag. 11 – Wat is gevolg van vooruitschuiven vervanging speeltoestellen?
 
Note: Voor BOA’s zouden provinciale subsidies beschikbaar zijn (€ 150.000). Ook de Euregio kent subsidiemogelijkheden (150 miljoen) (Interreg) -> hier actief mee aan de slag gaan!
 
Pag. 14 – SSNT – IBO betalen we nu voor beide?
 
Pag. 16: Noaberschap. Graag uitleg. Wat wordt hiermee bedoeld en waar zijn hier voordelen te behalen?? Is dit geld ook anders in te zetten, bijvoorbeeld voor het conjunctuurfonds?
 
Hoe staat het met de claim van Jacobs van 8 miljoen  (adv.Kobossen). Is die claim daadwerkelijk ingediend?
 
Pag. 25 – Klopt het dat er straks geen bussen meer van Overdinkel naar Oldenzaal rijden op de zondag?
 
Stichting WIL – knelpunt personeel opgelost?
 
Opmerking over opbouw reserves reiniging/riolering worden nader bekeken.
 
 

 
Share our website