Nieuws

Commissie 27 juni 2017


3. Omzetten van recreatief naar woonbestemming free-freeriders Luttermolenveld (Hans Volmbroek)
We zijn vele, vele jaren en vele rechtszaken en de daarbij behorende kosten verder en eindelijk ligt er nu het voorstel om ook deze woningen om te zetten in woonbestemming.
We zeiden het al in 2008 en de jaren daarna keer op keer….er is geen argument om op ruimtelijke gronden deze woonbestemming te weigeren.
Burgerforum voelt zich dan ook niet aangesproken door de conclusie van de Raad van State dat “de raad” van Losser het kennelijk niet zo nauw neemt met de eigen woonvisie.
En kunnen we een overzicht krijgen van wat deze kwestie tot dusverre al gekost heeft?
Aanvullend: Wij hoorden, omdat er door de gemeente niet snel genoeg gehandeld is, dat er sprake zou zijn van een dwangsom van 100 euro per dag voor bezwaarmakers. Is dat correct.

4. Bestemmingsplanwijziging Hoofdstraat 148 Overdinkel (Hans Volmbroek)l
Burgerforum is blij met extra woonruimte en al helemaal als daarbij gefocust wordt op jongeren en alleenstaanden uit Overdinkel. Maar gefocust is wat anders dan ook daadwerkelijk toegewezen. Mag voorrang gegeven worden aan eigen inwoners?

5. Wijziging bestemmingplan buitengebied Bentheimerstraat/Tankenberg (Jos Tijdhof)
Wij hebben als burgerforum t.a.av. deze bestemmingswijziging wel onze bedenkingen. Er is hier al een bedrijfswoning omgezet in een gewone woonbestemming. De redenen die hier worden aangevoerd om hier nu twee extra woningen te bouwen met een max van 1250 kub. vinden wij niet erg krachtig en wel erg weinig wisselgeld voor alleen maar een parkeerplaats. Bovendien is er ook al een parkeerplaats bij de Tankenberg , bij horeca Kruimelt , pannenkoekhuis en de Zwaan. Ook bij natuurmonumenten de Middelkamp is parkeergelegenheid voorhanden. We moeten meer voor inbreiding binnen de bebouwde kom gaan wat ons betreft. Ook kan ik me nog herinneren dat twee woningen bij Berg en Dal niet mogelijk was. Dit perceel is wel binnen de bebouwde kom gelegen. Hebt U verder nog redenen om hier wel twee woningen extra te bouwen. Wij vinden een woning extra meer als voldoende.
 
De eigenaar krijgt hier wel heel veel wisselgeld voor alleen maar een parkeerplaats. Naast de bedrijfswoning die omgezet wordt in gewoon wonen, ook nog 2 ruim bemeten villa’s op een prachtige locatie. Kortom: Hier heeft de fractie van Burgerforum toch meer moeite mee

6. Jaarrekening (Lies ter Haar)
Dhr. Renard heeft –zoals dat was afgesproken- het woord namens de financiële werkgroep gevoerd, waarvoor dank. Wij bedanken ook allen die hebben meegewerkt aan deze jaarrekening. Zelf hadden we nog een aantal vragen die we schriftelijk hebben ingediend, zoals ook afgesproken.
Het resultaat is over de 3 miljoen positief waarvan een deel in de reserves gaat en een deel bestemd wordt voor diverse zaken. We willen als fractie nog wel even kritisch kijken naar deze bestemmingen.
Verder geen vragen.

8. Agenda voor Twente (Henk Filipsen) (Kosten 168.750,-)
In het voorstel wordt gevraagd in te stemmen met de ambitie en verantwoording daarvan in de Agenda van Twente. Ook wordt gevraagd in te stemmen met de bijdrage van 7,50 euro per jaar. Wie kan daar bezwaar tegen hebben?!  Maar we weten dat dit 7,50 euro per inwoner per jaar is, en dan gaat het om een bedrag van € 168.750,-.
Wij zeiden dit al eerder. Samenwerking op regionaal niveau is prima. Met name voor de werkgelegenheid is dat heel belangrijk. Maar daar zit ‘m voor ons ook wel het pijnpunt.
De Agenda van Twente is vooral gericht op techniek, high tech, automatisering, robotisering en aantrekken en opleiden van toptalent. De onderkant van de arbeidsmarkt zal nog meer onder druk komen en met name de laaggeschoolden hebben het al erg moeilijk. Daar is extra inzet voor nodig die we niet terug zien in de Agenda van Twente.
Maar waar we nog de meeste problemen mee hebben is het feit dat er nog niets van het uitvoeringsprogramma bekend is, dat er niets concreet is. Ook niet wie dat precies gaan opstellen, dat moet allemaal nog uitgewerkt worden. We willen de Agenda van Twente niet blokkeren en vinden dus € 3,50 in ieder geval verantwoordt, maar de overige bijdrage tot een maximum van € 7,50 willen we laten afhangen van de meer concretere uitwerking.
Note: CDA, D66 en VVD hebben een amendement aangekondigd om dit bedrag op te hoger tot € 12,50 per inwoner per jaar.  (Dus 168.750,- + 90.000,- = 258.750,- per jaar gedurende 5 jaar)

9. Kadernota (Lies ter Haar)
Wij beperken ons vanavond tot het stellen van vragen en een eerste reactie op de onontkoombare en onuitstelbare knelpunten, de door het college voorgestelde te honoreren wensen en de wensen die zijn blijven staan. Daarbij nemen we in ons achterhoofd ook de positieve meicirculaire mee.
Wij vinden dat de sociale teams (de centrale toegang) nog beter van de grond moeten komen en –zoals u ook aangeeft- een betere afstemming moet komen. Wanneer is het onderzoek van Radar afgerond en komt duidelijkheid hoe dit het beste opgepakt kan worden. Hier moet in ieder geval voldoende geld voor worden vrij gemaakt.
Servicebedrijf en onderhoud groen: Is de bezetting van 18 ambtenaren en 2 gedetacheerden uit Oldenzaal op 63 SW-ers niet erg zwaar?
Wat bijstandsgerechtigden betreft is er nog geld voor experimenten met de participatiewet. Daarbij gaat het er om te kijken of mensen met een uitkering efficiënter en effectiever kunnen worden doorgeleid naar de arbeidsmarkt. Is dat iets voor Losser?
Gemeentehuis: De verbouwing is volop bezig en er wordt gesproken over synergie. Komt er een gezamenlijke ontvangst/receptie en is bijvoorbeeld nu ook een avondopenstelling op de donderdag tot 20.00 uur voor de gemeentebalie mogelijk?
Dan de lijstjes: T.a.v. de verwerkte onontkoombare zaken punt 5. Budget personele knelpunten ad € 100.000,- de vraag of dit echt onontkoombaar en niet meer uit te stellen is en een deel van het budget ook toereikend kan zijn.
T.a.v. 16. En 17. Indexering subsidies welzijn graag uitleg.
Punt 27 actualisatie huren en pachten: Hoe zit het nu precies met LTC en de huur van de tennishal door de gemeente? En  we hebben gehoord dat de tennisclub op Brilmansdennen banen nodig heeft en LTC banen tekort. Dat zou toch onderling geregeld moeten kunnen worden, maar dat schijnt niet te lukken. Is dit bij het college bekend en kan een vereniging verplicht worden banen af te staan in zo’n geval?
Dan stelt het college voor een aantal wensen te honoreren.
De Nieuwe Agenda van Twente zijn we net op ingegaan. Dus dat bedrag zouden we op 3,50 willen zetten en extra geld afhankelijk willen maken van het uitwerkingsprogramma (cafetariamodel).
2. Toeristische marketing staat bij wensen. Wij hebben daar eerder naar gevraagd omdat we hier onze vraagtekens bij hebben, maar begrepen dat we hier niet onderuit komen. Klopt dat?
3. Voor de ondermijning staat een fiks budget. We gaan er van uit dat dit hard nog is. Er wordt een ondermijningsbeeld (het door elkaar schuiven van onder- en bovenwereld) opgesteld. Wanneer kunnen we dat verwachten?
5. We hadden vraagtekens over de bijdrage aan het Toeristisch genootschap maar hebben gezien dat dit nu op gang komt en de aanvragen kritisch worden beoordeeld. We vinden dat we dit nog een jaar de kans moeten geven en daarna evalueren hoe dit uitgepakt heeft.
9. Belijning Bookholtlaan: Over welke parkeerplaats praten we dan?
10. Voor tijdelijke huisvesting sporthal staat 20.000 euro. Is dat voor zowel de scholen als voor de verenigingen?
Bij niet verwerkte knelpunten wensen staat op 1. de starterlening en daarvan is al gezegd dat we die willen houden.
3. Een pluspakket hondenbeleid vindt Burgerforum ook belangrijk. Niet alleen handhaving, maar ook bijvoorbeeld het omheinen van speeltuinen en speelveldjes, zodat honden daar niet meer kunnen poepen. Het liefst zouden we de hondenbelasting ook geoormerkt zien. Is dat mogelijk?
Dat geldt in feite ook voor de toeristenbelasting. Als dit geoormerkt blijft voor zaken op het gebied van recreatie en toerisme, kunnen daar bijvoorbeeld ook VVV, Toeristisch Genootschap en andere initiatieven op dit gebied betaald worden.
Wat Glane betreft is de problematiek duidelijk. Te hard rijden en heel veel verkeer (1500 auto’s per dag). Wanneer staat herinrichting van het centrum gepland, welk bedrag staat daarvoor, is dat voldoende om bijvoorbeeld de Gronausestraat te herinrichting. Daarnaast zouden tijdelijke maatregelen genomen moeten worden om de snelheid er uit te krijgen. Wat is hier mogelijk?
De nieuwe omgevingswet is heel ingrijpend en raakt heel veel terreinen. De raad moet een omgevingsvisie vaststellen. Het is zaak ons daar goed op voor te bereiden en aan de voorkant hierover mee te denken. Wat dat betreft zouden we ook snel moeten aanhaken en aan de voorkant meedenken. Zo zijn er mogelijkheden voor gratis workshops door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het lijkt ons goed daarvan gebruik te maken. 
Share our website