Nieuws

Commissie 24.11.2015


Verordening WMO 2016 (Lies ter Haar)

Vervoersvoorziening – Het blijkt dat dit soms heel ongunstig kan uitpakken en de eigen bijdrage hoger is dan de vergoeding. We komen hier op terug in de klankbordgroep sociaal domein.

Op pag.11 van de verordening staat dat in de beschikking een aantal zaken vastgelegd moet worden, zoals voor welk resultaat het PGB wordt aangewend en welke kwaliteitseisen voor de besteding van het PGB eisen. Daarnaast ook de wijze van verantwoording van de besteding van het PGB.  Dit gebeurt volgens mij nu nog niet. Gaat dit direct na vaststelling van de verordening in?
ANTWOORD: De wethouder antwoordt dat dit al gebeurt, de voorbeelden zullen worden gemaild.

Pag. 12: De hoogte van een pgb wordt bepaald aan de hand van en tot het maximum bedrag van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate voorziening in natura. Graag uitleg. Want mijn ervaring is dat je met eenzelfde budget van PGB en zorg in natura, voor het PGB meer kunt dan in natura.
ANTWOORD: Het PGB wordt vastgesteld op 85/90% van de meest adequate voorziening in natura (is inclusief overheid).

Pag. 13: Aanbieders dienen te zorgen voor een goede kwaliteit van voorzieningen door o.a.: het afstemmen van voorzieningen op de persoonlijke situatie van de cliënt. Door sommige zorgaanbieders gebeurt dit NIET. Die halveren gewoon de uren. Dan kun je niet spreken van afstemming en maatwerk leveren. (Persoonlijke note: Wat mij betreft mag ook wel eens gekeken worden naar beloning in de top en hoe de overhead is opgebouwd, want topsalarissen van managers gaan wel ten koste van de daadwerkelijke zorg).
ANTWOORD: Er wordt na de nieuwe indicaties al veel strakker gekeken naar de uitwerking door de zorginstelling.
?N.a.v. dit antwoord is een mail gestuurd waaruit blijkt dat toch nog in uren gedacht en gewerkt wordt.

Bladzijde 14: terugvordering of herziening-> Daarvan kan sprake zijn conform dit artikel als de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt. Ik neem aan dat bij demente cliënten of bij beginnende dementie goed gekeken wordt hoe en door wie de informatie wordt verstrekt?
ANTWOORD: Uiteraard wordt ook gekeken naar degenen die de informatie aanleveren en hier rekening mee gehouden.

Opnieuw de vraag hoe Losser omgaat met de verplichte onafhankelijke en kosteloze cliëntenondersteuning. Volgens ons wordt daar in de informatie die tot nog toe wordt verstuurd, niet op gewezen.
ANTWOORD: Staat al op de beschikking, voorbeeld komt richting commissie/raad.

De vraag over de input van de participatieraad is al door andere commissieleden geleid.
ANTWOORD was dat 90% van de aanbevelingen is overgenomen en dat de participatieraad in de toekomst steeds aan de voorkant meegenomen zal worden.
 

Share our website