Nieuws

Commissie 19 mei 2015


Burgerforum bijdrage commissie 19 mei 2015

Mantelzorg
Er was een uitgebreide presentatie over de mantelzorg (scan mantelzorgbeleid) met aanbevelingen die het college zal overnemen. Mantelzorg is in deze tijd een onderdeel van de zorg die extra aandacht verdient. Er staat weliswaar al veel beleid op papier, maar er is ook nog veel werk te doen. Met name ook omdat in Losser relatief gezien veel demente ouderen zijn.
Door ons is gewezen op het belang van mantelzorg en het tijdig signaleren van mantelzorgers. Daarbij gaat het zeker niet alleen om deskundigheidsbevordering en bijscholing (wat weer extra geld kost) in onze ogen, maar vooral om gezamenlijk van onderop al die mantelzorgers in beeld te krijgen en steun te kunnen geven als dat nodig is. De mantelzorgers zouden als ervaringsdeskundigen een belangrijke rol in het mantelzorgbeleid kunnen en moeten spelen.

Raadsinfo extra geld voor voedselbank
Al is het treurig dat voedselbank überhaupt nodig zijn, wij zijn blij dat de voedselbank nu een extra financiële tegemoetkoming van de gemeente krijgt. Bij de bespreking van het armoedebeleid in de coalitiebesprekingen indertijd, is dit ook aan de orde geweest. In december 2012 is Burgerforum al met een motie gekomen waarin ze het college vroeg om een budget van 10.000 euro beschikbaar te stellen. Helaas heeft deze motie het toen niet gehaald en was de tijd er blijkbaar nog niet rijp voor. We zijn dus blij dat die steun voor de voedselbank er nu wel komt.

Veiligheidsregio (samenvattend)
Er was een heel uitvoerige presentatie van de veiligheidsregio. Daarna konden vragen gesteld worden die o.a. gingen over het nieuwe verdeelsysteem, inzetbaarheid, bereikbaarheid hulpdiensten, plannen voor de toekomst. Extra aandacht voor risico’s in onze gemeente wat betreft injecties NAM, vulling zoutcavernes, toename gevaarlijk goederenvervoer en uiteraard calamiteiten kerncentrale Lingen en (al langer in beeld en in proces bij de veiligheidsregio) Urenco in Gronau.
Ten aanzien van dit laatste heeft Burgerforum gewezen op de informatie die onlangs aan inwoners is verstrekt, waarbij een brief van de gemeente werd vergezeld door een folder van Urenco, die echter in het Duits was. En hoewel veel in deze grenstreek deze taal machtig zijn, mag niet als vanzelfsprekend aangenomen worden dat iedereen dit kan lezen. Dus a.u.b. hier aandacht voor.
Ten aanzien van de aangekondigde prédistributie van jodiumtabletten bij calamiteiten van de kerncentrale in Lingen is er door ons op gewezen dat het veel belangrijker is dat calamiteiten ook tijdig gemeld worden, want daar ontbreekt het nogal eens aan. Bij het verstrekken van de tabletten (waarvan de bedoeling is dat die alleen bij incidenten ingenomen zouden moeten worden als extra bescherming) zetten wij vraagtekens (schijnveiligheid).

Heroriëntatie samenwerking – Twentebedrijf – Twenteraad
Samenwerken is goed én noodzakelijk, dat zien wij als BF ook in, maar in het voorliggende raadsvoorstel vraagt het college om in te stemmen met de inhoud van het rapport en dat rapport roept bij Burgerforum nog heel veel vragen op, met name over hoe een Twenteraad moet gaan functioneren en hoe het Twentebedrijf als soort uitzendbureau moet worden opgetuigd?
Maar allereerst een vraag t.a.v. het rapport van de Twentse secretarissenkring. In dat rapport wordt zowel op pagina 3 als op pagina 8 gesteld dat Almelo, Borne, Enschede en Losser hun bedrijfsvoering organisatie IBO graag onderdeel willen laten zijn van het Twentebedrijf. (?!)
Wij vragen ons af waar die stellige uitspraak vandaan komt. Er is heel duidelijk aangegeven dat dit wat ons betreft NIET aan de orde was (en ook op dit moment na bestudering van het rapport “Samenwerken doen we zelf” zeker geen vanzelfsprekendheid is!). We hebben gesteld liever pas op de plaats te maken en eerst af te wachten hoe dit Twentebedrijf zich ontwikkeld, alvorens een besluit te nemen wel of niet hierin mee te gaan.
Ten aanzien van het rapport Robben.
Wij vragen ons af hoe er gekomen kan worden tot een door alle 14 gemeenten gedragen voorstel over de agenda en bestuursopdrachten tot stand kan komen en wat er gebeurt als later in de afzonderlijke gemeenteraden blijkt dat enkele gemeenten zich in de “vertaling” toch niet kunnen vinden.  Wát gebeurt er als een afzonderlijke raad zich bijvoorbeeld in bepaalde bestuursopdrachten niet kan vinden? Kun je dan afhaken, of telt “de meerderheid beslist”.  Grote gemeenten, met name Almelo, staan er toch anders in dat de kleinere en landelijke gemeenten en de vraag is hoe je tot een systeem kunt komen, waarin iedereen tot zijn recht komt? Hoe ziet het college dit?
In het rapport wordt gesteld dat lokaal initiatief en lokale besluitvorming voorop staat. Wij zien hier toch praktische problemen opdoemen. Men geeft wel aan dat  het bereiken van consensus tussen de gemeenten een belangrijk uitgangspunt is, maar dat lijkt ons heel lastig? Wat wát als de verschillende gemeenteraden heel verschillende standpunten innemen
De portefeuillehouders leggen rechtstreeks verantwoording af in hun eigen gemeenteraden over de uitwerking van de bestuursopdrachten (veelal ook onder mandaat van één van hen) uit het portefeuillehouder overleg. Maar wat als de raad het hier niet mee eens is, wat zijn dan de mogelijkheden naast dat je de eigen wethouder er op aan kunt spreken. Hij zal dit dan terug moeten koppelen, maar wat als er verder niets mee gedaan wordt?
De burgemeester van de grootste gemeente Enschede wordt de voorzitter van het bestuur en daar is aan vastgehouden. Wij zijn echter voorstander van een roulatiesysteem.
Kortom: wat ons betreft nog heel wat haken en ogen.
 
 
Share our website