Nieuws

commissie 18 juni 2014


Commissie 18.6.2014 - bestemmingsplanwijziging tuincentrum Wolters

De uitbreiding was niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan buitengebied. Vanuit ecologisch en milieukundig oogpunt was er geen probleem. Ruimtelijk was het ook aanvaardbaar. Het heeft dan toch nog lang geduurd voor dit voorstel op tafel ligt. Goed dat het er nu door is, dit is alleen maar toe te juichen. Wat ons betreft mag het dan ook een hamerstuk in de raad worden.

Een paar opmerkingen hebben we nog.

Wat betreft de uitbreiding van het bouwvlak lijkt het onze fractie het meest aannemelijk dat er rekening gehouden wordt met mogelijke toekomstige uitbreidingen van tuincentrum Wolters. (Tuincentra worden steeds groter, moeten met de tijd meegaan en de consument verlangt een groter assortiment aan bloemen, planten en ontspanningsmateriaal.) In het ontwerp van de firma Wolters ligt er tussen Hoofdstraat, Heideveldweg en Kerkhofweg een gebied van ca. 4 hectare. Waarom niet de bestemming voor dit hele gebied i.v.m. toekomstige uitbreiding bestemmen als tuincentrum/detailhandel.

Dan het KGO (kwaliteitsimpuls groene omgeving) van de provincie. Omdat er ter plekke geen mogelijkheid blijkt te zijn wordt de aanvrager van de bestemmingsplanwijziging verplicht financieel deel te nemen bij het aanleggen van het retentiegebied aan de Weverstraat. Kostenpunt ruim 36.000 euro. Als er ter plekke, door de uitbreiding van een bedrijf reparaties aan de natuur moeten worden uitgevoerd is dit te verklaren. Maar dat de provincie een bedrijf verplicht ergens anders in diezelfde gemeente een versterking van de ruimtelijke kwaliteit te leveren vinden wij erg ver gaan. Moeten we dit scharen onder het compensatiebeginsel en is het door de provincie verplicht opgelegd?


Visiestuk Sociaal Domein
 
Doelstelling van dit document is om het ambitieniveau en de prioritering aan te geven.
 
Wat betreft het vervolg van dit traject, gaan we er van uit dat het college ons meeneemt in de ontwikkeling van het uitvoeringsplan en niet achteraf informeert, dit kan via de klankbordgroep, ons inziens met terugkoppeling aan de raad. Graag dit ook zo tekstueel in het Visie document meenemen c.q. aanpassen. De reden daarvoor is, dat voor zowel ons als u als college het nu nog niet te overzien is hoe de uitwerking er uit kan gaan zien.
Om de klankbordgroep Sociaal Domein meer inhoudelijkheid te geven naar het uitvoerings document toe vinden wij het raadzaam dat een vertegenwoordigde van zowel de WMO raad als van de Cliëntenraad aanschuiven tijden dit proces. Dat noemen we Participatie. Daarmee creëren we ook draagkracht van het te vormen document.
 
Om de inhoud van dit Visie document te beoordelen hadden we graag meer info gekregen, bv. de ingezonden brieven van de WMO raad en de Cliëntenraad. Ook eventuele verslaglegging vanuit de Klankbordgroep en vanuit de 14 gemeenten was zinvol geweest.
Het is voor ons bijna niet te achterhalen wat daarvan nu in het Visie document is verwerkt.
We gaan er dan ook vanuit dat deze stukken bij de behandeling in de raadsvergadering ons worden toegezonden.
 
Op hoofdlijnen kunnen we spreken over goed basisdocument, waarin de kaders ruim genoeg zijn om het uitvoerings document te genereren.
 
Wel hebben we een aantal opmerkingen c.q. aanpassingen:
We missen een paragraaf die benadrukt hoe we de WMO gelden (bv. Huishoudelijk hulp) gaan inzetten.
Ook de paragraaf t.a.v. de privacy is ons te summier.
Wat we ook missen wat we moeten doen om de ambtelijke organisatie op tijd klaar te hebben.
In hoeverre zijn de tussentijdse uitkomsten van het pilot project in Overdinkel van toepassing om deze in het visie document te vermelden c.q. te verwerken.
In het raadsvoorstel staat onder voorstel punt 2  dat we het college moeten mandateren, hiermee geeft u niet aan ons echt in het vervolgproces te willen betrekken. Dit gaat in tegen de eerder gemaakte afspraken. We gaan er van uit dat u deze regel tekstueel aanpast.
Bij punt 3 willen we graag weten welke partijen input hebben geleverd voor deze Visie Sociaal Domein. En kunnen wij deze input ook ontvangen.
T.a.v. de financiën hadden we graag gezien dat het totaal budget voor de drie D’s niet geschot gaat worden, en dat verschuivingen binnen de drie D´s mogelijk is.
Ook zien we graag dat de input vanuit de WMO raad en de cliëntenraad, daar waar mogelijk geïmplementeerd wordt in het uitvoerings document.
Ook zien we graag een paragraaf terug waarin vermeld staat hoe de inkoop gaat verlopen.
 
Voorzitter, Tot zover onze bijdrage, vragen mogen wat ons betreft schriftelijk beantwoord worden.
 

Commissie 18 juni 2014 – vragen kadernota

Uitgangspunt voor het financieel kader is de meerjarenbegroting. Gesproken is over OZB verhoging. Daarbij willen we –mede n.a.v. de opmerkingen van de VVD- duidelijk stellen dat er in november 2012 in de meerjarenbegroting al is vastgelegd dat er voor 2015 nogmaals een OZB verhoging van 5% komt (plus indexering).

Dit ligt dus al vast. We moesten overal naar bezuinigingen zoeken en kwamen dit toen al tegen. Die ruimte is er dus al niet meer.

 

Prorail – onderdoorgang Losser

Het onderhoud is tot dusverre nooit doorberekend, maar dat zal nu wel gaan gebeuren, terwijl er in de begroting geen rekening mee is gehouden. Dit was toch bekend, waarom is er dan geen bedrag voor begroot?

 

Noaberschap

De bezuiniging op noaberschap is niet gehaald. Ons is niet duidelijk in welke zin hier dan op bespaard zou kunnen worden. Graag uitleg.

 

Bij niet verwerkte knelpunten “Meerjaren investerings- en onderhoudsprogramma Openbare Ruimte”en “Archiefbewerking” vragen we ons af of dit geen problemen gaat opleveren met de provincie, aangezien we daar al code oranje voor hebben.

Datzelfde geldt voor de rekenrente van 5,5%.

 

Dat het conjunctuurfonds straks op 0 staat, baart ons grote zorgen! Met name in deze tijd van recessie, werkloosheid en de transities is een extra buffer hard nodig.

 

Wat betreft de IBO is de vraag waarom we nu al moeten participeren en niet zoals ook de andere gemeenten aan de zijlijn kunnen blijven staan tot zaken beter uitgekristalliseerd zijn.

 

Wat Werk, Inkomen en Zorg betreft, ligt de nadruk op preventie instroom bijstandsgerechtigden. Maar wij vragen ook extra aandacht voor de participatiepoot / stichting WIL.

Wat toename van het aantal uitkeringsgerechtigden betreft, wijzen we ook in dit verband nogmaals op de sturingsmogelijkheden die we hebben ten aanzien van het huurtoewijzingsbeleid (richting Domijn).

 

 

 

 


 
Share our website