Nieuws

comm ruimte 1 december 2015


BURGERFORUM commissie 1 december 2015 (Ben Heinen)
Voor ons ligt het concept gladheidsbestrijdingsplan 2016-2019.  
 

Voor ons ligt het concept gladheidsbestrijdingsplan 2016-2019.  

Het huidige gladheidsbestrijdingsplan is vastgesteld in 2012 en er wordt gesteld dat dit plan de afgelopen jaren zijn nut heeft bewezen. De vraag dringt zich dan op waarom een goed werkend plan moet worden bijgesteld?

De redenen liggen voor de hand. Enerzijds  rust er een verantwoordelijkheid op de wegbeheerder, waarbij niet voorbij mag worden gegaan aan het punt aansprakelijkheidsstelling en het feit dat de wegbeheerder moet kunnen aantonen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan. Een gladheidsbestrijdingsplan kan, naast een aantal andere maatregelen, hiertoe dienen.

Naast deze, min of meer juridische, aspecten is ook een eerder opgelegde  taakstelling, ten bedrage van € 20.000 in de programmabegroting van 2014 aanleiding om het beleidsplan gladheidsbestrijding Losser 2016-2019 vast te stellen.

De raad wordt geadviseerd om voor continuering van het huidige, terughoudende, gladheidsbestrijdingsbeleid te kiezen, waarbij de opgelegde taakstelling deels wordt ingevuld door inperking van de preventieve strooiroute en meer in te zetten op de curatieve fase.

Ook wordt de raad gevraagd om in te stemmen met het beleidsplan en het beleidsplan vast te stellen.

In het voorliggende beleidsplan wordt in het kort ingegaan op de evaluatie gladheidsbestrijding 2014-2015. En hier doet zich al de eerste vraag voor. Het huidige beleidsplan kent een looptijd  van drie jaren.  Waarom is er geen evaluatie gedaan over de volle looptijd van het plan en waarom is de evaluatie beperkt gebleven tot het seizoen 2014-2015?  Naar onze menig geeft een evaluatie over drie seizoenen een meer evenwichtig beeld, met als bijkomende factor dat het wellicht kan bijdragen aan betere menings- en besluitvorming over dit onderwerp. Eén jaar is wel heel erg mager.  
Mede door de reeds eerder opgelegde taakstelling worden er thans keuzes gemaakt. Een van die keuzes is om de preventieve strooiroutes in te perken.  Concreet betekent dit dat er alleen nog preventief zal worden gestrooid op de zogenaamde ontsluitingswegen en niet langer binnen de 30 km zones.  
Naast  preventief strooien wordt ook het begrip curatief strooien gebruikt.  Maar wat is curatief bestrijden? Curatief bestrijden wil zeggen dat de aantasting wordt bestreden wanneer deze al aanwezig is. M.a.w.  de gladheid is reeds opgetreden. Curatief is een antoniem voor preventief.  Dus een woord met een tegengestelde betekenis. 
Echter in paragraaf 2.2 staat dat de curatieve gladheidsbestrijding is gebaseerd op concrete weersvoorspellingen waarbij neerslag in de vorm van ijzel en of sneeuw wordt verwacht. De curatieve gladheidsbestrijding start circa 3 uur voor het verwachte tijdstip van de daadwerkelijke neerslag. Op deze manier komt er strooizout onder de sneeuw/ijzel.  Maar dan hebben we het toch over preventief strooien?  
Gelukkig wordt in hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 duidelijkheid gegeven over wat de gemeente Losser onder preventief en curatief bestrijden verstaat. Daarin staat dat bij de curatieve methode pas na de eerste melding van gladheid wordt gestrooid. Wellicht goed om de bewoordingen van paragraaf 2.2.  iets anders te formuleren opdat dit geen misverstanden kan oproepen.  
Echter:  in de uitvoeringstabel gladheidsbestrijding staat dat de curatieve fase start op basis van concrete weersvoorspellingen, circa 3 uur voordat neerslag daadwerkelijk valt. Wat wordt onder het woord “start” begrepen?  Volgens het gestelde in paragraaf 5.1 pas nadat de eerste melding van gladheid is gedaan. Dus wederom is hier sprake van tegengesteldheid in de tekst.  Graag aandacht hiervoor.
 
Dan komen we op de eerder genoemde  taakstelling van € 20.000 en hoe we die denken te realiseren. In het beleidsplan zijn al een aantal elementen geduid die deze taakstelling mogelijk maken. Zo zijn er besparingen te verwachten op de inkoop van zout.  Het nieuwe contract levert een besparing op van 30%.  Wat betekent dit concreet in euro’s?
Ook wordt melding gemaakt van het feit dat een flinke besparing is te verwachten omdat Losser een aantal provinciale wegen gaat strooien. Door deze maatregel is het niet langer noodzakelijk om de provincie Overijssel te betalen. Zo wordt er een besparing gerealiseerd van € 8.500,-. Bijkomend voordeel is dat er naast deze besparing ook opbrengsten worden gegenereerd. Verwachting is dat dit € 12.000,- zal zijn. Alleen deze twee elementen maakt dat de taakstelling van € 20.000,- wordt gehaald. Ook de samenwerking met Dinkelland leidt naar verwachting tot een geringe bezuiniging, hetgeen we uiteraard van harte toejuichen. Kortom taakstelling gehaald, maar hebben we dan ook het veiligheidsniveau op orde? Burgerforum is de mening toegedaan dat bezuinigingen niet mogen leiden tot afbreuk op het gebeid van veiligheid. Kunt u aangeven of het veiligheidsniveau significant verandert t.o.v. het huidig beleid?
Verder valt het op dat de kosten van de huidige en nieuwe strooiroute niet ver uiteen liggen. Momenteel bedragen de kosten van de strooiroute € 87.000,- en in de nieuwe situatie wordt dit een fractie hoger te weten € 87.750,--.  Kunt u uitleggen hoe dit zit?
Wat wel opvallend is zijn de relatief hoge vaste kosten o.a. voor het gebruik van  het meldsysteem van de provincie Overijssel en het abonnement bij Meteo Consult, te weten      € 8.800. Wat maakt dat deze kosten zo hoog moeten zijn? Temeer omdat informatie, ook over het weer, bijna overal gratis verkrijgbaar is.
 
De gladheidsbestrijding is operationeel vanaf 15 oktober tot 15 april van het jaar daarop volgend. Het strooiseizoen start omstreeks 1 november en eindigt omstreeks 15 maart van het jaar erop. Waarom loopt het strooiseizoen niet synchroon met het operationele seizoen?  
Wel zijn we zeer content over de afstemming met andere wegbeheerders. Jammer dat dit niet gebeurt met onze buurgemeenten in Duitsland. Wat is hiervan de reden?
 
Tot slot: Burgerforum merkt op dat we voorstander zijn met het zorgvuldig omgaan met beschikbare gelden. Daar staat wel tegenover dat geld geen belemmering mag zijn wanneer er veiligheidsrisico’s worden gelopen en of dat bepaalde groepen ernstig hinder ondervinden van het vigerend beleid. Openbare gebouwen, scholen enzovoort zijn met name genoemd, maar wij vragen ook graag aandacht voor die gebieden waar veel seniorenwoningen staan. Met name bij grote hinder dienen deze te worden opgenomen in het strooibeleid.  Is dat mogelijk?
 

Share our website