Nieuws

college akkoord 2010-2014


 

COLLEGEAKKOORD

 

2010-2014

 

19 APRIL 2010

1

Inleiding

Het college is zich ervan bewust dat de komende periode 2010-2014 beslissende jaren zijn voor het voortbestaan van de gemeente. Financieel staat de gemeente er niet goed voor en daar bovenop komen er forse kortingen op het gemeentefonds.

Als college starten we vanuit het inspirerende voorbeeld dat het zakencollege in de periode oktober 2009 – april 2010 heeft gegeven. Daarbij wordt het college gesteund door de ervaringen met de nieuwe raad. Op 13 april 2010 is de notitie met de veelzeggende titel 'vertrouwen door samenspel' vastgesteld. Daarin is een gezamenlijk vertrekpunt neergelegd.

In het verlengde van de boodschap in de notitie van de raad, hechten wij er aan uit te spreken en uit te dragen dat wij de komende collegeperiode een college willen zijn van de gehele raad. Vertrouwen en samenspel zijn uitdrukkelijk onze uitgangspunten in de dialoog met de gemeenteraad. Wij willen ook een transparant bestuur zijn. Natuurlijk zullen wij inhoudelijk op gezette tijden de degens in de raad kruisen. Wij mogen van elkaar eisen dat we dit op een respectvolle wijze doen.

Ondanks de korte periode tussen het bekend worden van het college en de installatie van de beide wethouders zijn wij erin geslaagd een collegeakkoord op te stellen. In dit collegeakkoord benoemen wij een aantal specifieke onderwerpen die voor ons de komende collegeperiode centraal zullen staan. Deze thema’s zullen de komende jaren concreet worden uitgewerkt in de kadernota, begroting en specifieke beleidsvoorstellen. Wij stellen voor dit collegeakkoord te agenderen in de vergadering van de gemeenteraad op 11 mei 2010.

Onderwerpen en kernpunten

Algemeen

Zelfstandigheid

Wij willen alles in het werk stellen om de gemeente Losser als zelfstandige gemeente te laten doorgaan. Dit is geheel in de lijn van het bestuursakkoord van informateur Meijer van oktober 2009 en uw raadsbesluit van 3 november 2009. Tegen het licht van de aankomende rijksbezuinigingen zal dit een hele krachttoer worden. Daarvoor is ook noodzakelijk dat er dwingende samenwerkingsverbanden zullen worden aangegaan met andere gemeenten. Te denken valt aan contractvormen of aan een set van bestuursafspraken met andere gemeenten. De gemeenteraad heeft daarover reeds op 9 februari 2010 een besluit genomen. Wij zullen de noodzakelijke werkzaamheden met voortvarendheid ter hand nemen en de gemeenteraad zoals toegezegd op gezette tijden informeren.

Samenwerking

Kern van het besluit van 9 februari is dat wij stevig inzetten op samenwerking met de gemeenten Dinkelland en Tubbergen, daar waar het gaat om de strategische beleidsvelden, die rechtreeks de autonome beleidsruimte van de gemeente raken. Wij nemen zo spoedig mogelijk na ons aantreden contact op met de colleges van beide genoemde gemeenten. Nog in 2010 hopen wij concrete afspraken met beide gemeentebesturen te kunnen maken over de invulling van deze samenwerking.

Met betrekking tot de ondersteunende taken geven wij verder uitwerking aan het besluit van de gemeenteraad om deze taken door middel van een contract onder te brengen bij de gemeente Enschede. De definitie van wat wordt verstaan onder ondersteunende diensten staat in eerder genoemd raadsbesluit. Wij hopen nog voor de zomervakantie, doch uiterlijk 1 september 2010, een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Enschede te kunnen

2

ondertekenen. Uiteraard betrekken wij de raad er tijdig bij en zullen de raad regelmatig informeren over de voortgang.

Voorts zullen wij invulling trachten te geven aan de vorming van de Intergemeentelijke Sociale Dienst met de gemeenten Oldenzaal en Dinkelland. Gesprekken daarover zijn thans gaande. Op het terrein van welzijn en onderwijs zal de bestaande samenwerking met Oldenzaal worden voortgezet. Dit zelfde geldt voor de deelname aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Afhankelijk van de voortgang in de afspraken met de gemeente Enschede over de ondersteunende taken, mikken wij op een overgangsdatum richting GBT van 1 januari 2011.

Ten slotte zullen wij op het gebied van vergunningverlening en handhaving aansluiting zoeken bij de Regionale Uitvoeringsdiensten.

Financiën

Er is zwaar weer op komst voor het jaar 2012 en de daarop volgende jaren. De Algemene Uitkering van het rijk zal fors dalen.

De laatste inschattingen zijn dat het Gemeentefonds vanaf 2012 wordt gekort met € 425 miljoen oplopend tot € 1,7 miljard in 2015. Voor de gemeente Losser komt dit neer op een structureel bedrag van € 425.000 in 2012 oplopend tot € 1,7 miljoen in 2015.

Mede door de kabinetscrisis zal het definitieve effect van de toekomstige kortingen op de Algemene uitkering uit het gemeentefonds pas eind september a.s. bekend zijn.

En dit komt bovenop de ombuigingstaakstelling die de gemeente Losser al heeft van € 2,7 miljoen voor de periode 2010 – 2012.

De ombuigingsoperatie 2010 – 2012 ligt, mede dankzij onze voorgangers, op koers. Wij zullen daaraan verder uitvoering geven. Bij de jaarlijkse financiële documenten ( Begroting, Jaarrekening, Voorjaarsnota en Najaarsnota) informeren wij de gemeenteraad over de voortgang van deze bezuinigingsronde.

De jaren vanaf 2012 liggen ons veel zwaarder op de maag. Na de personele ombuigingsoperatie 2010 – 2012 (€968.000) achten wij een verdere besparing op personeel moeilijk.

Door echter vergaande samenwerking aan te gaan met Enschede op het gebied van de bedrijfsvoering en met de DLT gemeenten op het gebied van de strategische samenwerking op de autonome beleidsterreinen, verwachten wij extra ombuigingen te kunnen realiseren op het gebied van de organisatiekosten. Daarvan kan een deel worden uitgedrukt in een reductie op personele kosten en een deel in algemene efficiency- effecten. Een exact bedrag is op dit moment nog niet aan te geven. Wij zullen de gemeenteraad frequent op de hoogte houden van de voortgang van de samenwerking en de effecten die daarvan het gevolg zijn.

Dit betekent dat er nog fors moet worden bezuinigd op een aantal beleidsterreinen. Het totale beeld hebben wij op dit moment nog niet. Uiteraard betrekken wij de raad bij dit proces.

Met betrekking tot de invulling van het financieel beleid wenst het college een sobere en degelijke begrotingsdiscipline te hanteren. Simpelweg komt dit er op neer: 'Als er geen geld is kun je het niet uitgeven'.

Wij wensen de rente - onafhankelijkheid, met uitzondering van de rente over de ijzeren reserve te continueren. Wij zullen dit nader toelichten in de Nota Reserves en Voorzieningen die u in 2011 tegemoet kunt zien.

3

Wij zijn tevens van mening dat, gegeven de economische situatie die ook veel burgers treft, de tarieven van de onroerende zaakbelasting (OZB) niet met meer mogen stijgen dan het inflatiepercentage. Dit is dan ook de inzet van ons beleid.

Ten slotte hebben wij het voornemen de adviezen van de Rekenkamercommissie en de Denktank op te volgen om de Financiële documenten zoals Begroting en Jaarrekening meer inzichtelijk te maken voor de gemeenteraad. Daarnaast zullen wij voortdurend aandacht schenken aan de adviezen van de Rekenkamercommissie op de onderzochte terreinen.

Gelden vrij maken voor onderhoud

Reeds bij de ombuigingsoperatie 2010 – 2012 heeft de gemeenteraad vastgesteld dat de nadruk in de toekomst dient te liggen op het onderhouden van wat we hebben en slechts in geringe mate op autonome nieuwe beleidsinitiatieven. Dit college wenst deze lijn voort te zetten. Daarvoor is een aantal redenen. In de eerste plaats hebben wij te kampen met forse achterstanden op het gebied van onderhoud wegen en onderhoud gebouwen (inclusief schoolgebouwen). Wij zullen ons inspannen de komende jaren hier extra gelden voor vrij te maken. Een nadere uitwerking wordt de raad toegezonden.

In de tweede plaats hebben we te maken met teruglopende inkomsten vanuit het rijk. Goed zorgen voor wat we hebben is ons devies. Vooralsnog denken wij in de richting om de komende jaren, indien er sprake is van een overschot op de jaarrekening, een substantieel bedrag van dit overschot, boven de verplichte toevoeging aan de ijzeren reserve en de risicoreserve, aan te wenden voor een inhaalslag in het onderhoud van wegen en kapitaalgoederen.

Gelden vrij maken voor co – financiering

Mede door de bezuinigingsoperatie 2010 -2012 reserveren wij (te) weinig middelen voor belangrijke projecten met co – financiering. Wij bepleiten het overige deel van de overschotten op de jaarrekening, indien daarvan sprake is, in te zetten voor een reserve co – financieringsgelden. Uiteraard kan dit alleen maar plaatsvinden binnen de geldende begrotingsregels.

Op deze wijze draaien wij de deur niet op slot voor nieuw beleid. Wij zijn de opvatting toegedaan dat we op deze wijze meer subsidies kunnen binnenhalen. Het gaat hier om een beleidslijn die uiteraard nog nader moet worden uitgewerkt bij de jaarrekeningen en de meerjarenbegrotingen. Wij zullen de gemeenteraad daarvoor tijdig voorstellen doen toekomen.

Bestuur en veiligheid

Burgerparticipatie

Wij willen burgers, bedrijven en instellingen op diverse terreinen bij de beleidsontwikkeling burgers betrekken. Juist in een tijd van bezuinigingen achten wij een goede communicatie van groot belang. Op de vraag op welke wijze wij daaraan invulling denken te geven, komen wij nog terug bij de gemeenteraad.

Terugdringen huiselijk geweld en bevorderen integrale veiligheid

De gemeente Losser staat op dit moment bekend als een relatief veilige leefomgeving. Wij wensen dit zo te houden. Daar waar noodzakelijk zullen wij investeringen op dit beleidsterrein niet uit de weg gaan. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het terugdringen van huiselijk geweld en het bevorderen van de integrale veiligheid, waaronder de verkeersveiligheid.

Regio Twente

Het college stelt voor volledig te blijven deelnemen aan de Regio Twente en geen verandering aan te brengen in de huidige koers. Wel zijn wij van mening dat de Regio

4

Twente als verlengd lokaal bestuur de opgelegde bezuinigingen dient te realiseren. Het uitgavenniveau moet worden verlaagd, zeker gezien de financiële ontwikkelingen voor de gemeenten.

Maatschappelijke zaken

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Op 12 mei 2009 heeft de gemeenteraad ook aangegeven de zorgtaak hoog in het vaandel te hebben. Wij zullen ons, binnen de financiële mogelijkheden, maximaal blijven inzetten de vereiste zorg te blijven leveren. Daarbij denken wij onder andere aan de ondersteuning van mantelzorg en dagzorg en een actieve houding bij het bieden van hulp bij de aanvragers van huishoudelijke hulp. Wel zijn wij van mening dat alles in het werk gesteld moet worden om een optimale efficiëntie en flexibiliteit na te streven. Ook achten wij intensiveren van de contacten met de zorgaanbieders van het allergrootste belang. Afspraken over zorg, prijs en rendement moet duidelijk worden omschreven. Wij werken dit uit in concrete voorstellen.

Jeugdbeleid

Het jeugdbeleid verdient naar de opvatting van het college bijzondere aandacht. Daarin passen begrippen als het stimuleren van een gezondere leefstijl en de mogelijkheid voor jongeren om zich in onze samenleving te ontplooien, bijvoorbeeld door het bevorderen van betrokkenheid in kaderfuncties. Wij benadrukken dat de verantwoordelijkheid daarvoor primair ligt bij henzelf en hun ouders of opvoeders. Nadrukkelijk moet aandacht worden gegeven aan jongeren die kampen met achterstanden en / of probleemgedrag vertonen. In dit licht achten wij voorlichting over de gevaren van diverse vormen verslaving van groot belang.

Privatisering sportaccommodaties

Wij zijn de opvatting toegedaan dat, mede gezien het totale bedrag aan indirecte subsidiëring, het wenselijk is de komende jaren over te gaan tot het overdragen van sportaccommodaties aan verenigingen. Wij achten het niet langer een gemeentelijke taak te zorgen voor het onderhoud van sportvelden en clubgebouwen. Er is reeds een begin gemaakt door het voorgaande college.

Wij werken dit nader uit in concrete voorstellen.

Subsidiebeleid

In het jaar 2009 is er veel tijd en energie geïnvesteerd om een gemeentelijk subsidiebeleid van de grond te tillen. Het voorlopige eindresultaat is de nota Subsidiebeleid gemeente Losser die op 9 februari 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Naast het hierboven geschetste inhoudelijke kader is ook het procedurele kader aangepast. De nieuwe algemene subsidieverordening is in december 2009 door de gemeenteraad vastgesteld.

Ten aanzien van de subsidiëring van de vier grote maatschappelijke instellingen loopt op dit moment een separaat spoor waarin de betrokken instellingen een actieve inbreng hebben. Het betreft de volgende instellingen: stichting Cluster, stichting Bibliotheek Losser, Carint en stichting muziekschool De Sleutel. Het is de opzet om deze vanaf 2011 te subsidiëren op basis van kosten en prestaties per activiteit/product (de zogenaamde DAP kaarten).

Zodra inzicht bestaat in de kosten en prestaties per activiteit/product zullen wij u voorstellen doen om op kernniveau te bepalen welke gesubsidieerde activiteiten wij willen afnemen en in welke mate. U kunt deze voorstellen nog voor de komende begroting tegemoet zien.

Daarbij zullen wij met respect omgaan met de Losserse aanbieders van voornoemde activiteiten. Wij realiseren ons dat deze aanbieders een toegevoegde waarde hebben voor de leefbaarheid van en het verbindend vermogen in de samenleving. Leefbaarheid in relatie tot het aanbod van activiteiten en voorzieningen staat bij ons centraal.

5

Ten slotte is er in Losser een begin gemaakt met het proces om te komen tot een vorm van schaalvergroting. Meer concreet: Welke synergievoordelen kunnen behaald worden door de aanbieders van de gesubsidieerde werksoorten bibliotheekwerk, sociaal cultureel werk, peuterspeelzaalwerk, ouderenwerk, jeugd- en jongerenwerk en kunstzinnige vorming samen te voegen. Het college is van mening dat moet worden ingezet op samenvoeging van genoemde instellingen. Hierbij wordt gedacht aan een fysieke samenvoeging op het terrein aan de Vlasakker.

De sociale werkvoorziening Top Craft

Wij zijn van mening dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft en blijft houden tegenover de SW – geïndiceerde inwoners van onze gemeente. Wij kunnen hen niet in de steek laten en hebben daarin een zorgplicht.

Anderzijds achten wij het niet verantwoord om jaarlijks grote sommen geld uit de gemeentelijke begroting te moeten bijpassen.

Het college stelt zich als doel een zodanige oplossing te vinden dat betrokken groep mensen actief kan meedoen in onze samenleving, maar dat gestreefd moet worden naar een budgettair neutrale oplossing. Wij wachten eerst de discussie in de gemeenteraad af over het IROKO – rapport. Daarna zullen wij in overleg met de gemeenteraad trachten te komen tot beleidsvoorstellen die voldoen aan de twee uitgangspunten van het college: Mensen actief laten blijven in de samenleving en budgettaire neutraliteit. Daarbij zien wij ook een duidelijke rol voor het bedrijfsleven in Losser.

Realisatie kulturhusen

Het college is van mening dat de realisatie van de kulturhusen met gezwinde spoed dient te worden afgerond. Externe partners en externe subsidiënten hebben forse bedragen beschikbaar gesteld. De bijdrage van de gemeente, € 400.000 per kulturhus is gereserveerd. Wij blijven, evenals onze voorgangers, op het standpunt staan dat de gemeente niet kan bijdragen in de exploitatie. Bij de realisatie letten wij daarbij op een verantwoorde (her)bestemming van vrijkomende gebouwen en ruimtes. Wij hopen de definitieve besluitvorming nog in 2010 af te ronden.

Multifunctionele accommodatie Nitertweg (MAN)

Wij zijn doordrongen van het feit dat de MAN een zeer controversieel onderwerp is. Al vele jaren is deze accommodatie onderwerp van heftige debatten. Het college beschouwt het als haar opdracht om definitief deze zaak af te ronden. Uitgangspunt blijven de toezeggingen aan de vereniging Iphitos een atletiekbaan te realiseren. De gereserveerde gelden blijven daarvoor beschikbaar. Indien de Raad van State akkoord gaat met de huidige locatie voor de MAN, zal het college daaraan uitvoering geven. Als blijkt dat de voorzieningen voor de MAN in hetzelfde tijdsbestek op een betere locatie kunnen worden gerealiseerd dan heeft dat de voorkeur van het college.

Ruimte en economie

Toerisme als speerpunt van gemeentelijk beleid

Wij zijn van mening dat toerisme, mede gezien de beperkte financiële middelen, wel belangrijk is maar niet meer kan worden gezien als absoluut speerpunt van gemeentelijk beleid. Daartoe ontbreken de financiële middelen nu eenmaal. Wel vinden wij het belangrijk dat de gemeente Losser de randvoorwaarden blijft scheppen voor een goed functionerende VVV en dat toerisme moet worden benaderd vanuit de brede hoek economische zaken.

Ruimtelijke inrichting in relatie tot demografische ontwikkeling

Wij achten het van groot belang dat de ontwikkeling van de kernen zodanig plaatsvindt dat inwoners van alle leeftijden, van starter tot senior, in onze gemeente kunnen en willen blijven wonen. Daartoe willen wij ons inspannen.

Economische ontwikkeling in relatie tot terugdringen werkloosheid

Het college wil zorg dragen voor de versterking van het ondernemersklimaat door bedrijven te behouden en de vestiging van nieuwe bedrijven te bevorderen. Belangrijk achten wij daarbij een

 

 

6

goede invulling te geven aan een verdere doorzetting van de deregulering, bevorderen van arbeidsbemiddeling, en de herstructurering van bedrijventerreinen. Op deze wijze denken wij een bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van de werkloosheid.

Economische ontwikkeling in relatie tot bedrijven.

Het college staat een versterking van het ondernemersklimaat voor door bedrijven te behouden en de vestiging van nieuwe bedrijven te bevorderen. Wij willen verantwoorde economische agrarische ontwikkeling waarborgen door een bemiddelende rol te vervullen in gezamenlijk overleg met landbouworganisaties. Wij zijn van mening dat gemeentelijke en regionale plannen moeten bijdragen aan de ontwikkeling van de agrarische sector.

Slot:

Wij realiseren ons dat dit collegeakkoord nog nadere uitwerking behoeven.

Wij geven echter bij onze installatie een doorkijk van onze meest in het oog springende opvattingen.

Wij zijn benieuwd naar de reacties vanuit de gemeenteraad. Wellicht bieden deze nog aanknopingspunten het collegeakkoord te voorzien van een vruchtbare aanpassing.

7


Share our website