Collectieve Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen

  • Home
  • Nieuws
  • Collectieve Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen
Info van de gemeente:

Binnen het armoedebeleid kennen wij het instrument collectieve zorgverzekering via Menzis voor mensen met een laag inkomen. Deze collectieve zorgverzekering zorgt er voor dat ook mensen met een laag inkomen zich adequaat kunnen verzekeren tegen ziektekosten. Binnen deze verzekering kennen wij 3 verschillende pakketten, te weten Garant Verzorgd (GV) 1, 2 en 3. Met de pakketten, bestaande uit een basis-, aanvullende en tandartsverzekering, zijn mensen adequaat verzekerd tegen ziektekosten. Deelnemers krijgen een premiekorting van Menzis en de gemeente betaalt ook een deel van de premie. Pakketten GV1 en GV2 zijn geschikt voor mensen met gemiddelde ziektekosten en pakket GV3 is vooral interessant voor mensen die vanwege een chronische ziekte of handicap veel ziektekosten hebben.
Inkomensgrens Aan de collectieve zorgverzekering kunnen mensen meedoen met een (gezins-)inkomen tot een bepaalde inkomensgrens. Voor de pakketten GV 1 en 2 geldt een inkomensgrens van 100% van het sociaal minimum en voor het meest uitgebreide pakket GV 3 geldt een hogere inkomensgrens, namelijk 130%. Pakket GV 3 is sinds 2015 toegevoegd aan de bestaande collectieve zorgverzekering als compensatie voor de hogere ziektekosten die chronisch zieken en gehandicapten hebben. Voorheen kreeg deze doelgroep jaarlijks een financiële tegemoetkoming van het UWV, maar die is komen te vervallen met het verdwijnen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Ter compensatie hiervan hebben de mensen met een inkomen tot 130% vanaf 2015 de mogelijkheid zich collectief te verzekeren voor pakket Garant Verzorgd 3.
De inkomensgrens voor de pakketten GV 1 en 2 is in het verleden bij de start van de collectieve zorgverzekering (eind jaren ’90) bepaald op 100% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, aangezien deze speciaal bedoeld was voor mensen met een bijstandsuitkering. Later konden ook mensen deelnemen, die geen bijstandsuitkering hebben, maar die wel een inkomen op het sociaal minimum hadden. Deze inkomensgrens van 100% wordt voor de pakketten GV1 en 2 nu nog steeds gehanteerd.
Bij de vaststelling van onze gemeentelijke armoedenota in oktober 2016 zijn de inkomensgrenzen voor de bijzondere bijstand en de Kortingsregeling met ingang van 2017 opgetrokken van 100% naar 110%. Reden hiervoor was aansluiting bij de voorwaarden van andere inkomensondersteunende regelingen als Stichting Leergeld en Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds, waarbij de inkomensgrens ook op 110% gesteld is. Hierdoor bestaat eenduidigheid in de regelgeving en zijn de verschillende inkomensondersteunende maatregelen meer op elkaar afgestemd. De inkomensgrens voor de collectieve zorgverzekering, pakketten GV1 en GV2 is toen niet opgehoogd.
Wij hebben nu besloten om de inkomensgrens voor de collectieve zorgverzekering, en dan specifiek de pakketten GV1 en GV2, met ingang van 2019 ook op te hogen van 100% naar 110%. Daarmee is dit instrument van het gemeentelijk armoedebeleid ook beter afgestemd op de overige instrumenten van dat beleid.
Een andere aanleiding voor dit besluit is de Armoedemonitor gemeente Losser, die op 26 september 2017 aan u als raad gepresenteerd is. Daar wordt ten aanzien van de collectieve zorgverzekering geconstateerd dat het bereik van de collectieve zorgverzekering voor de pakketten tot 100% (GV1 en GV2) lager is dan bij de meeste andere gemeenten (22% in Losser tot 30% landelijk). Dit heeft o.a. te maken met de geldende inkomensgrens voor die pakketten die in vergelijking met andere gemeenten vrij strak is. Hierdoor is de aanwas aan verzekerden voor de 2 pakketten GV1 en GV2 de laatste jaren inderdaad ook relatief beperkt gebleven, omdat alleen mensen deel kunnen nemen met een inkomen op het minimum.
In de maand december a.s. kunnen mensen weer kiezen om met ingang van het nieuwe jaar 2019 deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering van Menzis of over te stappen naar een ander pakket binnen deze verzekering. Zij kunnen dan een keuze maken tussen de 3 verschillende pakketten Garant Verzorgd.

Net zoals eerdere jaren is hiervoor een speciale website beschikbaar namelijk www.gezondverzekerd.nl . Die site wordt ingericht met informatie over prijzen, premie en vergoedingen.

Op de site goed verzekerd, kan proefberekening worden gemaakt of je in aanmerking komt voor collectief.

Reactie BF:
Nadeel hierbij is wel dat je een aanvullend pakket MOET nemen, en ook een tandverzekering moet nemen. Daarmee kom je nog minimaal op 128 euro per maand. En dan is nog lang niet alles gedekt. 
Share our website