Nieuws

Burgerforum vragen begroting


 
BURGERFORUM         Vragen gezamenlijke commissie begroting
 
R       Pag. 11/135 Onderhoudskosten openbare ruimte. Meer fracties hebben hier schriftelijk vragen over gesteld die ook uitvoerig zijn beantwoord. Toch blijft dan de vraag open of wij het niveau dan acceptabel vinden. In de tijd dat het slechter met Losser ging hebben we bezuinigd op de openbare ruimte. Nu het beter gaat is het naar onze mening tijd om dit bij te stellen en op zijn minst goed begaanbare trottoirs en fietspaden te houden ook i.v.m. de risico’s. Hoeveel extra geld zou hiervoor ongeveer nodig zijn? Dan hebben we het dus nog niet over achterstallig onderhoud plantsoenen en het grasmaaien.
Over glyfosaat heeft Brussel nog geen definitief besluit genomen en het kan zijn dat het weer langer gebruikt mag worden. Overweegt het college dit ook? Want op zich is wegbranden ook niet erg milieuvriendelijk en zou de meest schadelijke stof al uit glyfosaat uitgehaald zijn.
 
B&S   Pag. 4 – handhaving
De bedoeling is 2 BOA’s in te gaan zetten voor verschillende zaken. Wordt wat de inzet betreft nog prioriteit aan bepaalde zaken gegeven?( bijvoorbeeld fout parkeren, parkeren op het trottoir).
 
R        Pag. 11 - En is het nu echt een gelopen race wat de locatie sporthal betreft? Dit ook met het oog op de plannen van Sport en Natuur?
 
R        Op het terrein aan de Ravenhorsterweg, deels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), start in 2018 het bouwrijp maken en de verkoop woningen. Maar in het verleden is hier een bezwaar gegrond verklaard dat ging over vrij uitzicht op het Dinkeldal. Kan dit nog een probleem gaan vormen?
 
R        t.a.v. herontwikkeling terrein Muchte / muziekschool
Grappig is de verschrijving in antwoord 28 …subsiDIEFspraken. Onze vraag gaat echter over hoe realistisch de geschetste herontwikkeling is, hoeveel kans van slagen dit plan heeft?
 
R        Er staat in de begroting “verplaatsing van de Jumbo naar de Kerkstraat 4”,  maar dat is dus nog niet zeker!
 
R        pagina 20 / Daar staat dat middelen ingezet worden om ondernemers buiten het kernwinkelgebied te stimuleren om te verplaatsen naar leegstaande panden in het centrum, maar hoe? Het antwoord hierop ging meer over de vrijkomende panden. Winkelruimte in het centrum zal altijd veel duurder zijn en daarom zal de animo niet groot zijn. Onze vraag blijft dus hoe?
 
R        pagina 23 Het vaste tarief van de grote grijze container gaat ca. 10% omlaag, maar dat van de kleine grijze container iets omhoog. Uw antwoord dat dit komt doordat het grootste gedeelte van de afvalstoffenheffing bestaat uit het basistarief en dat dit voor beide containers hetzelfde is vinden wij niet duidelijk. Waar haalt de grote container dan het voordeel weg? En klopt het dan dat iemand met een kleine grijze container dus alleen nog iets kan besparen door de container minder vaak aan de straat te zetten?
 
 
En Burgerforum heeft er eerder om gevraagd om het storten van groenafval gratis te houden of in ieder geval gedurende veel meer periodes gratis. Hoe gaat dit nu geregeld worden? Gezegd wordt dat we dit in december vaststellen, maar we stellen nu de begroting vast, is er dan nog wel ruimte voor wijzigingen?
En gezien alle commotie rondom de inzameling in andere gemeenten en nu ook hier rondom de ondergrondse containers vragen we ons waarom we geen pas op de plaats maken!?
 
B&S             Pag 29. Veel ouderen weten niet dat er een mantelzorgconsulente is. Wat gaan we daar aan doen?
 
B&S             Pag 30. Zwembad – BF blijft er voor pleiten om meer gebruik te maken van vrijwilligers. Dan zijn er ook meer uren voor recreatief zwemmen mogelijk en kunnen we de prijzen bevriezen of misschien zelfs goedkoper maken. Daarbij opperde Burgerforum al eerder de mogelijkheid om de zwemclub hierbij te betrekken. Is hier ook iets mee gedaan?
 
B&S             pag 32 Leerlingenvervoer (betreft 40 kinderen)
Wij maken ons zorgen om de kwaliteit van het vervoer. Dan denken we aan het feit dat bijvoorbeeld busjes ’s winters niet met winterbanden rijden, maar ook over vervoer zonder begeleiders. Wanneer is de volgende aanbesteding en neemt u dit soort dingen dan ook mee?
 
B&W           pag 44 – Openingstijden gemeentehuis
Eerder vroegen wij al om een avondopenstelling, bijvoorbeeld de donderdagavond.  Dat zou straks bij de nieuwe invulling toch mogelijk moeten zijn. Wordt dit als optie meegenomen?
 
R        pag 53 / hondenbelasting en toeristenbelasting
We vroegen het al eerder, waarom de hondenbelasting (207.000 euro) niet oormerken? Dan blijft het gereserveerd voor dit doel en kan er als er geld over is, dit ook in minderen gebracht worden op de hondenbelasting, die uiteindelijk toch zal gaan verdwijnen. Dat oormerken zouden we ook graag zien voor de toeristenbelasting (214.000 euro)
 
R        pag 73 / Gefaseerde wijkvernieuwing Irisstraat-Leliestraat te Losser.
Er blijkt nu een enorm hoogteverschil te zijn tussen het oude blok en de nieuwbouw. Gaat dit nog een probleem vormen? En zo ja, wat kan de gemeente hier dan nog aan doen?
 
B&S   Tot slot: Overdinkel is sociaal zwakker dan de andere kernen. U heeft het over extra inzet? Waaruit bestaat die inzet uit maatregelen en / of extra geld? En zijn er eventueel nog extra middelen van provincie of Rijk voor te krijgen.
 
 
Share our website