Nieuws

Brief aan college over planschade Verbecke


Losser, 21 maart 2011

Geacht College,

Naar aanleiding van de informatie in de commissie Ruimte en het B&W verslag van week 10 inzake de kwestie planschade dhr. Verbecke, hebben wij er behoefte aan ons standpunt ten aanzien van deze kwestie schriftelijk aan u kenbaar te maken.

Bij de gehele procedure rondom de nieuwbouw van het scoutinggebouw en daaraan gekoppeld de herziening van het bestemmingsplan buitengebied voor het oude én nieuwe perceel van de scoutingclub (startend in 2007 met een vrijstellingsprocedure en doorlopend tot 2 september 2008, toen de partiële herziening Grensweg 6 door de raad is aangenomen met Burgerforum en de VVD als tégen stemmers ) heeft Burgerforum indertijdgrote vraagtekens gehad.

Met stoom en kokend water wilde de toenmalig wethouder doordrukken dat het scoutinggebouw een nieuwe plek zou krijgen in de Zandbergen tegenover de oude locatie.De reden hiervoor was gelegen in het feit dat de eigenaar de huur had opgezegd en de scouting om die reden voor 1 januari 2008 een nieuwe locatie moest hebben.Niet alleen met die locatie midden in de Zandbergen hadden wij problemen, maar nog meer met het feit dat daarmee tevens de bestemming van de Grensweg 4 gewijzigd werd, waardoor de hr. Verbecke benadeeld zou worden.

Onze bezwaren hebben wij ook duidelijk kenbaar gemaakt. De problemen met de huidigelocatie middels een brief mede namens de VVD gedateerd 21 maart 2007.Onze problemen met de wijziging van de bestemming tijdens de raadsvergadering op 2 september 2008 (zie hieronder de letterlijke tekst van het betoog).

Dat er problemen te verwachten waren was bekend, ook bij de scouting. Dat dit zou resulteren in planschade, was eveneens te verwachten, dhr. Verbecke was immers benadeeld door deze wijziging van bestemming van bijzondere doeleinden in natuur.

Dat het voormalig college dit desondanks heeft doorgezet, vonden en vinden wij een kwalijke zaak. Dat dit nu ook daadwerkelijk tot planschade leidt is logisch vanuit het oogpunt van gedupeerde en is het college ook aan te rekenen, omdat bij de gang van zaken grote vraagtekens kunnen worden geplaatst. Deze planschade had in onze ogen voorkomen kunnen worden .
 

Ons was overigens niet bekend dat indertijd een bureau de risico's van planschade heeft onderzocht en dat haar oordeel was dat de gemeente weinig risico zou lopen. Wij hebben dit rapport opgevraagd maar nog niet gekregen. Mocht dit inderdaad zo zijn, dan lijkt het ons logisch om dit bureau ter verantwoording te roepen, zo nodig via een gerechtelijke procedure.

De planschade (59.760,- plus wettelijke rente) zal als extra kostenpost bij de voorjaarsnota opgevoerd worden, omdat de gemeente de planschade van de scouting (die hier voor getekend heeft) wil overnemen. Burgerforum wil op voorhand al aangeven dit niet vanzelfsprekend te vinden en hier grote problemen mee te hebben.

Met vriendelijke groeten,

Fractie Burgerforum

Lies ter Haar, fractievoorzitter
 
 
 
 
 
 
 
 

7

 

09Z02531
11.0000891
28-02-2011

Planschade
Info:
De heer B.G.E. Verbecke, Grensweg 2, heeft een tegemoetkoming in
planschade aangevraagd. De aan­vraag is gebaseerd op het ontnemen van een bouwmogelijkheid in De Zandbergen op het perceel waar voorheen het clubgebouw van scouting Losser was gevestigd. Het door de gemeente ingeschakelde adviesbureau Tog Nederland Midden B.V. komt tot de conclusie dat er sprake is van € 59.760,-- planschade, exclusief de wettelijke rente vanaf het moment dat de aanvraag ontvankelijk is. De hoogte van het bedrag is berekend naar de maximale bouw­mogelijkheden in het oude bestem­mingsplan. De enige mogelijkheid om te voorkomen dat een dergelijk hoog bedrag wordt betaald is het alsnog gedurende een redelijke tijd weer de oude bestemming herstellen. Na bijvoorbeeld een jaar kan opnieuw de bestemming natuurgebied alsnog worden toegekend. De belang­hebbende heeft dan voldoende gelegenheid gehad de bestemming te verwezenlijken.

1. Gelet op het planschaderapport van Tog Nederland Midden, de heer Verbecke een planschadevergoe-
ding van € 59.760,-- plus wettelijke rente toekennen.
2. Dit bedrag meenemen in de voorjaarsnot
a 2011.

BURGERFORUM

Agendapunt 6 – Herziening Grensweg 6 / 2.9.2008

Dit agendapunt heeft ons de nodige hoofdbrekens gekost.

Hoewel ook wij tegen nog meer bebouwing in de Zandbergen zijn - we hebben al moeite met de gebouwen die er nu staan- zitten we hier toch met een dubbel gevoel.

 

Het afgebroken scoutinggebouw stond op grond van dhr. Verbecke. U geeft aan dat er geen noodzaak meer is om de bestemming bijzondere doeleinden te handhaven voor het gebied waar het scoutinggebouw heeft gestaan.

Mét het besluit om het scoutinggebouw aan de overkant te realiseren, hebben we dus tevens de eigenaar de mogelijkheid ontnomen of gaan die nog ontnemen om de huidige bestemming 'bijzondere doeleinden” op zijn grond te handhaven. Dit geeft ons een dubbel gevoel. Want wat voor de één geldt zou voor de ander ook moeten gelden!


Wij hebben grote moeite met de wijze waarop we in deze situatie beland zijn en nu gedwongen worden tot een dergelijke keuze. We werken hier dan ook niet aan mee en gaan niet akkoord met dit voorstel.
 

Datum Agendapunt

Ronde tafel : /

Informele raad: /

Beslisraad : 2 september 2008 / 6

Portefeuillehouder: G.P.L. ter Denge-Alards

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Grensweg 6

De gemeenteraad van Losser

Losser, 13 mei 2008

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld de ingebrachte zienswijzen van de heren B. Verbecke en E.G.A. Poorthuis niet over te nemen en het bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Grensweg 6 vast te stellen.

Samenvatting

In verband met de sloop en nieuwbouw van een scoutinggebouw aan de Grensweg te Losser is eerder een vrijstellingsprocedure gevoerd. Nu worden deze locaties in een bestemmingsplanherziening ingepast. Er zijn zienswijzen op deze planherziening ingebracht. Voorgesteld wordt deze niet te delen en de planherziening vast te stellen.

 

Overwegingen

Nadat door de eigenaar de pachtovereenkomst met de scoutingclub aan de Grensweg ten behoeve van het scoutinggebouw is opgezegd, heeft de scoutingclub een nieuw onderkomen gebouwd in de nabijheid van de oude locatie. Daarvoor is een vrijstellings-procedure ex artikel 19, 1e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gevoerd en is vrijstelling en bouwvergunning verleend. Inmiddels is het nieuwe gebouw gerealiseerd. Het is van belang dat de locatie waar voorheen het oude clubgebouw een nieuwe bestemming krijgt. Dat geldt ook voor de plek waar het nieuwe scoutinggebouw is gebouwd.

 

Inhoud van het plan

Het plan voorziet in een Natuurbestemming op de locatie waar voorheen het scoutinggebouw stond. Daarmee worden in het plangebied op die plek bebouwingsmogelijkheden uitgesloten. De locatie waarop nu het nieuwe scoutinggebouw is gesitueerd, kent ten behoeve van dit specifieke gebruik een toegesneden bestemming namelijk 'Bijzondere doeleinden” met de aanduiding dat een scoutinggebouw is

 

toegestaan. Een dienstwoning is expliciet uitgesloten. Voor het overige zijn de reguliere voorschriften van het geldende bestemmingsplan van toepassing.

Zienswijzen

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn zienswijzen ingekomen van de heer E.G.A. Poorthuis, Grensweg 2 en de heer B. Verbecke, Grensweg 2 te Losser.

De indieners van de zienswijzen zijn op 8 april 2008 in de gelegenheid gesteld hun zienswijze mondeling toe te lichten ten overstaan van de hoorcommissie, bestaande uit de heren G.J.H. uit het Broek (voorzitter), H.J.D.M. Oude Voshaar en J.L.M. Morsink.

De heer B. Verbecke heeft per brief te kennen gegeven geen gebruik van deze mogelijkheid te maken. De heer E.G.A. Poorthuis heeft wel een toelichting ten overstaan van de commissie gegeven.

De commissie heeft een advies uitgebracht, dat als bijlage bij de stukken ter inzage ligt.

Inhoud zienswijze van de heer B. Verbecke, Grensweg 2 te Losser

In het kader van een eerdere artikel 19, 1e lid W.R.O. procedure en de bouwvergunning- verlening heeft de heer Verbecke opgemerkt dat op de vroegere locatie van de blokhut een arbeiderswoning van de familie Verbecke stond.

Tijdens de termijn van terinzage legging van het ontwerp-plan wordt door de heer Verbecke ingebracht dat het gevestigde opstalrecht op zijn grond moet blijven.

De grond wordt niet meer beschikbaar gesteld voor de Teylersgroep. De bestemming op de huidige locatie moet blijven bestaan omdat er vroeger een arbeiderswoning stond en vervolgens dat recht is gebruikt voor de scoutingclub.

De heer Verbecke heeft geen bezwaar tegen het nieuwe scoutinggebouw. Hij vraagt een nieuwe aanvoerweg en wijziging van het adres. Een bestemmingswijziging is niet nodig omdat er al natuur is. Gevraagd wordt de afrastering dicht te maken.

Reactie

De bestemmingsplanwijziging volgt op een eerdere procedure als bedoeld in artikel 19, 1e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening . Er is reeds met toepassing van dit vrijstellingsartikel medewerking verleend aan de nieuwbouw van een scoutinggebouw aan de overzijde van de voormalige locatie van de scoutingclub. In dat kader heeft de provincie door middel van afgifte van de verklaring van geen bezwaar ingestemd met de wijziging.

Nieuwbouw was noodzakelijk omdat door de heer Verbecke de pacht was opgezegd en de scoutingclub zich genoodzaakt zag om een nieuwe locatie te zoeken voor de clubaccommodatie.

Door de scoutingclub is het oude gebouw inmiddels gesloopt en is de nieuwbouw gerealiseerd.

De huidige planherziening voorziet in de planologische inpassing door middel van een nieuwe bestemming ten behoeve van de scoutingclub-accommodatie conform de verleende vrijstelling en inmiddels bestaande situatie.

Omdat in het gebied per saldo geen vermeerdering van bebouwing wenselijk is, is de locatie waarop het scoutinggebouw stond, bestemd tot natuurgebied. Er is geen noodzaak om de bestemming bijzondere doeleinden op het terrein te handhaven waarop vroeger het scoutinggebouw stond. Dit zou immers meer bebouwing in het natuurgebied mogelijk maken. Binnen de geldende bestemming Bijzondere doeleinden was er geen sprake van dat er een arbeiderswoning stond of mogelijk gemaakt zou worden. Bij het opstellen van het plan Buitengebied in het begin van de jaren 80 is de bestemming 'Bijzondere doeleinden” op het perceel van de heer Verbecke opgenomen. Het is dan ook niet zo dat in de huidige planwijziging een mogelijkheid tot vestiging van een reguliere woning is komen te vervallen. De voorliggende bestemmingsplanwijziging voorziet in de planologische mogelijkheid tot nieuwbouw van een scoutinggebouw en het herbestemmen van de oude locatie tot natuurgebied. Het is ongewenst om op deze locatie de mogelijkheid tot het bouwen van een woning op te nemen. De door Verbecke genoemde privaatrechtelijke aangelegenheden worden in dit plan niet geregeld. Het is ook niet mogelijk dat deze privaatrechtelijke aangelegenheden in het bestemmingsplan worden opgenomen.

 

Inhoud zienswijze van de heer E.G.A. Poorthuis, Grensweg 2

De heer Poorthuis is tegen de bouw van een scoutinggebouw in het natuurgebied. Hij vreest dat daar weer een zandverstuiving ontstaat omdat bomen verloren gaan. Er zouden toezeggingen door voormalige bestuurders zijn gedaan dat op de nieuwe locatie nooit gebouwd zal worden. De huidige bestemming op het perceel waar het scoutinggebouw heeft gestaan dient te worden gehandhaafd. Verwacht wordt dat de heer Verbecke planschade zal lijden. Hij vreest voorts overlast van de scoutingclub. Het gebouw zou verplaatst moeten worden naar de voormalige 'Dinkieweide” aan de Gildehauserweg.

Tijdens de hoorzitting is nogmaals expliciet door de heer Poorthuis te kennen gegeven dat het voornaamste is dat de woonbestemming zoals die volgens de heer Poorthuis op het perceel altijd zat, wordt gehandhaafd.

Reactie

Opgemerkt wordt dat de brief van de heer Poorthuis is ondertekend met als adressering Grensweg 6. De heer Poorthuis is echter woonachtig op het perceel Grensweg 2. Van adressering op het perceel Grensweg 6 kan geen sprake zijn. Dit moet derhalve een omissie betreffen.

De reactie zoals die bij de heer Verbecke is vermeld, kan ook hier worden toegevoegd.

Aanvullend wordt opgemerkt dat de rapportages duidelijk maken dat geen sprake is van aantasting van het natuurgebied. Op de huidige locatie zal nieuwe natuur ontstaan. Er zijn voor de nieuwbouw nauwelijks bomen gekapt. Daarvoor is op voorhand dan ook de locatie gekozen waar geen bomen aanwezig waren. Het is niet aan de heer Poorthuis om namens de heer Verbecke de verwachting van planschade uit te spreken. Indien iemand meent planschade te ondervinden, kan daarvoor de geëigende procedure als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke Ordening worden gevolgd.

De uitspraken van de heer Poorthuis omtrent gedane toezeggingen worden niet gestaafd door schriftelijke stukken. Van gemeentewege is dan ook niet gebleken dat hierover afspraken zijn gemaakt.

Advies hoorcommissie

De hoorcommissie adviseert de ingebrachte zienswijzen niet te delen.

Het college van burgemeester en wethouders van Losser;

secretaris, burgemeester,

 

Share our website